Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2016 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 2906/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 03/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Ch tịch UBND tnh ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 của UBND tnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 875/TTr-STTTT ngày 18/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 01 thtục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. (Có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Dự thảo báo cáo kết qurà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh, trình Chtịch UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5 QĐ;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (đ báo cáo);
- Lưu: VT, NC (02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Số seri: T-THA-284630-TT).

I. Nội dung đơn giản hóa

1. Về thành phần hồ sơ:

- Cần sửa đổi yêu cầu về thành phần hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể như sau; Bỏ yêu cầu quy định thành phần hồ sơ bản sao có chứng thực đối với Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh thư nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng, thay bằng bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

- Lý do: Các thành phần hồ sơ này chỉ cần bản sao kèm bản chính để đối chiếu là đầy đ và cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác nhận khi kiểm tra, thm định hồ sơ là đảm bảo. Yêu cầu chứng thực các loại giấy tờ trên sẽ làm tăng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tchức, cá nhân.

2. Về cách thức thực hiện;

- B sung quy định về cách thức trả kết ququa đường bưu chính.

- Lý do: Trong các văn bản pháp luật hiện hành, mới quy định việc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính và trả kết quả trực tiếp. Chưa có quy định việc trả kết quả qua đường bưu chính. Do đó đề nghị bổ sung quy đnh việc trả kết quả có thể thực hiện qua đường bưu chính nhm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

3. Về giới hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

- Đề nghị tăng thời gian có hiệu lực của Giấy chứng nhận từ 03 năm lên 05 năm.

- Lý do: Tạo điều kiện kinh doanh có tính ổn định, lâu dài cho tchức, cá nhân, tăng thời gian có hiệu lực từ 03 năm lên 05 năm góp phần giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính ca tổ chức, cá nhân.

II. Kiến nghị thực thi

1. Kiến nghị sửa đổi quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cụ thể như sau:

b) Bn sao kèm bn chính đ đối chiếu giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện t công cộng.

c) Bn sao kèm bản chính để đối chiếu chứng minh nhân dân ca chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện t công cộng đối với trường hợp chđiểm là cá nhân hoặc chứng minh nhân dân của người qun lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện t công cộng đối với trường hợp chđiểm t chức; doanh nghiệp”.

2. Kiến nghị sửa đổi Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể như sau:

“1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện t công cộng có thời hạn 05 (năm) năm”.

3. Bổ sung 01 khoản vào Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng trên địa bàn tnh Thanh Hóa (Ban hành kèm theo Quyết đnh số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tnh Thanh Hóa). Cthể như sau:

4. Phương thức trkết qu: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện”.

III. Li ích phương án đơn giản hóa

- Tng chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 162.284.750 đồng/năm.

- Tổng chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 125.689.750 đồng/năm.

- Tng chi phí tiết kiệm: 36.595.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn gin hóa: 22,55%./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2016 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


408
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116