Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2005/QĐ-UB về việc Kiện toàn tổ chức Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 31/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V KIỆN TÒAN TỔ CHỨC CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet;
Căn cứ Quyết định số 113/2003/QĐ-UB ngày 23/09/2003 của UBND
Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cổng giao tiếp điện tử  Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số  181 /2004/QĐ-UB ngày 08/12/2004 về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại tờ trình số  20 /TTr-BCVT ngày  20/ 01 /2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh đơn vị chủ quản đối với Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội từ Ban Quản lý Dự án Công nghệ thông tin Thành phố sang trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố.

 Tên gọi : Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

Tên giao dịch : Hanoi Portal

Tên viết tắt : HNP

Địa chỉ Internet : www.hanoi.gov.vn

- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Trụ sở đặt tại 185 Đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

1. Chức năng:

- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội là phương tiện thực hiện các chức năng giao tiếp trực tuyến giữa chính quyền Thành phố Hà Nội với công dân và các tổ chức trong nước và nước ngoài.

2. Nhiệm vụ:

- Thu thập, cung cấp và phổ biến các thông tin của Chính quyền Thành phố; các thông tin về hoạt động kinh tế, chính trị văn hoá xã hội của Thủ đô đến các tổ chức và công dân, qua Internet và các phương tiện điện tử, viễn thông khác.

- Là đầu mối tổ chức dịch vụ thông tin trực tuyến của các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn, nhằm hình thành cổng giao dịch với đầy đủ chức năng thông tin, dịch vụ thiết yếu cho các tổ chức và công dân.

- Tổ chức tư vấn cho công dân và các tổ chức về qui trình thủ tục hành chính trên Cổng giao tiếp điện tử.

- Tạo môi trường tổ chức diễn đàn, thảo luận, trao đổi trực tuyến giữa công dân và các tổ chức với chính quyền Thành phố.

- Phổ biến, tuyên truyền, thu hút các tổ chức và công dân tham gia giao dịch với chính quyền các cấp của thành phố thông qua các dịch vụ trên Cổng giao tiếp điện tử, góp phần giảm tải cho các cơ quan hành chính các cấp, tiết kiệm chi phí xã hội, nâng cao dân trí trong lĩnh vực hành chính điện tử và thương mại điện tử.

Điều 3: Tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

a/ Lãnh đạo Cổng Giao tiếp điện tử:

Cổng Giao tiếp điện tử gồm Giám đốc, Phó Giám đốc.

Giám đốc do UBND Thành phố bổ nhiệm theo qui định hiện hành về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và phân cấp quản lý cán bộ của Thành phố. Giám đốc chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và trước pháp luật về tòan bộ họat động của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.  

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc do Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và  pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo qui định hiện hành.

b/ Cơ cấu tổ chức:

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội gồm các bộ phận chuyên môn, kỹ thuật sau:

- Bộ phận hành chính quản trị

- Bộ phận biên tập

- Bộ phận kỹ thuật

c/ Biên chế:

- Biên chế của Cổng Giao tiếp điện tử là 6 người gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, kế tóan trưởng và phụ trách các bộ phận chuyên môn.

- Căn cứ nhu cầu công việc và khả năng tài chính, Cổng giao tiếp điện tử được tuyển chọn và ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

d/ Kinh phí họat động của Cổng giao tiếp điện tử gồm:

- Ngân sách thành phố cấp cho họat động thường xuyên và phục vụ duy trì, nâng cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và thông tin.

- Tự cân đối từ các nguồn thu dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính và các dịch vụ trực tuyến có thu phí được UBND Thành phố cho phép. Tuân thủ các qui định về quản lý tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư số 25/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 113 / 2003 /QĐ-UB ngày 23 / 09 /2003 của UBND Thành phố Hà Nội.

Giao Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy chế họat động của Cổng giao tiếp điện tử thành phố sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ Thành phố.

