Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 302/QĐ-BTC năm 2017 Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Số hiệu: 302/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thng kê tài chính và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị, tổ chức thuộc BTC;
- Lưu: VT, THTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

QUY CHẾ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 302/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ báo cáo tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Học viện Tài chính, các trường trực thuộc Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được phê duyệt danh mục dự toán ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 3. Nội dung và biểu mẫu báo cáo

Để quy định cụ thể báo cáo kết quả triển khai theo danh mục dự toán và các báo cáo theo quy định của nhà nước, Cục THTK đề xuất bổ sung theo quy định như sau:

1. Về nội dung báo cáo triển khai ứng dụng CNTT phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Tài chính (nhiệm vụ và giải ngân theo danh mục dự toán):

- Báo cáo tháng gồm các nội dung: Dự toán kinh phí Bộ giao đến thời điểm báo cáo; kinh phí giải ngân đến thời điểm báo cáo; kết quả triển khai đến thời điểm báo cáo, kế hoạch triển khai tháng tiếp theo; đề xut kiến ngh và nguyên nhân chậm (nếu có). Thực hiện báo cáo theo Biểu 01.UDCNTT.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gồm các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện triển khai CNTT 6 tháng đầu năm; kế hoạch và biện pháp triển khai công việc 6 tháng cuối năm; đề xuất, kiến nghị của đơn vị. Thực hiện báo cáo theo Biểu 01.UDCNTT và Biểu 02.UDCNTT.

- Báo cáo năm gồm các nội dung: Đánh giá tình hình triển khai CNTT năm báo cáo; Kế hoạch và biện pháp triển khai công việc năm tiếp theo; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc và kiến nghị biện pháp khắc phục. Thực hiện báo cáo theo Biểu 01.UDCNTT và Biểu 03.UDCNTT.

2. Về báo cáo theo quy định của nhà nước:

- Báo cáo theo quy định tại Thông tư 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/05/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện báo cáo theo Biểu 04.UDCNTT.

- Báo cáo theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư công nghệ thông tin, thực hiện báo cáo theo Biểu 05.UDCNTT

- Báo cáo theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, thực hiện báo cáo theo Biểu 06.UDCNTT

- Báo cáo theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương, thực hiện báo cáo theo Biểu 07.UDCNTT.

Điều 4. Hình thức báo cáo

1. Các báo cáo về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện theo 02 hình thức sau:

a) Báo cáo gửi bằng văn bản:

- Đối với báo cáo theo quy định của nhà nước Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ; Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ; Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ; Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ; Báo cáo 6 tháng đầu năm; Báo cáo năm; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP hàng tháng đề xuất, kiến nghị và các báo cáo đột xuất, theo yêu cầu.

- Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, dấu của thủ trưởng đơn vị, số điện thoại cố định, di động, thư điện tử (email) của người lập biểu để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu.

b) Báo cáo trên phần mềm:

- Đối với báo cáo tháng về tiến độ và kinh phí các nhiệm vụ theo danh mục dự toán được.

- Sử dụng một tài khoản được cấp phát của hệ thống ứng dụng báo cáo CNTT để báo cáo trực tiếp.

- Đơn vị thực hiện cập nhật ngay vào phần mềm ứng dụng khi có phát sinh tiến độ và giải ngân các nội dung về danh mục dự toán đã được phê duyệt.

2. Các báo cáo được lập theo quy định tại các biểu mẫu kèm theo Quy chế này.

Điều 5. Thời hạn gửi báo cáo

1. Các báo cáo tình hình triển khai theo danh mục dự toán ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nội bộ:

a) Về quy định thời hạn của các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (Cục THTK):

- Báo cáo tháng: Trước ngày 20 của tháng báo cáo.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm: Trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo.

- Báo cáo năm: Trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.

b) Về quy định thời hạn tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ của Cục Tin học và Thống kê tài chính:

- Báo cáo tháng: Trước ngày 25 của tháng báo cáo.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm: Trước ngày 25 tháng 6 của năm báo cáo.

- Báo cáo năm: Trước ngày 25 tháng 12 của năm báo cáo.

2. Các báo cáo theo quy định của nhà nước:

a) Báo cáo theo yêu cầu của Thông tư s 12/2010/TT-BTTTT cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

- Các đơn vị gửi báo cáo:

+ Đối với Báo cáo giai đoạn 1: Chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt.

+ Đối với Báo cáo giai đoạn 2: Chậm nhất không quá 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao tổng thể dự án.

- Cục THTK tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông: Chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

b) Báo cáo theo yêu cầu của Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:

- Các đơn vị gửi báo cáo: Trước ngày 15 tháng 1 hàng năm.

- Cục THTK tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông: Trước ngày 1 tháng 2 hàng năm.

c) Báo cáo theo yêu cầu của Thông tư 23/2010/TT-BTTTT cung cấp thông tin về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:

- Các đơn vị gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

- Cục THTK tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông: trước ngày 30 tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

d) Báo cáo theo yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương:

- Các đơn vị gửi báo cáo: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hệ thống thông tin được nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng.

- Cục THTK tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông: Sau 5 ngày nhận được văn bản chính thức của các đơn vị.

Điều 6. Địa chỉ gửi, nhận báo cáo

1. Báo cáo gửi trên phần mềm: Đơn vị thực hiện báo cáo truy cập theo địa ch https://bcdt.mof.gov.vn.

2. Báo cáo bằng văn bản gửi về địa chỉ: Cục Tin học và Thống kê tài chính và Cục Kế hoạch - Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đồng thời gửi bản mềm vào hòm thư theo địa chỉ: baocaocntt@mof.gov.vncntt_khtc@mof.gov.vn.).

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị báo cáo, tổng hợp báo cáo

1. Các cơ quan, đơn vị báo cáo có trách nhiệm tuân thủ chế độ báo cáo về thời hạn, nội dung báo cáo theo quy định tại Quy chế này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của nội dung báo cáo.

Đối với các cơ quan, đơn vị có nhiều đầu mối quản lý, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định, thông báo, hướng dẫn các đầu mối thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện báo cáo tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để tổng hợp gửi Bộ Tài chính trên nguyên tắc bảo đảm thời hạn và nội dung theo đúng quy định.

Trường hợp quá thời hạn, đơn vị chưa gửi báo cáo theo quy định hoặc gửi báo cáo nhưng chưa đầy đủ nội dung theo yêu cu, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị theo thông tin mà Cục Tin học và Thống kê tài chính có được ở thời điểm tổng hợp báo cáo. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ về các nội dung tổng hợp đánh giá tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị.

2. Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm:

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện báo cáo.

- Cập nhật và lưu trữ thông tin báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành theo tháng, 6 tháng và hàng năm; Báo cáo Bộ các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị hệ thống và thông báo hướng xử lý của Bộ về các kiến nghị, đề xuất để các đơn vị, hệ thống tổ chức thực hiện; Công khai báo cáo trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

- Thực hiện nâng cấp, cập nhật phần mềm Quản lý báo cáo và đầu tư CNTT để đảm bảo đáp ứng kịp thời thay đổi về cơ chế chính sách và những yêu cầu thực tế./.

 


Biểu 01.UDCNTT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT THÁNG (N) VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG (N+1)

Đơn vị:

STT

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Lũy kế dự toán đã bố trí đến 31/12 trước năm báo cáo

Danh mục dự toán

Các năm tiếp theo

Dự toán năm báo cáo Bộ Tài chính giao đến thời điểm báo cáo

Giải ngân đến thời điểm báo cáo

Dự kiến giải ngân đến thời ngày cuối cùng tháng báo cáo

Ước thực hiện đến cuối năm báo cáo (%)

Kết quả thực hiện tháng báo cáo

Kế hoạch triển khai tháng tiếp theo

Ghi chú

Tổng cộng

Dự toán năm trước chuyển sang

Năm báo cáo

Tổng cộng

Nguồn NSNN

Nguồn thu sự nghiệp

Nguồn quỹ

Nguồn khác

Tổng cộng

Nguồn NSNN

Nguồn thu sự nghiệp

Nguồn quỹ

Nguồn khác

Tổng cộng

Nguồn NSNN

Nguồn thu sự nghiệp

Nguồn quỹ

Nguồn khác

1

2

3=4+ 5+8

4

5=6 +7

6

7

8

9 = 10 +11+ 12

10

11

12

13

14=15 + 16 + 17 + 18

15

16

17

18

19 = 20 + 21 + 22 + 23

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biểu 02.UDCNTT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 6 THÁNG CUỐI NĂM

Kính gửi: ...............................

A. Đánh giá tình hình triển khai CNTT 6 tháng đầu năm

I. Đánh giá tình hình và kết quả triển khai công việc

1. Đánh giá chung

- Khái quát đặc điểm, bối cảnh triển khai CNTT của đơn vị trong 6 tháng đầu năm.

- Đánh giá sơ kết kết quả công tác triển khai ứng dụng CNTT theo kế hoạch, mục tiêu đặt ra trong kế hoạch năm.

2. Về công tác kế hoạch, dự toán

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm: tổng số tiền giải ngân lũy kế đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ phần trăm hoàn thành theo dự toán được giao trong năm, ước tỷ lệ phần trăm hoàn thành đến cuối năm báo cáo (kèm phụ biểu 01.01.UDCNTT về báo cáo giải ngân các nội dung CNTT theo danh mục dự toán năm báo cáo).

