Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3234/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3234/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN VÀ THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC QUA HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 18/2004/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải;
Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong ngành giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điểu chỉnh

Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm lấy ý kiến và tham gia góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật qua trang thông tin điện tử (website) hoặc qua hộp thư điện tử (e-mail) của Bộ Giao thông vận tải .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ tham mưu, Trung tâm tin học, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc lấy ý kiến và tham gia góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật qua website hoặc e-mail của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Nguyên tắc lấy ý kiến qua website hoặc e-mail

1 ) Việc lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 18/2004/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2) Việc lấy ý kiến qua website được thực hiện khi cần lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành giao thông vận tải.

3) Việc lấy ý kiến qua e-mai/ được thực hiện khi cần lấy ý kiến của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể có liên quan.

4) Khuyến khích việc lấy ý kiến qua website hoặc e-maii để cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí khác liên quan đến việc gửi văn bản lấy ý kiến góp ý.

5) Không thực hiện việc lấy ý kiến qua website hoặc e-maii đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Điểu 4. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến qua website và tham gia góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1) Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ được Bộ trưởng phân công chủ trì trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sau đây gọi chung là cơ quan trình văn bản) khi có nhu cầu lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân qua website thì Lãnh đạo cơ quan trình văn bản xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về việc đó

2) Nội dung Tờ trình Lãnh đạo Bộ bao gồm:

a) Tên dự thảo văn bản;

b) Tên, địa chỉ e-mail của cơ quan trình văn bản;

c) Thời hạn lấy ý kiến góp ý;

d) Thời gian lưu dự thảo văn bản trên website;

đ) Các nội dung khác (nếu cần).

3) Sau khi được Lãnh đạo Bộ đồng ý, cơ quan trình văn bản gửi:

a) Trung tâm tin học:

- 01 bản dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi kèm theo Tờ trình đã được Lãnh đạo Bộ duyệt;

- File dự thảo cần đưa lên website bằng đĩa mềm hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ e-mail của Trung tâm tin học (tic-mot@mt.gov.vn);

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Văn bản thông báo việc lấy ý kiến trên website .

4) Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được lưu trong mục "VB quy phạm pháp luật/ dự thảo văn bản" trên website của Bộ Giao thông vận tải có địa chỉ: "http://www.mt.gov.vn ".

5) Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức phải được gửi chính thức bằng văn bản cho cơ quan trình văn bản. Ngoài ra, cơ quan, tổ chức có thể gửi trước qua website, tại mục "Gửi ý kiến".

6) ý kiến đóng góp của các cá nhân có thể được gửi bằng văn bản hoặc qua website, tại mục "Gửi ý kiến".

Điểu 5. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến qua e-mail và tham gia góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1) Cơ quan trình văn bản gửi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến địa chỉ e-mail của cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể có liên quan để lấy ý kiến; đồng thời thông báo bằng văn bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân này biết việc lấy ý kiến qua e-mail .

2) Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức phải được gửi chính thức bằng văn bản cho cơ quan trình văn bản. Ngoài ra, cơ quan, tổ chức có thể gửi trước đến địa chỉ e-maii của cơ quan trình văn bản.

3) Ý kiến đóng góp của cá nhân có thể được gửi bằng văn bản hoặc gửi đến địa chỉ e-mail của cơ quan trình văn bản.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan trình văn bản

1 ) Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về việc xin ý kiến qua website hoặc e-mail;

2) Phối hợp với Trung tâm tin học trong việc đưa dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên website sau khi được Lãnh đạo Bộ đồng ý;

3) Tổng hợp ý kiến đóng góp để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Trung tâm tin học

1) Đưa dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên website theo đúng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ;

2) Đảm bảo thực hiện việc quản lý, bảo mật website; không để người không có nhiệm vụ sửa chữa văn bản trên website làm sai lệnh nội dung văn bản hoặc nội dung ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản;

3) Hướng dẫn cơ quan trình văn bản về cách thức tiếp nhận ý kiến góp ý trên website khi có yêu cầu;

4) Lập danh bạ và công bố địa chỉ e-mail của cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ trên website của Bộ Giao thông vận tải (chậm nhất là ngày 15 tháng 10 năm 2005);

5) Hỗ trợ việc đăng ký địa chỉ e-mail cho cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ khi có yêu cầu

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, to chức thuộc Bộ

1) Lập và đăng ký địa chỉ e-mail của cơ quan, tổ chức với Trung tâm tin học (chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2005);

2) Thường xuyên cập nhật thông tin qua website hoặc e-mail;

3) Gửi văn bản góp ý kiến theo đề nghị của cơ quan trình văn bản.

Điểu 9. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1) Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ tham mưu, Giám đốc Trung tâm tin học, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2) Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ pháp chế) để sửa đổi, bổ sung Quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- Các Thứ trưởng;
- Cơ quan, tổ chức thuộc Bộ.
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3234/2005/QĐ-BGTVT ngày 01/09/2005 về việc lấy ý kiến và tham gia góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật qua trang thông tin điện tử hoặc qua hộp thư điện tử của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.252

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!