Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3044/QĐ-UBND Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Sơn La 2015

Số hiệu: 3044/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 04/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3044/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Trường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, các phòng Khối NCTH;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, MH, (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

Để triển khai thi hành một cách kịp thời, thống nhất, hiệu quả Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định); UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Nghị định tới các sở, ngành, địa phương; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, thi hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và người dân.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành.

2. Yêu cầu

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (sau đây gọi tắt là CSDLQG) bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định

a) UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt việc thi hành Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan mình ngay sau hội nghị của tỉnh.

2. Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật vào CSDLQG

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

3. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tổ chức thu thập, cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản đã được ban hành trước ngày Nghị định có hiệu lực trên CSDLQG về pháp luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/6/2016.

5. Xây dựng Trang văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trích xuất dữ liệu từ CSDLQG về pháp luật về Trang văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

a) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Nâng cấp, phát triển CSDLQG về pháp luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Đầu tư trang thiết bị về công nghệ thông tin phục vụ quản lý, duy trì, cập nhật và lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thi hành Nghị định trên địa bàn tỉnh do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

2. Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan tổng hợp, lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo hạ tầng, bảo đảm an toàn đường truyền thuận lợi, khắc phục các sự cố kỹ thuật (nếu có) nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác, sử dụng CSDLQG về pháp luật của cán bộ, công chức và công dân trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3044/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 ngày 04/12/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.674

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122