- Đánh giá về những khó khăn, vướng mắc; những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến việc tổ chức thực hiện dự toán chưa đúng kế hoạch.

3. Về công tác quản lý nhà nước về CNTT

Báo cáo việc xây dựng các quy định, quy chế hướng dẫn đơn vị cấp dưới quản lý, sử dụng, vận hành hệ thống CNTT; liệt kê các chính sách CNTT đã được xây dng, sửa đi và tình hình áp dụng của đơn vị

4. Về triển khai các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm

4.1. Các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc thm quyền phê duyệt của Bộ trưởng

- Đánh giá tổng hợp các đề án, dự án, các nhiệm vụ trọng tâm theo tiến độ hoàn thành:

+ Số lượng, nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đúng tiến độ

+ Số lượng, nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm chậm tiến độ

- Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện của từng đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 1

+/ Đánh giá tiến độ thực hiện công việc đáp ứng theo tiến độ triển khai nhiệm vụ kế hoạch thực hiện đến cuối năm.

+/ Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những nội dung triển khai chưa đảm bảo yêu cầu.

+ Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 2

+/ Đánh giá tiến độ thực hiện công việc đáp ứng theo tiến độ triển khai nhiệm vụ kế hoạch thực hiện đến cuối năm.

+/ Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những nội dung triển khai chưa đảm bảo yêu cầu.

...

4.2. Các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền phê duyệt của đơn vị

- Đánh giá tổng hợp các đề án, dự án, các nhiệm vụ trọng tâm theo tiến độ hoàn thành:

+ Số lượng, nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đúng tiến độ

+ Số lượng, nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm chậm tiến độ

- Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện của từng đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 1

+/ Đánh giá tiến độ thực hiện công việc đáp ứng theo tiến độ triển khai nhiệm vụ kế hoạch thực hiện đến cuối năm.

+/ Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những nội dung triển khai chưa đảm bo yêu cầu.

+ Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 2

+/ Đánh giá tiến độ thực hiện công việc đáp ứng theo tiến độ triển khai nhiệm vụ kế hoạch thực hiện đến cuối năm.

+/ Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những nội dung triển khai chưa đảm bảo yêu cầu.

II. Đề xuất kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá trên, các đơn vị kiến nghị, đề xuất cụ thể với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề tồn tại:

1. Về cơ chế, chính sách và công tác chỉ đạo điều hành: nêu những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề tồn tại trong cơ chế chính sách, trong chỉ đạo điều hành đối với mỗi cấp độ phụ trách như kiến ngh về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề xuất Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo điều hành; đề xuất các nội dung cần đổi mới của cơ chế, chính sách nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng công việc cho 6 tháng cuối năm.

2. Về nhân sự triển khai, công tác phối hợp triển khai của đơn vị với các đơn vị liên quan trên trong triển khai thực hiện dự toán, thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm theo lĩnh vực chuyên môn: quản lý triển khai CNTT, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng, đào tạo tin học,...

3. Về các vấn đề khác

B. Kế hoạch và biện pháp triển khai công việc 6 tháng cuối năm

I. Về công tác kế hoạch, dự toán

Nêu mục tiêu cần phải đạt được trong 6 tháng cuối năm trong đó nêu rõ tỷ lệ giải ngân phải hoàn thành đến hết năm; các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch dự toán để đảm bảo hoàn thành tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu.

II. Công tác quản lý nhà nước về CNTT

Kế hoạch, tiến độ triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý CNTT đến cuối năm báo cáo.

III. Về triển khai các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm

Nêu mục tiêu hoàn thành đối với từng đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm; các nội dung chính cần thực hiện và dự kiến thời gian, kết quả hoàn thành (kèm phụ biểu 01.2.UDCNTT về báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai các nội dung ứng dụng CNTT theo danh mục dự toán năm báo cáo).

- Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 1

+ Mục tiêu cần hoàn thành đến cuối năm

+ Các nội dung chính cần thực hiện, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành

- Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 2

+ Mục tiêu cần hoàn thành đến cuối năm

+ Các nội dung chính cần thực hiện, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành

...

IV. Giải pháp, kiến nghị đề xuất:

- Đề xuất các giải pháp, biện pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch nêu trên

- Đề xuất kiến nghị đối với các đơn vị có liên quan để giúp cho việc triển khai thành công kế hoạch của đơn vị.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày .... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Biểu 03.UDCNTT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT NĂM (N) VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM (N+1)

Kính gửi: ..........................................

I. Đánh giá tình hình triển khai CNTT năm (N)

1. Đánh giá chung

- Khái quát những đặc điểm, bối cảnh triển khai CNTT của đơn vị trong cả năm.

- Đánh giá tổng quát kết quả công tác triển khai ứng dụng CNTT theo kế hoạch, mục tiêu đặt ra trong kế hoạch năm, kết quả đạt được so với mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, so với kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT của đơn vị.

2. Về công tác kế hoạch, dự toán

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán trong c năm: tổng số tiền giải ngân lũy kế đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ phần trăm hoàn thành theo dự toán được giao trong năm (kèm phụ biểu 03.01, UDCNTT về kết quả triển khai ứng dụng CNTT theo danh mục dự toán năm báo cáo).

- Đánh giá về những khó khăn, vướng mc; những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến việc tổ chức thực hiện dự toán chưa đúng kế hoạch.

3. Về công tác quản lý nhà nước về CNTT

Báo cáo việc xây dựng các quy định, quy chế hướng dẫn đơn vị cấp dưới quản lý, sử dụng, vận hành hệ thống CNTT; liệt kê các chính sách CNTT đã được xây dựng, sửa đổi và tình hình áp dụng của đơn vị; kết quả thực hiện kiểm tra giám sát CNTT.

4. V triển khai các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm

4.1. Các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưng

- Đánh giá tổng hợp các đề án, dự án, các nhiệm vụ trọng tâm theo tiến độ hoàn thành:

+ S lượng, nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đúng tiến độ

+ Số lượng, nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm chậm tiến độ

- Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện từng đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 1

+/ Đánh giá theo mục tiêu, nhiệm vụ Quyết định phê duyệt trong kế hoạch 5 năm của đơn vị.

+/ Đánh giá các nội dung hoàn thành đáp ứng như thế nào đối với yêu cầu triển khai của đơn vị.

+/ Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những nội dung triển khai chưa đảm bảo yêu cầu.

+ Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 2

+/ Đánh giá theo mục tiêu, nhiệm vụ Quyết định phê duyệt trong kế hoạch 5 năm của đơn vị.

+/ Đánh giá các nội dung hoàn thành đáp ứng như thế nào đối với yêu cầu triển khai của đơn vị.

+/ Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những nội dung triển khai chưa đảm bảo yêu cầu.

4.2. Các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền phê duyệt của đơn vị.

- Đánh giá tổng hợp các đề án, dự án, các nhiệm vụ trọng tâm theo tiến độ hoàn thành:

+ Số lượng, nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đúng tiến độ

+ Số lượng, nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm chậm tiến độ

- Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện từng đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 1

+/ Đánh giá theo mục tiêu, nhiệm vụ Quyết định phê duyệt trong kế hoạch 5 năm của đơn vị.

+/ Báo cáo đánh giá các nội dung hoàn thành đáp ứng như thế nào đối với yêu cầu triển khai của đơn vị.

+/ Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của nhng nội dung triển khai chưa đảm bảo yêu cầu.

+ Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 2

+/ Đánh giá theo mục tiêu, nhiệm vụ Quyết định phê duyệt trong kế hoạch 5 năm của đơn vị.

+/ Báo cáo đánh giá các nội dung hoàn thành đáp ứng như thế nào đối với yêu cầu triển khai của đơn vị.

+/ Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những nội dung triển khai chưa đảm bảo yêu cầu.

II. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc và kiến nghị biện pháp khc phục

1. Về chế, chính sách và công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó, kiến nghị phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề xuất Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo điều hành; đề xuất các nội dung cần đổi mới của cơ chế, chính sách để nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng công việc cho những năm tiếp theo.

2. Về nhân sự triển khai, công tác phối hợp triển khai của đơn vị với các đơn vị liên quan trên từng lĩnh vực: xây dựng cơ chế chính sách, hạ tng kỹ thuật, chương trình ứng dụng, đào tạo tin học,...

3. Các vấn đề khác

III. Kế hoạch và biện pháp triển khai công việc năm (N+1)

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công việc trong năm như nêu tại phần I, các đơn vị xây dựng kế hoạch công việc năm tiếp theo trên các nội dung sau:

1. Mục tiêu

Nêu các mục tiêu chính cần phải đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của năm tiếp theo, bám sát theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT đã được Bộ phê duyệt.

2. Kế hoạch thực hiện

2.1. Về công tác kế hoạch, dự toán

Nêu mục tiêu cần phải đạt được của năm tiếp theo, trong đó nêu rõ tỷ lệ giải ngân phải hoàn thành đến hết năm; các biện pháp t chức triển khai thực hiện kế hoạch dự toán để đảm bảo hoàn thành tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu.

2.2. Công tác quản lý nhà nước về CNTT

- Nêu cụ thể các nội dung xây dựng các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện công tác ứng dụng CNTT thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị, tiến độ thực hiện.

- Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

2.3. Về triển khai các đ án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm

- Tổng hợp số lượng các dự án, đề án, nhiệm vụ trọng tâm lập kế hoạch thực hiện

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các dự án, đề án và nhiệm vụ trọng tâm theo các nội dung: mục tiêu thực hiện trong năm; các nội chính cần thực hiện, kết quả, tiến độ thực hiện các nội dung chính theo hai nhóm: các đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưng; các đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền quyết định của đơn vị.

2.3.1. Tng hợp số lượng các dự án, đề án, nhiệm vụ trọng tâm lập kế hoạch thực hiện trong năm:

- Số lượng dự án lập kế hoạch thực hiện

+ Số lượng dự án nhóm A: ...., trong đó:

+/ Số lượng thực hiện chuẩn bị đầu tư

+/ S lượng thực hiện đầu tư

+ Số lượng dự án nhóm B:

+/ S lượng thực hiện chuẩn bị đầu tư

+/ Số lượng thực hiện đầu tư

+ Số lượng dự án nhóm C:

+/ Số lượng thực hiện chuẩn bị đầu tư

+/ Số lượng thực hiện đầu tư

- Số lượng đề án, nhiệm vụ trọng tâm

2.3.2. Các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng

- Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 1

+ Mục tiêu cần hoàn thành đến cui năm

+ Các nội dung chính cần thực hiện, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành

- Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 2

+ Mục tiêu cần hoàn thành đến cuối năm

+ Các nội dung chính cần thực hiện, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành

2.3.3. Các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc thm quyền phê duyệt của đơn vị.

- Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 1

+ Mục tiêu cần hoàn thành đến cuối năm

+ Các nội dung chính cần thực hiện, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành

- Tên đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm 2

+ Mục tiêu cần hoàn thành đến cuối năm

+ Các nội dung chính cần thực hiện, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành

3. Giải pháp, kiến nghị đề xuất:

- Đề xuất các giải pháp, biện pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch nêu trên

- Đề xuất kiến nghị đối với các đơn vị có liên quan để giúp cho việc triển khai thành công kế hoạch của đơn vị.

 

Biểu 04.UDCNTT

Phụ lục I

Mẫu báo cáo THÔNG TIN CHUNG

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO THÔNG TIN CHUNG

Kính gửi: ......................................................

1. Tên chủ đầu tư: .....................................................................................................................

2. Tên dự án và tóm tắt nội dung dự án được phê duyệt ...........................................................

………………………………………………………………………………………………………………

3. Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm báo cáo này:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Mục tiêu của dự án: ...............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

6. Địa điểm đầu tư: ....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

7. Nguồn vốn đầu tư: .................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

8. Hình thức quản lý dự án

Chủ đầu trực tiếp quản lý

Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án

Gói thầu EPC

Hình thức khác (ghi rõ tên hình thức)

……………………………………………………………………………………………………………

9. Thời gian thực hiện: từ năm …………….. đến năm ……………………

10. Quy trình quản lý đầu tư: .....................................................................................................

11. Phân nhóm dự án:

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

12. Phân loại dự án đầu tư

Dự án phát triển mới

Dự án nâng cấp

Dự án mở rộng

13. Tính chất dự án công nghệ thông tin

Dự án hạ tầng kỹ thuật

Dự án ứng dụng phần mềm

Dự án hỗn hợp

14. Tổng mức đầu tư: ............................................................................................................

Trong đó, bao gồm:

Chi phí xây lắp: ............................................................................................................

Chi phí thiết bị: ............................................................................................................

Chi phí quản lý dự án: ..................................................................................................

Chi phí tư vấn đầu tư: ....................................................................................................

Chi phí khác: ..................................................................................................................

Chi phí dự phòng: ............................................................................................................

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục II

Mẫu báo cáo KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ HỢP ĐỒNG

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO K HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ HỢP ĐNG

Kính gửi: ...........................................

1. Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Kế hoạch đấu thầu và hợp đồng:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tên nhà thầu

Phê duyệt

Thực tế

Phê duyệt

Thực tế

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thông tin có trong tài liệu kế hoạch đấu thầu, các hợp đồng của dự án đã được phê duyệt.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục III

Mẫu báo cáo DANH SÁCH YÊU CẦU KỸ THUẬT

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO DANH SÁCH YÊU CẦU KỸ THUẬT

Kính gửi: ..................................................

1. Tên dự án: .......................................................................................................................

2. Quy trình nghiệp vụ được tin học hóa (đối với dự án phần mềm ứng dụng, dự án hỗn hợp)

STT

Tên quy trình nghiệp vụ

Mô tả tóm tt

[1]

[2]

[3]

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

Ghi chú:

[1] Đánh số thứ tự các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa.

[2] Tên quy trình nghiệp vụ thường gọi hoặc đã có quy định.

[3] Mô tả ngắn gọn về tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm chính của quá trình nghiệp vụ và các giao tác xử lý chính (các bước) của quy trình nghiệp vụ.

3. Chức năng hệ thống (đối với dự án phần mềm ứng dụng, dự án hỗn hợp)

STT

Chức năng

Phân loại

Tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có)

[1]

[2]

[3]

[4]

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Ghi chú:

[1] Đánh số thứ tự các chức năng của hệ thống.

[2] Mô tả ngắn gọn chức năng của hệ thống, thường bắt đầu bng một động t.

[3] Chức năng được phân loại thành: bắt buộc, mong muốn hay tùy chọn.

[4] Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng để thực hiện chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT và tiêu chuẩn chuyên ngành của hệ thống phục vụ.

4. Khả năng hoạt động và chất lượng hệ thống

STT

Khả năng hoạt động/ chất lượng hệ thống

Đáp ứng

Tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có)

[1]

[2]

[3]

[4]

 

 

Không

 

1

Về hiệu quả sử dụng

 

 

 

 

Giảm thời gian xử lý

 

 

Tiết kiệm tài nguyên hệ thống máy chủ

 

 

Tiết kiệm tài nguyên máy trạm

 

 

Tiết kiệm tài nguyên băng thông của đường truyền (nếu có kết nối mạng internet)

 

2

Về an toàn, bảo mật

 

 

 

 

Giải pháp an toàn, bảo mật cho mức dữ liệu

 

 

Giải pháp an toàn, bảo mật cho mức ứng dụng

 

 

Giải pháp an toàn, bảo mật cho mức hệ thống

 

 

Giải pháp an toàn, bảo mật cho mức mạng

 

 

Mức độ an toàn, bảo mật đối với người sử dụng

Cao

 

Trung bình

 

Thp

 

 

Mức độ tin cậy đi với người sử dụng

 

3

Về khả năng sử dụng

 

 

 

 

Người dùng có khả năng tự học các chc năng cơ bản

 

 

Người dùng xem cách b trí giao diện và chủ động tự thực hiện các chức năng (đối với dự án phần mềm ứng dụng và hỗn hợp)

 

 

Người dùng hài lòng với thiết kế giao diện (đối với dự án phần mềm ứng dụng và hỗn hợp)

 

 

Khi có cảnh báo lỗi xảy ra trên màn hình, người sử dụng tự phát hiện lỗi và thao tác lại

 

 

Sau một thời gian không sử dụng, người dùng vẫn có thể bắt đầu sử dụng lại khi cần (đối với dự án phần mềm ứng dụng và hn hợp)

 

4

Về khả năng bảo trì

 

 

 

 

Có thể phân tích được: để chẩn đoán lỗi, sai sót, hư hỏng và xác định nguyên nhân, chức năng để sửa

 

 

Có thể thay đổi được: cho phép cấu hình thay đổi chế độ làm việc trong quá trình hoạt động

 

 

Tính bền vững: tránh được các tác động không mong muốn khi chỉnh sửa phần mềm

 

 

Có thể kiểm thử được: cho phép đánh giá được phần mềm chỉnh sửa

 

5

Về khả năng thay đổi

 

 

Hệ thống hoạt động ổn định kể cả khi tăng hoặc giảm tải và có cảnh báo cho quản trị viên tình trạng tải và mức tải vượt quá giới hạn khả năng phục vụ của hệ thống

 

 

Hệ thng cho phép mở rộng triển khai trên một vùng địa lý rộng hoặc thu hẹp triển khai tập trung khi cần

 

 

Hệ thống cho phép quản trị m rộng mô hình tổ chức, mô hình nghiệp vụ và người dùng khi cần

 

 

Có khả năng thích ứng với nhiu môi trường (đối với dự án phần mềm ứng dụng và hỗn hợp)

 

 

Có th cài đặt trên một môi trường cụ thể (đối với dự án phần mềm ứng dụng và hỗn hợp)

 

 

Có th cùng tn tại và hoạt động với các hệ thống khác trong cùng một môi trường chung (đối với dự án phần mềm ứng dụng và hỗn hợp)

 

 

Một s chức năng của hệ thống có thể thay thế cho một phần mềm ứng dụng khác với cùng mục đích và trong cùng môi trường (đối với dự án phần mềm ứng dụng và hỗn hợp)

 

Ghi chú:

[1] Đánh số thứ tự các khả năng hoạt đng hoặc chất lượng của hệ thống.

[2] Mô tả khả năng hoặc chất lượng của hệ thống đem lại.

[3] Khả năng đáp ứng của hệ thống (có/không).

[4] Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng để thực hiện khả năng hoạt động hoặc chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Quyết định s 20/2008/QĐ-BTTTT và tiêu chun ngành của hệ thống phục vụ.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục IV

Mẫu báo cáo NỘI DUNG ĐẦU TƯ

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO NỘI DUNG ĐẦU TƯ

Kính gửi: ......................................................