Điều 5 : Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố, Giám đốc Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, Chủ tịch UBND Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 VŨ  VĂN  NINH

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số:                  /QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------*****-------------

Hà nội, ngày            tháng          năm 2003

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

V/v thành lập Ban Điều hành Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

---------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Quyết định số 7917/QĐ-UB ngày 20/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư "Xây dựng cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I";

- Căn cứ Quyết định số 113/2003/QĐ-UB ngày  23  / 9  /2003  của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội,

- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án CNTT thành phố và Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I. Thành lập Ban Điều hành Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội bao gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hà Nội - Trưởng Ban Điều hành,

2. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố - Phó Trưởng Ban thường trực,

3. Ông Lê Quang Nhuệ, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Thành phố, Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban Điều hành,

4. Ông Nguyễn Xuân Việt, Tổng biên tập báo Kinh tế Đô thị - Uỷ viên.

5. Ông Trần Minh, chuyên viên Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố - Uỷ viên thư ký,

 

Điều II. Ban Điều hành Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội có nhiệm vụ quản lý và vận hành Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội cho đến khi UBND Thành phố có quyết định mới.

 

Điều III: Ban Điều hành Cổng giao tiếp điện tử hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, được phép sử dụng con dấu của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ.

- Văn phòng Ban Điều hành đặt tại số 2 Chùa Bộc, Hà Nội.

- Ban Điều hành có bộ phận giúp việc hỗ trợ biên tập và đảm bảo kỹ thuật cho Cổng giao tiếp điện tử vận hành liên tục, an toàn.

- Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành và chi trả lương cho bộ phận biên tập và kỹ thuật giai đoạn đầu được phép dự toán trong nguồn kinh phí dự phòng của dự án "Xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I" cho tới khi dự án kết thúc. Giai đoạn sau do ngân sách cấp theo kế hoạch.

 

Điều IV. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Trưởng Ban Điều hành Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý dự án CNTT Thành phố, Chủ tịch UBND Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành Uỷ;

- Đ/c CTịch UBND TP

- Thường trực HĐND TP;

- Các Phó CTịch UBND TP

- Văn phòng Thành Uỷ;

- Các Ban của Thành Uỷ;

- Như điều 4;

- Lưu VP.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

NGUYỄN QUỐC TRIỆU

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

 

Số:  /QĐ-UB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------*****------------

    

  Hà nội, ngày  tháng   năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

V/v các đơn vị tham gia Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

---------------------------

  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Quyết định số 7917/QĐ-UB ngày 20/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư "Xây dựng cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I".

- Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UB ngày 04-03-2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình tổng thể Cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2001-2010,

  - Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án CNTT thành phố tại tờ trình số 360/BQLDACNTT ngày 3-9-2003 và của Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố,

  

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I. Các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố và UBND các Quận, Huyện có nghĩa vụ tham gia Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội. Trước mắt các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện tham gia Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội- giai đoạn I bao gồm:

1. Văn phòng HĐND-UBND Thành phố

2. Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

4. Sở Qui hoạch Kiến trúc

5. Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất

6. Sở Xây dựng

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

8. Sở Du lịch

9. Sở Tư pháp

10. Sở Khoa học Công nghệ

11. Viện Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội

12. Quận Hoàn Kiếm

 

Đi ều II: Các đơn vị tham gia Cổng giao tiếp điện tử giai đoạn 1 có trách nhiệm phối hợp với Ban Điều hành Cổng giao tiếp điện tử để thực hiện các nội dung công việc của dự án Cổng giao tiếp điện tử - giai đoạn I.

