Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2815/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 2815/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 05/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2815/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học Công nghệ năm 2013;

Căn cNghị định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cNghị định s 08/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính ph ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Khoa hc Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài chính, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ;
- Lưu: VT, KHCN, TTH.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thông tin khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Phổ biến kịp thời, đầy đủ những Điều ước, Hiệp ước, Công ước quốc tế liên quan đến lĩnh tài nguyên và môi trường;

c) Thông báo kịp thời những sự kiện khoa học và công nghệ quốc tế và trong nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến các công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm hiểu, tham gia vào các diễn đàn quốc tế.

d) Đảm bảo công khai thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thực hiện đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên môi trường mạng, đáp ứng việc chủ động, sẵn sàng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

đ) Thu hút nhân tài, các nhà nghiên cứu khoa học tham gia dữ liệu chuyên gia ngành tài nguyên và môi trường. Là cơ sở cho việc xây dựng mạng lưới chuyên gia ngành tài nguyên và môi trường để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng với hội nhập quốc tế.

e) Đảm bảo công tác thông tin khoa học và công nghệ được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và phù hợp với từng đối tượng được phổ biến.

2. Yêu cầu

a) Sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức thông tin khoa học và công nghệ, trong đó chú trọng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị và đối tượng được phổ biến bằng hai ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt.

b) Từng quý tập trung thông báo, trao đổi thông tin hoạt động khoa học và công nghệ vào một số lĩnh vực cụ thể, tránh dàn trải, kém hiệu quả. Thực hiện việc phối hợp, lồng ghép kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ của tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ;

c) Đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động khoa học và công nghệ giúp cho hoạt động quản lý khoa học và công nghệ thật sự có hiệu quả, xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu và khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường là nền tảng cho phát triển bền vững đất nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nội dung

a) Thông báo các sự kiện, hoạt động khoa học và công nghệ diễn ra trên thế giới và trong nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020, bao gồm:

- Tin KH&CN quốc tế và trong nước;

- Tin KH&CN của Bộ TN&MT;

- Sự kiện KH&CN quốc tế và trong nước;

- Sự kiện KH&CN của Bộ TN&MT;

b) Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch (CQK) phát triển khoa học và công nghệ của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ được ban hành năm 2019, 2020;

c) Công bố các nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình KH&CN năm 2019, 2020 thuộc các Chương trình cấp Quốc gia và của Bộ TN&MT; Công bố danh mục các TCVN, QCVN, QĐKT năm 2019, 2020 thuộc các lĩnh vực phạm vi quản lý của Bộ;

d) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5);

đ) Tổng hợp, thông báo cơ sở dữ liệu chuyên gia KH&CN ngành TN&MT; Thông báo giải thưởng KH&CN Bộ TN&MT;

e) Thông báo tuyển chọn, tiếp nhận đề xuất; tổ chức Hội đồng trực tuyến; công bố danh mục các nhiệm vụ, đề tài KH&CN năm 2021; quản lý, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử KH&CN tài nguyên và môi trường

2. Hình thức hoạt động

Trang thông tin điện tử hoạt động khoa học và công nghệ được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường do Vụ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Bộ quản lý; quy chế hoạt động, các hoạt động viết tin bài, công khai thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc chủ đề của ngày KH&CN 18-5, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế cùng các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ xây dựng, lựa chọn một hoặc nhiều các hình thức thông tin theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Vụ Khoa học và Công nghệ

a) Giúp Lãnh đạo Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung thông tin khoa học và công nghệ theo Kế hoạch này;

b) Chủ trì triển khai Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường năm 2020;

c) Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện công tác tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ; công tác tổ chức tuyển chọn, thực hiện, kết thúc nhiệm vụ KH&CN trên nền tảng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ, sử dụng môi trường mạng để tổ chức thực hiện theo tinh thần tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

d) Chủ trì hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên gia ngành TN&MT; trao giải thưởng KH&CN của Bộ TN&MT;

đ) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ lập dự toán chi tiết các nội dung thông tin khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường năm 2020 được giao chủ trì và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Các đơn v trc thuc B

a) Chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý năm 2020; xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với hoạt động Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm KH&CN trong nước và quốc tế của đơn vị năm 2020 gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 12 năm 2019;

b) Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động thông tin khoa học và công nghệ về Vụ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 10 để tổng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ;

c) Xây dựng dự toán kinh phí cho việc thực hiện hoạt động thông tin khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hp với Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị thuộc Bộ quản lý kinh phí chi cho thông tin KH&CN về tài nguyên và môi trường năm 2020.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Hướng dn chế đ qun lý và sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hin hành và phân bổ kinh phí thông tin KH&CN v tài nguyên và môi trường năm 2020 theo Kế hoạch.

5. Cng thông tin đin tử B Tài nguyên và môi trưng chủ trì, phi hp Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc thông báo, đưa thông tin hoạt động khoa học và công nghệ lên Cng thông tin đin tử./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2815/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.647

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178