1. Tên dự án: ..........................................................................................................................

2. Danh mục phần mềm ứng dụng (nếu có):............................................................................

a) Tên giải pháp sản phẩm hệ thống phần mềm ứng dụng nội bộ: ..........................................

……………………………………………………………………………………………………………

b) Đơn vị cung cấp tương ng: ….............................................................................................

3. Danh mục thiết bị:

STT

Phân loại

S lượng

Mô tả

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Máy chủ

 

 

2

Máy trạm

 

 

3

Thiết bị mạng

 

 

4

Thiết bị lưu trữ

 

 

5

Thiết bị khác:

…............................

…............................

…............................

 

 

Ghi chú:

[1] Đánh s thứ tự loại thiết bị.

[2] Loại thiết bị.

[3] Xác định số lượng thiết bị theo từng loại.

[4] Mô tả tên hãng sản xuất, model cho thiết bị chính.

5. Danh mục phần mềm hệ thống, phần mềm công cụ:

STT

Phân loại

Mô tả

[1]

[2]

[3]

1

Phần mềm hệ điều hành

 

2

Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 

3

Phần mềm máy chủ ứng dụng

 

4

Phần mềm công cụ

 

5

Phn mềm khác:

…...................................................

…...................................................

…...................................................

 

Ghi chú:

[1] Đánh số thứ tự loại phần mềm.

[2] Loại phần mềm.

[3] Mô tả tên phần mềm, tên hãng phát triển và phiên bản phần mềm (nếu là phần mềm nguồn mở khi mô tả tên hãng phát triển ghi cụ thể là “phần mềm nguồn mở”).

6. Danh mục dịch vụ công nghệ thông tin:

STT

Phân loại

Sử dụng

Ghi chú

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Dịch vụ thuê đặt chỗ

 

2

Dịch vụ thuê đường truyền

 

3

Dịch vụ tích hợp hệ thống

 

4

Dịch vụ cài đặt, cấu hình, hiệu chỉnh

 

5

Dịch vụ đào tạo

 

6

Dịch vụ tư vấn tại chỗ

 

7

Dịch vụ số hóa, chuyển đổi số liệu

 

8

Dịch vụ kim thử, đánh giá chất lượng hệ thống

 

9

Dịch vụ công nghệ thông tin và truyn thông khác:

…...................................................

…...................................................

…...................................................

 

Ghi chú:

[1] Đánh số thứ tự loại dịch vụ sử dụng trong quá trình triển khai dự án.

[2] Loại dịch vụ.

[3] Xác nhận hệ thống có/không sử dụng dịch vụ.

[4] Ghi chú về việc sử dụng dịch vụ. Ví dụ dịch vụ thuê đường truyền 2Mbps.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày…. tháng… năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục V

Mẫu báo cáo GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Kính gửi:...........................................

1. Tên dự án: ......................................................................................................................

2. Tính chất dự án:

□ Hạ tầng kỹ thuật

□ Phần mềm ứng dụng

□ Hỗn hợp

3. Giải pháp kỹ thuật công nghệ chính: .....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

a) Hạ tầng kỹ thuật

STT

Đặc điểm

Giải pháp

Công nghệ (nếu có)

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Kiến trúc hệ thống

Ngang hàng (peer to peer)

 

Tập trung

 

Phân tán

 

Bán tập trung

 

2

Tích hợp hệ thống

 

 

3

An toàn, bảo mật

 

 

4

Sao lưu, phục hồi

 

 

5

Cân bng tải (Load balancing)

 

 

6

Xử lý nhóm (Cluster)

 

 

7

Quản lý, ti ưu tài nguyên hệ thống

 

 

Ghi chú:

[1] Đánh số thứ tự các đặc điểm của hệ thống.

[2] Đặc điểm hay tính năng của hệ thống.

[3] Đánh dấu “X” vào ô vuông hoặc ghi tên giải pháp.

[4] Ghi tên công nghệ chính (nếu có) cho giải pháp lựa chọn.

b) Phần mềm ứng dụng và hỗn hợp

STT

Đặc điểm

Giải pháp

Công nghệ/Công cụ
(nếu có)

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Loại hệ thống

Hệ thống xử lý giao dịch

 

Hệ thng thông tin quản lý

 

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định

 

Hệ thng chuyên gia

 

Hệ thống tự đng văn phòng

 

Hệ thống báo cáo nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence)

 

2

Kiu ứng dụng

ng dụng phục vụ người dùng cuối qua giao diện Web (Web based application)

 

ng dụng phục vụ người dùng cuối qua giao diện của s của máy trạm (Desktop based application)

 

3

Mô hình hệ thống

Client/Server

 

Nhiu lớp (Multi-layer)

 

Xử lý ngang hàng □

 

4

Kiến trúc hệ thống

Ngang hàng (peer to peer)

 

Tập trung

 

Phân tán

 

Bán tập trung

 

5

Phương pháp thiết kế

Hướng cu trúc

 

Hướng đi tượng

 

Khác

 

6

Thiết kế giao diện

 

 

 

7

Tích hợp hệ thống

Dữ liệu

 

ng dụng

 

Quy trình nghiệp vụ

 

Giao diện người dùng

 

8

An toàn, bảo mật

Xác thực tên/mật khu

 

Chữ ký s

 

Khác

 

9

Sao lưu, phục hồi

 

 

 

10

Cân bng tải (Load balancing)

 

 

 

11

Xử lý nhóm (Cluster)

 

 

 

12

Quản lý, tối ưu tài nguyên hệ thống

 

 

 

Ghi chú:

[1] Đánh số thứ tự các giải pháp sử dụng.

[2] Đặc điểm hay tính năng của hệ thống.

[3] Đánh dấu “X” vào ô vuông hoặc ghi tên giải pháp.

[4] Ghi tên công nghệ chính cho giải pháp lựa chọn hoặc tên công cụ để thực hiện.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục VI

Mẫu báo cáo NGUỒN NHÂN LỰC

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO NGUỒN NHÂN LỰC

Kính gửi: ........................

1. Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Nguồn nhân lực phía chủ đầu tư

Có thành lập Ban quản lý dự án không?

□ Không, chủ đầu tư quản lý

□ Có

Nếu “Có”, thực hiện kê khai tiếp theo các bảng dưới đây:

STT

Vai trò

Chức vụ chính quyền

Trình độ chuyên môn

S Dự án đã tham gia

Ghi chú

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1

Giám đc Ban quản lý dự án

 

 

 

Bt buộc

2

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án

1 ..........................

2..........................

...

1 ..........................

2..........................

...

1 ..........................

2..........................

...

Nếu có

3

Kế toán

1 ..........................

2..........................

...

1 ..........................

2..........................

...

1 ..........................

2..........................

...

Bắt buộc

4

Thư ký dự án

 

 

 

Bắt buộc

5

Tng s thành viên Ban quản lý dự án:

 

 

 

Bắt buộc

6

Chứng chchuyên môn của các thành viên ban quản lý dự án:

 

 

 

Bắt buộc

3. Ngun nhân lực phía nhà thầu tư vn thiết kế

STT

Vai trò

Trình độ chuyên môn

S năm kinh nghiệm

S Dự án đã tham gia

Chứng chỉ chuyên môn

Ghi chú

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1

Giám đốc dự án

 

 

 

 

Bắt buộc

2

Chủ trì khảo sát

 

 

 

 

Bắt buộc

3

Chủ trì thiết kế

 

 

 

 

Bắt buộc

4

Chuyên gia chính về đầu tư tài chính

 

 

 

 

Bt buộc

5

Chuyên gia chính về nghiệp vụ bài toán (Đối với gói thầu phần mềm nội bộ)

 

 

 

 

Nếu có

6

Vai trò khác:

...............................

 

 

 

 

Nếu có

7

Tng s thành viên tham gia, thực hiện:

 

 

 

 

Bắt buộc

4. Ngun nhân lực phía nhà thu

STT

Vai trò

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

S năm kinh nghiệm

S Dự án đã tham gia

Chứng chỉ chuyên môn

Ghi chú

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Gói thầu A

1

Giám đốc dự án

 

 

 

 

 

Bắt buộc

2

Phó Giám đốc dự án

 

 

 

 

 

Nếu có

3

Kiến trúc sư hệ thống

 

 

 

 

 

Bắt buộc

4

Chuyên gia quản lý chất lượng

 

 

 

 

 

Bắt buộc

5

Chuyên gia đầu tư tài chính

 

 

 

 

 

Nếu có

6

Chuyên gia nghiệp vụ bài toán (Đối với gói thầu phần mềm nội bộ)

 

 

 

 

 

Nếu có

7

Chỉ huy thi công

 

 

 

 

 

Bắt buộc

8

Khảo sát, phân tích viên

-

-

-

-

 

Bắt buộc

9

Thiết kế viên

-

-

-

-

 

Bắt buộc

10

Lập trình viên (Đối với gói thầu phần mm nội bộ)

-

-

-

-

 

Bắt buộc

11

Kiểm thử viên

-

-

-

-

 

Bắt buộc

12

Kỹ thuật viên triển khai, cài đặt, cấu hình

-

-

-

-

 

Bắt buộc

13

Cán bộ đào tạo quản trị hệ thống

-

-

-

-

 

Bắt buộc

14

Cán bộ đào tạo người sử dụng

-

-

-

-

 

Bắt buộc

15

Vai trò khác:

......................................