 

Điều III. Ban Điều hành Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội có trách nhiệm xây dựng quy chế thu thập thông tin, biên tập và đăng tải lên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

 

Điều IV: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban điều hành Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Chủ tịch UBND Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành Uỷ;

- Đ/c CTịch UBND TP

- Thường trực HĐND TP;

- Các Phó CTịch UBND TP

- Văn phòng Thành Uỷ;

- Các Ban của Thành Uỷ;

- Như điều 4;

- Lưu VP.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

NGUYỄN QUỐC TRIỆU

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

 

Số: /QĐ-UB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

 

  Hà nội, ngày tháng 9 năm 2003

 

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

V/v thành lập Hội đồng xét duyệt biểu trưng và Banner cho

Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Quyết định số 7917/QĐ-UB ngày 20/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư "Xây dựng cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I".

  - Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt biểu trưng và Banner cho Cổng giao tiếp điện tử bao gồm các đồng chí có tên sau:

1.  Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Phó chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng,

2.  Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Ban quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội - Uỷ viên thư ký hội đồng,

3.  Đồng chí Nguyễn Thịnh Thành - Chánh Văn phòng UBND Thành phố Uỷ viên,

4.  Đồng chí Nguyễn Thị Vịnh – Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố - Uỷ viên,

5.  Đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin - Uỷ viên.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xét duyệt biểu trưng và Banner cho Cổng giao tiếp điện tử đảm bảo phù hợp với ý nghĩa, nội dung của Cổng giao tiếp điện tử. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Đ/C Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu VP.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Quốc Triệu

+ Định hướng hoạt động cho Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, phê duyệt nội dung và kế hoạch hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

+ Tập hợp, điều phối và chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Quận/Huyện tham gia Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội thực hiện theo các nội dung kế hoạch đặt ra.

+ Chỉ đạo và giám sát hoạt động của bộ phận biên tập và kỹ thuật đảm bảo cho Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội hoạt động thường xuyên, liên tục, an toàn.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

 

Số: /QĐ-UB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

 

  Hà nội, ngày tháng 9 năm 2003

 

Dự thảo

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/v phê duyệt nội dung các hạng mục thông tin chính của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Quyết định số 7917/QĐ-UB ngày 20/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư "Xây dựng cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I".

  - Xét tờ trình /TTr-BQLDACNTT ngày  /  /2003 của Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố v/v chuẩn bị cho ra đời Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung các hạng mục thông tin chính của Cổng giao tiếp điên tử (phụ lục kèm theo).

 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Đ/C Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);

- Như điều 2;

- Lưu VP.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Quốc Triệu

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN KHAI TRƯƠNG (10/10/2003)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UB)

+ Trang chủ

- Tin tức thời sự nổi bật của thành phố

- Tin tức chọn lọc từ các Sở, Ban, Ngành

- Tin tức mọi mặt

+ Chính quyền Thành phố

- Lời chào mừng

- Tổ chức hành chính của Thành phố

- Các văn bản, nghị định, chính sách mới

- Kế hoạch phát triển Thành phố, các chiến lược của Thành phố

- Thông tin quy hoạch Thành phố

- Hệ thống các thủ tục hành chính

- Cơ sở dữ liệu Văn bản pháp luật của Thành phố

- Website Sở, Ngành

+ Khám phá Thành phố

- Giới thiệu Thành phố

- Hạ tầng giao thông, thương mại, kinh tế, phố cổ Hà Nội

- Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử Hà Nội, Du lịch

- Thông tin cần biết và chỉ dẫn, danh bạ

- Chỉ dẫn các dịch vụ

+ Thông tin chuyên đề

- Các trang chuyên mục

+ Kinh tế, thương mại

- Tin tức, sự kiện về kinh doanh, đầu tư

- Các văn bản, nghị định, chính sách liên quan đến kinh doanh

- Các thông tin về kinh doanh khác, hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố

- Các dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh

+ Số liệu Kinh tế - Xã hội

- Số liệu thống kê về các mặt đời sống kinh tế, xã hội của Thành phố

+ Các thông tin, dịch vụ và hoạt động của Hà Nội Portal

- Diễn đàn, Thiệp mừng, Thư điện tử, Góp ý 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2005/QĐ-UB về việc Kiện toàn tổ chức Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.029

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12