Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 273/QĐ-TTg 2018 Quy hoạch hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế

Số hiệu: 273/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 06/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ PHỤC VỤ NHIỆM VỤ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH

a) Hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế là thành Phần quan trọng của hệ thống thông tin nhằm cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, cổ vũ, động viên người dân ở khu vực cửa khẩu quốc tế; giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, giá trị vật chất, tinh thần của Việt Nam cho khách quốc tế; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Việc đầu tư hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phải đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan để phát huy hết năng lực và khai thác có hiệu quả, tránh lãng phí; xây dựng nội dung tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn;

c) Tận dụng và nâng cao hiệu quả các cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khu quốc tế hiện có, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, hoạt động;

d) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, nâng cao sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan và các cấp chính quyền địa phương; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng, phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Mục tiêu chung

a) Hình thành được hệ thống thông tin đối ngoại tại các khu vực cửa khẩu quốc tế (bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không) hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ, liên tục, thường xuyên, phát huy được những thành tựu và khắc phục được những hạn chế yếu kém để phục vụ tốt hoạt động thông tin đối ngoại;

b) Xây dựng, nâng cao chất lượng các nội dung, nhiệm vụ cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế phù hợp với yêu cầu thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của các đối tượng theo từng khu vực cửa khẩu;

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, phối hợp về công tác thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế thông qua hệ thống thông tin đối ngoại;

d) Đề xuất các tiêu chí, cơ chế, giải pháp phù hợp để hỗ trợ các địa phương xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế đồng bộ, hiện đại, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Tất cả các cửa khẩu quốc tế hàng không, đường bộ, đường sắt có hệ thống thông tin đối ngoại, đầy đủ màn hình điện tử, quầy thông tin, điểm tra cứu điện tử, trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phong phú, đa dạng với các ngôn ngữ phù hợp với từng khu vực, địa bàn;

b) Có ít nhất 30% các cửa khẩu quốc tế đường thủy có hệ thống thông tin đối ngoại;

c) Tất cả hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế có quy chế hoạt động và có nội dung hoạt động phù hợp với đối tượng, địa bàn.

3. Mục tiêu đến năm 2030

Tất cả các cửa khẩu quốc tế hiện có và mở mới có hệ thống thông tin đối ngoại, hoạt động hiệu quả với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ th.

III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

1. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế

Hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế bảo đảm đầy đủ các thành Phần với các ngôn ngữ phù hợp, cụ thể như sau:

- Màn hình điện tử (tivi);

- Quầy cung cấp thông tin;

- Điểm tra cứu điện tử;

- Trang thông tin điện tử;

- Các xuất bản phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam.

2. Định hướng phát triển về nội dung thông tin của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khấu quốc tế

Nội dung thông tin của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế được sử dụng từ các nguồn thông tin của các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí trung ương và địa phương, từ cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước các cấp để phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại, cụ thể:

a) Giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, những giá trị vật chất, tinh thần của Việt Nam. Tuyên truyền những thành tựu quan trọng về quá trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài;

b) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; công tác quản lý biên giới, kết quả công tác phân giới cắm mốc, công tác tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên các tuyến biên giới trên đất liền, thông tin về tình hình bin, đảo; quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực;

c) Truyền đạt, phổ biến, thông tin kịp thời các thông báo, chỉ đạo, Điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; Cung cấp các thông tin thiết yếu cho các du khách, người dân ở khu vực cửa khẩu quốc tế;

d) Thông tin liên quan đến quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân, các địa phương... giữa Việt Nam với các nước chung đường biên giới, góp Phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác;

đ) Thông tin, tuyên truyền các sự kiện, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác trên địa bàn theo yêu cầu của các cơ quan Đảng và Nhà nước;

e) Phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước;

g) Cung cấp thông tin các hoạt động đối ngoại giữa Việt Nam với quốc gia có chung đường biên giới; các hoạt động hợp tác hữu nghị, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch,... giữa Việt Nam với quốc gia có chung đường biên giới.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Giải pháp về cơ chế chính sách

a) Ban hành các chính sách nhằm khuyến khích xã hội hóa trong huy động nguồn lực để xây dựng các hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế;

b) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý hoạt động hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế theo hướng thống nhất quản lý, phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng nhiều đầu mối, phân tán nguồn lực.