 

 

 

 

 

Nếu có

16

Tng s thành viên tham gia, thực hiện:

 

Bắt buộc

Gói thầu B

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục VII

Mẫu báo cáo HỒ SƠ TÀI LIỆU KỸ THUẬT

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO HỒ TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Kính gửi: .........................................

1. Tên dự án: ..........................................................................................................................

2. Tính chất dự án:

□ Hạ tầng kỹ thuật

□ Phần mềm ứng dụng

□ Hỗn hợp

3. Quy trình công nghệ

□ RUP (đối với dự án phần mềm ứng dụng)

□ ISO

□ Khác: ...................................................................................................................................

4. Hồ sơ tài liệu kỹ thuật bàn giao

a) Hạ tầng kỹ thuật

STT

Giai đoạn thực hiện

Kết quả

Xác nhận

[1]

[2]

[3]

[4]

Gói thầu A: [tên gói thầu]

1

Khảo sát

Tài liệu khảo sát (phục vụ thi công, lp đặt)

2

Phân tích, đặc tả yêu cu

Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống

Tài liệu kế hoạch kiểm thử chấp nhận

3

Phân tích, thiết kế

Tài liệu thiết kế thi công, lắp đặt hệ thống

4

Lắp đặt, cài đặt, cấu hình

Tài liệu kịch bn kiểm thử, chạy thử

5

Đào tạo, chuyn giao

Tài liệu hướng dn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống

Tài liệu đào tạo

6

Tài liệu khác:

.....................................................................................................

 

Gói thầu B: [tên gói thầu]

Ghi chú: tham khảo kế hoạch thực hiện và kết quả bàn giao của hợp đồng

[1] Đánh số thứ tự bước triển khai của nhà thầu thi công.

[2] Mô tả tên bước.

[3] Mô tả tài liệu là kết quả thực hiện theo từng bước, tập hợp các tài liệu này tạo thành hồ sơ kỹ thuật của gói thầu.

[4] Xác nhận có trong hồ sơ kỹ thuật của gói thầu hay không

b) Phần mềm ứng dụng

STT

Giai đoạn thực hiện

Kết quả

Xác nhận

[1]

[2]

[3]

[4]

Gói thầu A: [tên gói thầu]

1

Khảo sát

Tài liệu khảo sát (phục vụ thi công)

2

Phân tích, đặc tả yêu cầu

Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống

Tài liệu kế hoạch kiểm thử chấp nhận

3

Phân tích, thiết kế

Tài liệu thiết kế bậc cao

Tài liệu thiết kế chi tiết

4

Lập trình

Đĩa CD chương trình:

+ Mã nguồn

+ Chương trình chạy

 

5

Kiểm thử/chạy thử

Tài liệu kịch bản kiểm thử, bộ dữ liệu mẫu

6

Đào tạo, chuyển giao

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống

Tài liệu đào tạo

7

Tài liệu khác:

.....................................................................................................

 

i thầu B: [tên gói thầu]

...

...

...

Ghi chú: tham khảo kế hoạch thực hiện và kết qu bàn giao của hợp đng

[1] Đánh số thứ tự bước triển khai của nhà thầu thi công.

[2] Mô tả tên bước.

[3] Mô tả tài liệu là kết quả thực hiện theo từng bước, tập hp các tài liệu này tạo thành hồ sơ kỹ thuật của gói thầu.

[4] Xác nhận có trong hồ sơ kỹ thuật của gói thầu hay không.

c) Hn hp

Lập báo cáo kết hợp theo hướng dẫn tại điểm (a), (b) ở trên cho từng gói thầu theo tính chất về hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục VIII

Mẫu báo cáo CHI PHÍ ĐẦU TƯ

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO CHI PHÍ ĐẦU

Kính gửi: ..........................

1. Tên dự án: ............................................................................................................

2. Chi phí đầu tư:

STT

Nội dung

Dự toán được duyệt

Tng giá trị thanh toán

Tng giá trị quyết toán

Ghi chú

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

 

Tng s

 

 

 

 

1

Chi phí xây lắp

- Gói thầu 1

- Gói thầu 2

- …

 

 

 

 

2

Chi phí thiết bị, phần mềm

- Gói thầu A

- Gói thầu B

- …

 

 

 

 

3

Chi phí quản lý dự án

 

 

 

 

 

4

Chi phí tư vn

- Chi phí lập dự án đầu tư, BCNCKT

- Chi phí lập TKKT-TDT

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thu

- Chi phí giám sát

 

 

 

 

 

5

Chi phí khác

- Lệ phí thẩm định BCNCKT/DAĐT

- Lệ phí thẩm định TKKT-TDT

- Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

- Chi phí kiểm toán

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

 

 

 

 

 

6

Chi phí dự phòng

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thông tin có trong hồ sơ tài liệu quyết toán dự án hoàn thành.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục IX

Mẫu báo cáo ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ...................................

1. Tên dự án:.............................................................................................................................

2. Hiệu quả đối với người sử dụng:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Hiệu quả đối với tổ chức:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Hiệu quả đối với môi trường hành chính, cộng đồng, xã hội:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục X

Mẫu báo cáo KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

<Tên cơ quan, đơn vị
thực hiện báo cáo>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Ngày nhận:

 

BÁO CÁO KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

Kính gửi: ........................

1. Tên dự án: ............................................................................................................

2. Đã có các văn bản quy định, hướng dẫn quy chế khai thác, vận hành, sử dụng cho hệ thống chưa?

□ Đang thực hiện

Có

Nếu “Có” thì đã có bao nhiêu văn bản (liệt kê thứ tự các văn bản):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Đã có đội ngũ kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động của hệ thống?

□ Đã có và đảm bảo được yêu cầu duy trì, vận hành hệ thống

□ Đã có, chưa đủ kinh nghiệm, cần thuê khoán ngoài để duy trì, vận hành hệ thống

□ Đang thành lập

Chưa xác định

4. Phương án cài đặt, triển khai hệ thống

□ Thực hiện triển khai đồng thời tất cả các đơn vị trực thuộc

□ Thực hiện triển khai lần lượt từng đơn vị và từng bước hoàn thiện hệ thống

□ Khác: ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

5. Lãnh đạo quan tâm ủng hộ dự án, có tích cực tham gia sử dụng hệ thống

□ Quan tâm ủng hộ bằng các quyết định hành chính nhanh chóng, kịp thời và tích cực tham gia sử dụng

□ Quan tâm ủng hộ bằng các quyết định hành chính

ng hộ và ủy quyền cho một cán bộ trực tiếp

□ Khác: .....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

6. Phối hợp của các cơ quan, đơn vị khác liên quan đến dự án

□ Thành lập nhóm tham gia, phối hợp triển khai

□ Cử người tham gia triển khai

Cử người phối hợp triển khai

□ Khác: .......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

7. Hiểu biết về quy trình công nghệ phục vụ quản lý

□ Hiểu biết toàn bộ

□ Hiểu biết một phần

□ Đang tìm hiểu

8. Phối hợp và tận dụng năng lực của tư vấn

□ Chủ động phối hợp và tận dụng có hiệu quả năng lực, kinh nghiệm tư vấn trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng với đơn vị tư vấn

□ Tự thực hiện chức năng tư vấn:

□ Khảo sát

□ Lập dự án

□ Quản lý dự án

□ Thiết kế thi công và dự toán Tổng dự toán

□ Lập Hồ sơ mi thầu

□ Giám sát thi công

□ Đánh giá đúng vai trò, nhiệm vụ của tư vấn đầu tư và chỉ tham gia khi đơn vị tư vấn bàn giao kết quả.

□ Ý kiến khác: ..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

9. Phối hợp và tận dng năng lực của nhà thầu thi công

□ Chủ động thống nhất kế hoạch và phối hợp công việc, giám sát chặt chẽ, thường xuyên tổ chức hội thảo đánh giá tiến độ, chất lượng

□ Định kỳ đánh giá tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của tư vấn giám sát

□ Hợp đồng với tư vấn giám sát và tham gia nghiệm thu, bàn giao kết quả của dự án

□ Ý kiến khác: .........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

10. Phối hợp giữa Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

□ Chủ đầu tư, Ban quản lý d án thực hiện các hoạt động theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ

□ Ban quản lý dự án thay mặt chủ đầu tư tổ chức thực hiện và Chủ đầu tư sử dụng một đơn vị thẩm tra, giám sát hoạt động của Ban quản lý dự án

□ Ban quản lý dự án thay mặt Chủ đầu tư chủ động tổ chức thực hiện toàn bộ dự án

□ Ý kiến khác: ..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

11. Các bài học triển khai khác:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

12. Đánh giá chung

□ Dự án thành công

□ Tiết kiệm được kinh phí so với Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán đã được phê duyệt

□ Tuân thủ đúng quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành

□ Lựa chọn được giải pháp công nghệ phù hợp cho hạ tầng phần cứng

□ Lựa chọn được giải pháp công nghệ phù hợp cho phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu đáp ứng tốt với yêu cầu nghiệp vụ của bài toán cn tin học hóa trong tương lai

□ Triển khai đúng kế hoạch đã được phê duyệt (tham khảo kế hoạch đấu thầu)

□ Triển khai thí điểm cho hạng mục phần mềm ứng dụng

□ Trình độ công nghệ thông tin của người sử dụng đáp ứng chuyển giao, khai thác, vận hành

□ Lý do khác:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục XI

Mẫu công văn ĐƠN VỊ BÁO CÁO GỬI ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI

<Cơ quan cấp trên>
<Tên cơ quan, đơn vị>
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: …
V/v báo cáo thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

…….., ngày.... tháng... năm...

 

Kính gửi: <Đơn vị đầu mối>

Thực hiện cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư s .../TT-BTTTT ngày .../.../2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi kết thúc <Báo cáo giai đoạn 1/Báo cáo giai đoạn 2>, <Tên cơ quan, đơn vị> đã tiến hành tổng hợp báo cáo thông tin theo quy định, chi tiết báo cáo kèm theo để Quý Cơ quan tập hợp và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

Trân trọng./.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục XII

Mẫu công văn ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI CẬP NHẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU

<Cơ quan cấp trên>
<Tên cơ quan, đơn vị>
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: ….
V/v cập nhật thông tin của các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin năm

…….., ngày.... tháng... năm...

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số .../TT-BTTTT ngày …../…../2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi tiếp nhận các báo cáo thông tin của các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin từ các Chủ đầu tư, <Tên cơ quan, đơn vị> đã tiến hành phân loại và tập hợp báo cáo thông tin của các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin kèm theo theo bảng tổng hợp dưới đây:

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Ghi chú

Báo cáo giai đoạn 1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Báo cáo giai đoạn 2

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục XII

Mẫu công văn DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

<Cơ quan cấp trên>
<Tên cơ quan, đơn vị>
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: …….
V/v danh mục dự án đầu tư năm ...

…….., ngày.... tháng... năm...

 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

STT

Chủ đầu tư

Tên dự án

Trạng thái

Tiến độ

Thời gian kết thúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Biểu 05.UDCNTT

Phụ lục I

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin dự án, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực tham gia dự án
(Các đơn vị thuộc Bộ báo cáo)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: …………

…….., ngày    tháng      năm

 

PHIU CUNG CẤP THÔNG TIN DỰ ÁN, T CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỦ ĐIU KIỆN NĂNG LỰC THAM GIA DỰ ÁN

Kính gửi: (Tên đơn vị đầu mối)

A. Thông tin chung về dự án: (Ch cung cấp thông tin của 1 Dự án)

Mã dự án (1)

Tên dự án (2)

Chủ đầu tư

Cơ quan chủ quản

Địa chỉ Chủ đầu tư

Địa chỉ Cơ quan chủ quản

Điện thoại Chủ đầu tư

Điện thoại Cơ quan chủ quản

Nhóm dự án (3)

Thời gian bt đầu (4)

Thời gian kết thúc dự kiến (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Thông tin nhà thu/chủ đu tư (nếu tự thc hiện) tham gia dự án trên

1. Nhà thầu chính

dự án (1)

Tên nhà thầu

S quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày cấp đăng kinh doanh / Thành lp (4)

số thuế

Lĩnh vực hoạt động chính

Địa chỉ trụ sở chính

Điện thoại

Fax

Email

Web site (nếu có)

Nhà thầu chính (5)

Nhà thầu phụ (5)

Gói thầu vấn lập dự án (5)

Gói thầu Tư vấn quản lý dự án (5)

Gói thầu vấn khảo sát (5)

Gói thầu vấn thiết kế thi công (5)

Gói thầu vấn giám sát (5)

Gói thầu Thi công (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân trực tiếp tham gia dự án (thuộc nhà thầu chính)

dự án (1)

Họ và tên

Số CMND

Ngày tháng năm sinh (4)

Nguyên quán

Trình độ chuyên môn cao nhất

Năm tốt nghiệp (4)

Chủ trì thiết kế sơ bộ (5)

Giám đốc tư vấn quản lý dự án (5)

Chủ trì khảo sát (5)

Chủ trì thiết kế thi công (5)

Giám sát thi công (5)

Chỉ huy thi công tại hiện trường (5)

Tên nhà thầu

Mã s thuế (nhà thầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhà thầu phụ (nếu có): cung cp thông tin như nhà thầu chính

3. Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát (nếu có): cung cấp thông tin tương tự như nhà thầu chính, tên nhà thầu là tên cá nhân hành ngh độc lập, không ghi thông tin về s, ngày cp Quyết định thành lập/ Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

 

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
[Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh]

Ghi chú:

(1) Mã dự án: mã số dự án được cơ quan tài chính cấp. Để phục vụ cơ quan đầu mối trong công tác tổng hợp, mã dự án được ghi tại tất c các bảng.

(2) Tên dự án: ghi theo quyết định đầu tư/dự án khả thi/báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư

(3) Nhóm dự án: ghi một trong 04 loại dự án sau: Dự án quan trọng quốc gia, Nhóm A, Nhóm B, Nhóm C

(4) Thời gian: ghi theo định dạng ngày, tháng, năm (dd/mm/yyyy) ví dụ 06/02/2011

(5) Lựa chọn: Nếu đúng thì điền chữ “x”, nếu không phải thì để trống

 

Phụ lục II

Mẫu Phiếu tổng hợp thông tin dự án, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực tham gia dự án
(Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp báo cáo)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: ………

….., ngày    tháng    năm

 

PHIẾU TỔNG HỢP THÔNG TIN DỰ ÁN, T CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỦ ĐIU KIỆN NĂNG LỰC THAM GIA DỰ ÁN
(Từ ngày... tháng... năm ... đến ngày... tháng... năm ...)

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin)

A. Thông tin dự án: (cung cấp thông tin của các Dự án trong thời gian nêu trên)

Mã dự án (1)

Tên dự án (2)

Chủ đầu tư

Cơ quan chủ quản

Địa chỉ Chủ đầu tư

Địa chỉ Cơ quan chủ quản

Điện thoại Chủ đầu tư

Điện thoại Cơ quan chủ quản

Nhóm dự án (3)

Thời gian bt đầu (4)

Thời gian kết thúc dự kiến (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Thông tin các nhà thu/chủ đu tư (nếu tự thc hiện) tham gia các dự án trên

dự án (1)

Tên nhà thầu

S quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày cấp đăng kinh doanh / thành lp (4)

số thuế

Lĩnh vực hoạt động chính

Địa chỉ trụ sở chính

Điện thoại

Fax

Email

Web site (nếu có)

Nhà thầu chính (5)

Nhà thầu phụ (5)

Gói thầu vấn lập dự án (5)

Gói thầu Tư vấn quản lý dự án (5)

Gói thầu vấn khảo sát (5)

Gói thầu vấn thiết kế thi công (5)

Gói thầu vấn giám sát (5)

Gói thầu Thi công (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cá nhân (của các tổ chức trên)

dự án (1)

Họ và tên

Số CMND

Ngày tháng năm sinh (4)

Nguyên quán

Trình độ chuyên môn cao nhất

Năm tốt nghiệp (4)

Chủ trì thiết kế sơ bộ (5)

Giám đốc tư vấn quản lý dự án (5)

Chủ trì khảo sát (5)

Chủ trì thiết kế thi công (5)

Giám sát thi công (5)

Chỉ huy thi công tại hiện trường (5)

Tên nhà thầu

Mã s thuế (nhà thầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị đầu mối
[Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh]

Ghi chú:

(1) Mã dự án: mã số dự án được cơ quan tài chính cấp.

(2) Tên dự án: ghi theo quyết định đầu tư/dự án khả thi/báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư

(3) Nhóm dự án: ghi một trong 04 loại dự án sau: Dự án quan trọng quốc gia, Nhóm A, Nhóm B, Nhóm C

(4) Thời gian: ghi theo định dạng ngày, tháng, năm (dd/mm/ yyyy) ví dụ 06/02/2011

(5) Lựa chọn: Nếu đúng thì điền chữ “x”, nếu không phải thì để trống

 


Biểu 06.UDCNTT

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ1

MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Năm báo cáo: ..........

2. Tên cơ quan báo cáo: ..............

3. Địa chỉ: ............

4. Điện thoại: ……………….       Fax: ……………….

5. Thư điện tử liên hệ: ……

6. Địa ch trang/cổng thông tin điện tử (Website/Portal) chính thức: ………

7. Tổng số đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan: ............

8. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của toàn cơ quan2: ..........

MỤC 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: .....

2. Đơn vị công tác: ....

3. Chức vụ: .......

4. Điện thoại cố định: ………… Điện thoại di động: ……….

5. Thư điện tử: .......

MỤC 3. HẠ TNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính trong toàn cơ quan3: .......

2. Tổng số máy tính có kết nối Internet băng thông rộng (xDSL): .......

3. Tổng số máy tính không kết nối Internet vì lý do an ninh: .......

4. Tổng số máy chủ: ....

5. Số đơn vị có mạng cục bộ (LAN): ............                    Tổng số mạng LAN: ………

6. Số đơn vị được kết nối với mạng diện rộng (WAN): .............

7. Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

7.1. Tổng số mạng cục bộ được bảo vệ bi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép: .......

- Tên các hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép được sử dụng: ........

- Tên nhà cung cấp: .......

7.2. Hệ thống thư điện tử được trang bị phần mềm quét virus, lọc thư rác:

□ Có                               □ Không

Nếu có:

- Tên phần mềm quét, lọc thư rác được sử dụng: .......