2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế

a) Xây dựng, tổ chức quản lý hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao;

b) Bảo đảm xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế theo định hướng Quy hoạch này phù hợp với tình hình địa phương;

c) Tập huấn nâng cao và cập nhật các kiến thức về quản lý và kỹ năng tổ chức các hoạt động, xây dựng nội dung cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế;

d) Tăng cường cung cấp thông tin chính thống, kịp thời từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho các hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế;

đ) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế;

e) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế;

g) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng thông tin đối ngoại cho cán bộ, người dân và các lực lượng khu vực biên giới hiểu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề biên giới, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, qua đó thực hiện hiệu quả công tác biên giới tại địa phương;

h) Tăng cường quản lý và nâng cao năng lực về an ninh mạng, an toàn thông tin. Đối với các nội dung nhạy cảm trong quan hệ song phương với các nước, liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, biên giới, hải đảo cũng như phản ứng, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực, quốc tế, đề nghị các cơ quan, địa phương cần trao đi với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao.

3. Giải pháp về tài chính

a) Về kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đối ngoại tại các cửa khu quốc tế:

- Đối với các cửa khẩu hàng không, đường thủy, đường sắt: Sử dụng kinh phí của các đơn vị quản lý cửa khẩu, nguồn xã hội hóa;

- Đối với các cửa khẩu đất liền: Sử dụng nguồn kinh phí địa phương, kinh phí của các đơn vị quản lý cửa khu, nguồn xã hội.

b) Vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại cửa khu quốc tế tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền hằng năm trên hệ thống thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế;

c) Vốn từ ngân sách địa phương do địa phương bố trí để đầu tư xây dựng, vận hành, hoạt động, đào tạo cán bộ cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế;

d) Lồng ghép các Chương trình Mục tiêu có liên quan, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

đ) Từng bước chuyển đổi cơ chế cấp phát kinh phí sang hình thức đặt hàng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn của từng loại hình thông tin;

e) Đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế, sử dụng vốn lồng ghép từ Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững để thực hiện tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ và hàng không, ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một Phần để thực hiện tại một số cửa khẩu quốc tế tại khu vực khó khăn; đối với các khu vực còn lại ngoài việc ngân sách địa phương bố trí thực hiện, thì cần có giải pháp huy động các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện (nhất là tại các khu vực cửa khu quốc tế hàng không và cửa khu quốc tế đường thủy);

g) Đối với nhiệm vụ xây dựng nội dung thông tin và vận hành hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế, sau khi đầu tư sẽ do địa phương quản lý (đối với hệ thống doanh nghiệp đầu tư do doanh nghiệp quản lý); các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương không quản lý, vận hành hệ thống này. Nhiệm vụ này sẽ do ngân sách địa phương hoặc doanh nghiệp đảm bảo (tùy thuộc vào đơn vị đầu tư hệ thống này), ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một Phần để xây dựng nội dung thông tin quan trọng có tính phổ biến chung trên toàn quốc.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thông tin đối ngoại

a) Tăng cường ngôn ngữ, đổi mới nội dung, phương thức thông tin và truyền thông gắn với thực tiễn và nhu cầu của du khách, người dân; đưa các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ vào nền nếp, theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa; tổ chức tốt các hoạt động tại chỗ; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ và đưa các hoạt động từ Trung ương về cửa khẩu;

b) Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin phù hợp với đặc điểm các nhóm đối tượng người dân, du khách theo địa bàn cửa khẩu; Tiến hành khảo sát, xác định các nội dung thông tin cần cung cấp và tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin phù hợp...

c) Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế; về trách nhiệm của các địa phương trong Quy hoạch;

5. Giải pháp hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các địa phương nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu quốc tế để có các nội dung thông tin phong phú, phù hợp với đối tượng tại địa bàn;

6. Giải pháp về đổi mới, tăng cường xây dựng nội dung

a) Tích cực, chủ động kịp thời thông tin tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tiềm năng phát triển và hợp tác của Việt Nam, về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và những giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc;

b) Tăng cường thông tin về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập quốc tế của Việt Nam;

c) Tăng cường công tác dự báo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng bài viết, chuyên Mục có sức thuyết phục về các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, các vấn đề tồn tại và nảy sinh trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước, các vấn đề môi trường phát triển bền vững;

d) Tăng cường định hướng, quản lý, tránh đưa các nội dung nhạy cảm về công việc nội bộ, phê phán lãnh đạo cấp cao các nước gây ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam với các nước;