- Tên nhà cung cấp: .......

7.3. Tổng số máy tính được trang bị phần mềm diệt virus: ......

- Tên phần mềm diệt virus được sử dụng: .......

- Tên nhà cung cấp: ......

7.4. Tổng số mạng LAN đã có hệ thống an toàn dữ liệu (tủ/băng đĩa/ SAN/NAS): .......

7.5. Hệ thống an toàn báo cháy, nổ tại phòng máy chủ:

□ Có                □ Không

7.6. Hệ thống an toàn chng sét tại phòng máy chủ:

□ Có               □ Không

MỤC 4. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUAN NHÀ NƯỚC

1. Các ứng dụng đã triển khai

1.1. Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng

a) S đơn vị thuộc, trực thuộc đã được triển khai: ......

b) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: .......

c) Chức năng của hệ thống:

□ Quản lý văn bản đi/đến trong nội bộ cơ quan

□ Quản lý văn bản đi/đến với các cơ quan bên ngoài

□ Tác vụ khác (nêu rõ): ......

d) Các chức năng/tính năng chính: .....

đ) Tên ứng dụng: .......

e) Tên nhà cung cấp (nếu có): ........

1.2. ng dụng chữ ký số

1.2.1. Việc gửi/nhận văn bản điện tử và trong thư điện tử

a) Số đơn vị thuộc, trực thuộc đã được triển khai: .........

b) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: ......

c) Tên văn bản hoặc đường liên kết tới văn bản trên Website/Portal của cơ quan quy định về việc sử dụng chữ ký số: ....

d) Tên nhà cung cấp (nếu có): ..........

1.2.2. Các ứng dụng khác của cơ quan (nêu tên ứng dụng): .......

1.3. Quản lý nhân sự

a) Số đơn vị thuộc, trực thuộc đã được triển khai: .......

b) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: ......

c) Các chức năng/tính năng chính: .....

d) Tên phần mềm: ......

đ) Tên nhà cung cp (nếu có): ......

1.4. Quản lý khoa học - công nghệ

a) Số đơn vị thuộc, trực thuộc đã được triển khai: .........

b) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: .......

c) Các chức năng/tính năng chính: .....

d) Tên phần mềm: ......

đ) Tên nhà cung cấp (nếu có): .....

1.5. Quản lý kế toán - tài chính

a) Số đơn vị thuộc, trực thuộc đã được triển khai: .........

b) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: .......

c) Các chức năng/tính năng chính: .....

d) Tên phần mềm: ......

đ) Tên nhà cung cấp (nếu có): .....

1.6. Quản lý tài sản

a) Số đơn vị thuộc, trực thuộc đã được triển khai: .........

b) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: .......

c) Các chức năng/tính năng chính: .....

d) Tên phần mềm: ......

đ) Tên nhà cung cấp (nếu có): .....

1.7. Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

a) Số đơn vị thuộc, trực thuộc đã được triển khai: .........

b) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: .......

c) Các chức năng/tính năng chính: .....

d) Tên phần mềm: ......

đ) Tên nhà cung cấp (nếu có): .....

1.8. Thư điện t chính thức của cơ quan

a) Số đơn vị thuộc, trực thuộc đã được triển khai: .........

b) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: ...........

c) Tỉ lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử chính thức do cơ quan cung cấp (tính trên toàn bộ các đơn vị tại cơ quan và các cơ quan thuộc, trực thuộc) (%): ......

d) Tỉ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện ttrong công việc (kiểm tra và s dụng hàng ngày và tính trên toàn bộ các đơn vị tại cơ quan và các cơ quan thuộc, trực thuộc) (%): ......

đ) Những loại văn bản thường xuyên được trao đổi qua thư điện tử: ....

e) Tỷ lệ văn bản được trao đổi qua thư điện t trong nội bộ cơ quan (%): .......

g) Tỷ lệ văn bản được trao đổi qua thư điện tử với các cơ quan bên ngoài (%): .......

h) Tên phần mềm quản lý thư điện tử: ........

i) Tên nhà cung cấp (nếu có): ..........

1.9. Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa

a) Cách thức triển khai

□ Đồng bộ trên toàn cơ quan (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc)

- Tên phần mềm: .........

- Tên nhà cung cấp (nếu có): ........

□ Riêng lẻ theo từng đơn vị (các đơn vị tự mua, tự triển khai)

b) Khả năng xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa

- Khả năng liên thông của hệ thống:

Liên thông theo chiều ngang (giữa các đơn vị trực thuộc)

□ Liên thông theo chiều dọc (với các đơn vị cấp dưới trực thuộc)

- Tra cứu thông tin và trạng thái gii quyết hồ sơ:

□ Qua hệ thống màn hình cảm ứng tại trụ sở cơ quan

□ Qua Internet

□ Qua tin nhắn SMS (điện thoại di động)

□ Qua hình thức khác, nêu rõ hình thức: .........

c) Hiệu quả sử dụng trong năm

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa: ..........

- Số lượng hồ sơ được giải quyết đúng hạn: ..........

1.10. Các ứng dụng chuyên ngành khác

Đi với mỗi ứng dụng, cho biết:

a) Tên ứng dụng: .....

b) Số đơn vị được triển khai: .......

c) Số đơn vị thường xuyên sử dụng: .......

d) Các chức năng/tính năng chính: .........

đ) Tên phần mềm: ..........

e) Tên nhà cung cấp (nếu có): ........

1.11. Các ứng dụng, phần mềm đang sử dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Đối với mỗi ứng dụng, cho biết:

a) Tên ứng dụng: .........

b) Các chức năng/tính năng chính: ........

2. Hệ thống hội nghị truyền hình

2.1. Tổng số điểm kết nối: .......

2.2. Số cuộc họp qua hệ thng hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa cơ quan với các cơ quan thuộc, trực thuộc được thực hiện trong năm: ……../……….

2.3. Số cuộc họp qua hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa cơ quan và địa phương được t chức trong năm: ……../………

2.4. Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình giữa cơ quan với các cơ quan khác trên tổng số cuộc họp được thực hiện trong năm: ……./……..

3. Trao đổi văn bản

3.1. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) trên tổng số văn bản đi/đến trong nội bộ cơ quan (%):

3.2. T lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) trên tổng số văn bản đi/đến với các cơ quan bên ngoài (%): ………

3.3. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển song song trên môi trường mạng và qua đường công văn trực tiếp trên tổng số văn bản đi/đến trong nội bộ cơ quan (%): ………..

3.4. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển song song trên môi trường mạng và qua đường công văn trực tiếp trên tổng số văn bản đi/đến với cơ quan bên ngoài (%): ……….

MỤC 5. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1. Hệ thống hiện đang sử dụng là:

□ Trang thông tin điện t (Website)          Cổng thông tin điện tử (Portal)

- Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu đang sử dụng cho Website/Portal: .......

Đối với Cổng thông tin điện tử:

- Tên giải pháp (công nghệ) s dụng: .........

- Hệ thống có đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật theo Văn bản số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 và Văn bản số 3386/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông:

□ Có                        □ Không

Nếu có, mức độ đáp ứng các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng (%): ………..

2. Thông tin được cung cấp và cập nhật đầy đủ trên Website/Portal4

2.1. Số lượng tin, bài, văn bn cung cấp trên Website/Portal

TT

Tiêu chí

Số lượng tin, bài, văn bản đã đăng tải trong năm

1

Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan

 

2

Thông tin chỉ đạo, điều hành

a

Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan

 

b

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân

 

c

Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan

 

d

Lịch làm việc của lãnh đạo Cơ quan (đăng tải theo tuần)

 

3

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

a

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung

 

b

Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan

 

4

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước

 

5

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

 

6

Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

a

Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến

 

b

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

 

7

Thông tin báo cáo thống kê

 

2.2. Cung cấp các mục thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học và thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

TT

Tiêu chí

Không

1

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học được đưa lên Website/Portal

a

Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện

b

Kết quả các chương trình, đề tài sau khi đã được hội đồng nghiệm thu khoa học thông qua bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai áp dụng của chương trình, đề tài

2

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đu thầu, mua sắm công

a

Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đã triển khai, các dự án đã hoàn tất

b

Mi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án

2.3. Cập nhật thông tin đầy đ và kịp thời

TT

Nội dung cập nhật

Không

1

Bo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ đối với các mục thông tin:

a

Thông tin giới thiệu

b

Tin tức, sự kiện

c

Thông tin ch đạo, điều hành

d

Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm: họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức

2

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: thời gian cập nhật không quá 15 ngày làm việc kể từ khi văn bản pháp luật, chính sách, chế độ được ban hành

3

Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý nhà nước

a

Thời gian cập nhật không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành đối với cơ quan ban hành văn bản

b

Thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành đối với các cơ quan thuộc phạm vi điều chnh của văn bản

4

Thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc đi với các mục tin

a

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

b

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

5

Đối với mục Trao đổi - Hỏi đáp: chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi

6

Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: thời gian cập nhật không quá 20 ngày làm việc kể từ khi chương trình, đề tài được phê duyệt hoặc sau khi chương trình, đề tài được nghim thu

7

Thông tin, báo cáo thống kê: thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được thủ trưởng cơ quan quyết định công bố

8

Các mục thông tin tiếng nước ngoài: thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời khi có phát sinh hoặc thay đổi