đ) Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phát tán thông tin, tài liệu xuyên tạc về chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia;

e) Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội cho công tác xây dựng nội dung trên hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực ca khẩu quốc tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Quy hoạch, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của đất nước, trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần cập nhật, Điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí phát triển hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế theo Mục tiêu, kế hoạch;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, có liên quan định hướng, xây dựng, cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế;

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam đcung cấp thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn;

đ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cấp hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế bị xuống cấp, đầu tư mới tại các khu vực chưa có hệ thống thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế;

e) Phối hợp với các Bộ, ban ngành liên quan tổ chức các sự kiện giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các tỉnh Việt Nam với quốc gia có chung đường biên giới.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính trong việc huy động các nguồn vốn cho việc phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí đầu tư hàng năm từ ngân sách nhà nước để thực hiện các đề án, dự án phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

3. Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc định hướng, xây dựng các nội dung thông tin tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực chủ quyền lãnh thổ, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước, bảo đảm các thông tin đăng tải được chính xác, đặc biệt là các thông tin liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ, biển, hải đảo.

4. Bộ Công an

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin liên quan đến âm mưu, ý đồ, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động;

5. Các Bộ, cơ quan liên quan

a) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng, vận hành, bảo vệ các cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế;

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

c) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch theo định kỳ hàng năm.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ động, phối hợp với các bộ, ban, ngành chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp phát triển hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế của địa phương theo định hướng của Quy hoạch này;

b) Hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế tại địa phương, đồng bộ với các hạ tầng hiện có;

c) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các hoạt động đưa nội dung thông tin về hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo định kỳ, theo các Chương trình, đề án hằng năm;

d) Xây dựng, cung cấp nội dung thông tin cung cấp cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế phù hợp với đối tượng và tình hình địa phương;

đ) Xây dựng quy chế hoạt động của hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

THE PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 273/QD-TTg

Hanoi, March 06, 2018

 

DECISION

ON APPROVAL FOR PLANNING FOR DEVELOPMENT OF EXTERNAL INFORMATION SYSTEMS AT INTERNATIONAL BORDER CHECKPOINTS IN SERVICE OF EXTERNAL INFORMATION TASKS BY 2020 WITH VISION TOWARDS 2030

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 92/2006/ND-CP dated September 07, 2006 on formulation, approval and management of the overall planning for socio-economic development;

Pursuant to the Decree No. 72/2015/ND-CP dated September 07, 2015 of the Prime Minister on management of external communication activities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

At the request of the Minister of Information and Communications,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The planning for development of the external information systems at international border checkpoints in service of external information tasks by 2020 with vision towards 2030 (hereinafter referred to as “planning”) is approved. To be specific:

I. PLANNING VIEWPOINTS

a) The external information system at international border checkpoints plays an important part in the information system and is aimed at providing formal information, encouraging and providing support for the people at international border checkpoints; introducing Vietnam and its people, history, culture and material and spiritual values to foreign visitors; helping the people to gain a clear understanding of the Communist Party’s guidelines and State’s policies and laws;

b) Investment in external information systems at international border checkpoints shall be made in a manner that synchronizes with other relevant infrastructure in order to operate at full capacity and in an effective manner and avoid waste; the disseminated information must be various and conformable with each entity and area;

c) Take advantage of and improve efficiency of current external information clusters at international border checkpoints, increase the capacity of applying information technology to management and operation;

d) Enhance leadership of the Communist Party and state management of external information, promote cooperation between relevant units and local authorities at all levels; increase private sector involvement in development of the external information systems at international border checkpoints.

II. PLANNING OBJECTIVES

1. General objectives

a) Completely build external information systems at international border checkpoints (including road, railway, waterway and airway). The systems will operate in a professional, effective, uniform, continuous and regular manner, thereby constituting achievements and remedying deficiencies to well serve external communication activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Increase efficiency in management, direction and cooperation in external information activities at international border checkpoints through the external information system;

d) Propose appropriate criteria and solutions for assisting local authorities in building and upgrading external information systems at international border checkpoints in a uniform and modern manner in order to promptly and effectively perform external information tasks.

2. Specific objectives by 2020

a) All international airway, road and railway border checkpoints are expected to have external information systems including electronic visual displays, information counters, electronic search points and websites that display various information in languages appropriate to each area;

b) At least 30% of international waterway border checkpoints are expected to have external information systems;

c) There will be regulations on operation of all external information systems at international border checkpoints, which are appropriate to each entity and area.

3. Specific objectives by 2030

All existing and new international border checkpoints are expected to have external information systems that operate in a manner that is effective and appropriate to each entity and area.