3. Các chức năng hỗ trợ trên Website/Portal

TT

Tên chức năng

Hoàn chỉnh

Đang thử nghiệm

Chưa

1

Chức năng hỗ trkhai thác thông tin

a

Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân

b

Đăng các câu hi, trả li trong mục Trao đổi - Hỏi đáp đối với những vấn đề có liên quan chung

c

Các chức năng h trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin (tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài viết, ...)

d

Sử dụng công cụ đa phương tiện (audio, video, ...) để hỗ trợ trong việc truyền tải thông tin

đ

Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay (có giao diện riêng cho thiết bị di động)

e

Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá và xếp hạng đối với một số nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp

g

Chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực tuyến

2

Chức năng hỗ trợ cho từng mục thông tin

a

Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật

b

Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết

c

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật

d

Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal

đ

Công cụ đếm số lần truy cập

e

Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công t mức độ 3 trở lên

4. Bảo đảm an toàn thông tin cho Website/Portal

4.1. Chính sách và biện pháp phòng, chống

TT

Nội dung

Không

1

Cơ chế xác thực, cấp phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập vào các thông tin, dịch vụ cần phải định danh

2

Thông báo trên Trang chủ cho người sử dụng biết về chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

3

Quy trình cụ thể trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân trên Website/Portal

4

Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu (tối thiểu 01 lần/tuần)

5

Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin

6

Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu tạo lập, xử lý và hủy bỏ dữ liệu

7

Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống

8

Quy trình quản lý, kiểm tra việc truy cập hệ thống

4.2. Phát hiện và xử lý sự cố6

a) Tổng số lần hệ thống bị sự c:.......

b) Chi tiết công tác xử lý sự cố:......

TT

Thời điểm bị tấn công

Phương thức tấn công

Tấn công Website/Portal của

Thời gian khắc phục (bao nhiêu giờ)

Năng lực xử lý

Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ

Cơ quan/ Đơn vị thuộc, trực thuc

Tự thực hin

Nhờ chuyên gia ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đối với các cơ quan có cung cấp dịch vụ hành chính công)7

5.1. Tổng số dịch vụ hành chính công (toàn bộ số lượng thủ tục hành chính của cơ quan): ......

5.2. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: ...........

5.3. Cung cấp thông tin về dịch vụ hành chính công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo biểu mẫu sau:

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYN MỨC ĐỘ 3 TRỞ LÊN

Cơ quan: ......................................................

TT

Nhóm dịch vụ công

Tên dịch vụ công

Mức dịch vụ

Địa chỉ đăng tải dịch vụ

Tên đơn vị cung cp

Thời điểm sử dụng

Tỉ lệ hồ sơ đã được giải quyết trực tuyến trong năm (%)

Số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến trong năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Các dịch vụ trực tuyến khác (không thuộc loại dịch vụ công)

DANH SÁCH DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN KHÁC
Cơ quan:
........................................................................

TT

Nhóm dịch vụ

Tên dịch vụ

Mức dịch vụ

Địa chỉ trang Web đăng tải dịch vụ

Tên đơn vị cung cấp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

7. Công tác tổ chức quản trị Website/Portal

7.1. Tên văn bản và đường liên kết đăng tải văn bản về Quy chế quản lý, vận hành, duy trì Website/Portal: .........

7.2. Ban Biên tập trang thông tin điện tử:

a) Tổng số thành viên của Ban Biên tập: ............................... (người)

b) Số thành viên biên tập trang thông tin: ............................... (người)

c) S thành viên xử lý dịch vụ công trực tuyến: ………………. (người)

d) Số thành viên quản trị kỹ thuật: ............................................ (người)

đ) S hiệu văn bản hoặc đường liên kết đăng tải quyết định thành lập: ...............................

MC 6. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN

TT

Nội dung

Không

1

Nội quy, quy chế về việc bo đm an toàn thông tin cá nhân áp dụng cho cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan

2

Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát hiện sớm việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ liệu

3

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chng truy cập trái phép

4

Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cp và hủy bỏ các hạ tng kỹ thuật

5

Chính sách phân loại, lưu trữ, bảo vệ các danh mục bí mật nhà nước về thông tin số

6

Nội quy bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong cơ quan

7

Cán bộ phụ trách quản lý an toàn, an ninh thông tin chuyên trách hoc kiêm nhim

8

Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho toàn hệ thng

9

Chính sách, thủ tục quản lý việc di chuyển các thiết bị công nghệ thông tin lưu trữ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước

10

Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống

11

Giải pháp quản lý truy cập máy chủ, máy trạm

12

Chính sách liên quan đến việc cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ và máy trạm

13

Giải pháp kỹ thuật để theo dõi tình trạng lây nhiễm và loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi hệ thống

14

T chức phổ biến các quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức

15

Đào tạo cán bộ chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin

16

Tổ chức đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho hệ thống công nghệ thông tin

17

Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin

18

Kịch bản cụ thể trong việc phối hợp xử lý sự cố an toàn, an ninh thông tin

MỤC 7. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHO NG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT

Nội dung văn bản

Ngày ban hành

Số và ký hiệu văn bản

Trích yếu

Đường Liên kết

1

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đon 5 năm

 

 

 

 

2

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm

 

 

 

 

3

Gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

3.1

Chương trình, kế hoạch ci cách hành chính có bao gồm nội dung ứng dụng CNTT

 

 

 

 

3.2

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO để ứng dụng CNTT

 

 

 

 

4

Quy định khuyến khích ứng dụng CNTT trong toàn ngành

 

 

 

 

5

Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc

 

 

 

 

6

Quy định về quản lý, sử dụng hệ thng thư điện tử của cơ quan

 

 

 

 

7

Quy định nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động của cơ quan

 

 

 

 

8

Quy định về phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT trong toàn ngành

 

 

 

 

9

Quy định về bảo đm an toàn, an ninh thông tin

 

 

 

 

10

Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách CNTT

 

 

 

 

11

Quy định về các vấn đề khác liên quan đến ứng dụng CNTT

 

 

 

 

MỤC 8. NHÂN LỰC ĐẦU CHO NG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tổng số cán bộ chuyên trách về CNTT: ..........

Trong đó:

1.1. Số cán bộ tại đơn vị chuyên trách CNTT của cơ quan: ........

1.2. Số đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan có cán bộ chuyên trách (hoặc phụ trách) về CNTT:.....

1.3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách CNTT (văn bằng trong lĩnh vực CNTT):

Tiến sỹ: ..................................

Thạc sỹ: ..................................

Đại học: ..................................

Cao đẳng: ...............................

Trung cấp:...............................

Khác:........................................

2. Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc (%):

3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học (CNTT) cho cán bộ trong năm:

3.1. Số lớp được tổ chức: ...............................

3.2. Tổng số cán bộ được đào tạo: ...............................

3.3. Nội dung đào tạo: ...............................

4. Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT trong năm (triệu đồng): ...............................

5. T lệ chi cho ứng dụng CNTT trên tổng ngân sách trong năm (%): ...............................

6. Tổng chi mua sắm phần cứng trong năm (triệu đồng): ...............................

7. Tổng chi mua sắm, xây dựng phần mềm trong năm (triệu đồng): ...............................

8. Tổng chi đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT trong năm (triệu đồng): ...............................

9. Tổng chi đào tạo nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm (triệu đồng): ......................................................

 

…….., ngày.... tháng... năm...
Người khai
(Ký ghi rõ họ, tên)

…….., ngày.... tháng... năm...
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu 07.UDCNTT

PHỤ LỤC

KHUNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông quy định về triển khai các hệ thng thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương)

Khung này dùng để các Bộ, ngành tham khảo khi xây dựng, ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ thống thông tin.

Nội dung bao gồm:

Tên: QUY ĐNH KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU [tên hệ thống thông tin]

Phần 1. Quy định chung

- Phạm vi áp dụng

- Đối tượng áp dụng

- Giải thích từ ng

Phần 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu

Nội dung này quy định cụ thể về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của dữ liệu. Nội dung dữ liệu của hệ thống thông tin sẽ triển khai cần được mô tả đầy đủ và xem xét phân nhóm, quy định cụ thể về kỹ thuật của các nhóm, thành phần dữ liệu để công tác tổ chức, quản lý dữ liệu được hiệu quả.

Cụ thể bao gồm các nội dung chính sau:

I. Nội dung dữ liệu

Nội dung này quy định các thành phần dữ liệu hoặc nhóm dữ liệu cụ thể trong toàn bộ các thành phần dữ liệu của hệ thống thông tin để thuận tiện trong quản lý. Các thành phần dữ liệu có chung đặc tính được tạo thành một Nhóm dữ liệu. Mỗi Nhóm dữ liệu có thể phân thành các cấp theo các mức độ chi tiết khác nhau của dữ liệu.

Ví dụ về phân Nhóm dữ liệu:

Tên nhóm

Các thành phần nhóm dữ liệu cấp 1

Các thành phần nhóm dữ liệu cấp 2

Nhóm dữ liệu về Người

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

Họ đệm

 

 

Tên

 

Ngày sinh

 

 

Quê quán

 

 

Chứng minh nhân dân

 

 

 

S CMTND

 

 

Ngày cấp

 

 

Nơi cấp

 

Địa chỉ

 

 

 

S nhà, ngõ, xóm

 

 

Đường/ph