II. ORIENTATION FOR PLANNING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

An external information system at an international border checkpoint must include elements displayed in appropriate languages. To be specific:

- Electronic visual display (TV);

- Information counter;

- Electronic search point;

- Website;

- Publications in Vietnamese, foreign languages and language of the country sharing a border with Vietnam.

2. Orientation for development of contents of the external information system infrastructure at international border checkpoints

The external information system at international border checkpoints obtains information from ministries, local authorities, central and local government press agencies, executive committees of the Communist Party and regulatory authorities at all levels to serve external information tasks. To be specific:

a) Introduce Vietnam and its people, history, culture and material and spiritual values. Disseminate important achievements in international integration, maintain political stability, defense sovereignty and territory, promote economic cooperation, and attract investment and foreign tourists;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Promptly disseminate notifications and instructions of the executive committees of the Communist Party and local authorities; provide necessary information for tourists and locals at international border checkpoints;

d) Disseminate information concerning friendship and co-operation relationships between Vietnam and bordering countries, thereby promoting friendship and co-operation relationships;

dd) Disseminate information about events and regular and occasional tasks within an area at the request of the authorities of the Communist Party and State;

e) Take actions against distorted information about the Communist Party’s guidelines; the State’s policies and laws, which is aimed at undermining the renovation, independence, unity, stability, sovereignty and territorial integrity of the country;

g) Provide information concerning external communication activities between Vietnam and bordering countries; friendship and cooperation, cultural exchange, investment, trade and tourism promotion, etc. between Vietnam and bordering countries.

IV. SOLUTIONS FOR IMPLEMENTING PLANNING

1. Policies

a) Introduce policies for encouraging private sector involvement in mobilizing resources to build external information systems at international border checkpoints;

b) Complete policies, manage operation of external information systems at international border checkpoints towards uniform management and close cooperation to avoid multiple contact points and dispersion of resources.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Build and manage external information systems at international border check points to well perform assigned tasks;

b) Build external information system infrastructure at international border checkpoints according to this planning and local conditions;

c) Provide advanced training and update knowledge in management and development of contents of external information systems at international border check points;

d) Promptly provide formal information for different levels from central government to local government to serve external communication activities at international border checkpoints;

dd) Provide guidance and inspect the implementation of policies and regulations on and performance of professional tasks concerning external information systems at international border checkpoints;

e) Inspect, supervise and assess efficiency of operation of external information systems at international border checkpoints;

g) Promote dissemination and provide training in external information for officials, people and forces at border checkpoints to raise their awareness about the importance of border checkpoint issues and the Communist Party and State’s guidelines, thereby effectively performing local border checkpoint tasks;

h) Strengthen management and increase capacity of cyber and information security. Issues about territory sovereignty, borders and islands which arise in bilateral relations with other countries and Vietnam's reaction to international and regional issues shall be discussed with the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Foreign Affairs.

3. Financial solutions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Airway, waterway and railway border checkpoints shall use funding from border checkpoint management authorities and private sector investment.

- Land border checkpoints shall use funding from local authorities, border checkpoint management authorities and society.

b) External information systems at international border checkpoints located in remote and isolated areas and extremely disadvantaged areas shall be built using central government budget. Funding from central government budget shall be provided to serve annual dissemination that is carried out through external information systems at international border checkpoints;

c) Local authorities shall allocate the local government budget to creation and operation of external information systems at international border checkpoints and to provision of training in the external information system for officials;

d) Relevant target programs, especially the national target program on sustainable poverty reduction for the period 2016-2020 shall be integrated;

dd) The funding allocation mechanism shall be gradually switched to order placement mechanism according to economic - technical norms, and criteria and standards applied to each type of information;

e) Regarding the task of building external information systems at international border checkpoints, funding from integration of the national target program on sustainable poverty reduction shall be used to build external information systems at road and airway border checkpoints. Only part of the central government budget shall be used to build external information systems at some border checkpoints located in disadvantaged areas. Regarding the remaining areas, in addition to allocating the local government budget, solutions for raising other legal capital shall be adopted to build external information systems (especially in international airway and waterway border checkpoints);

g) Regarding the task of developing contents and operating information systems at international border checkpoints, after investment is made in such systems, local authorities shall manage them (enterprises shall manage the system in which they invested). Regulatory authorities of the central government shall not manage and operate such systems. This task shall be covered by the local government budget or enterprise (depending on the enterprise investing in this system). Only part of the central government budget shall be allocated to develop nationally important contents.

4. Increase in quality of external information systems

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Provide information appropriate to characteristics of groups of locals and tourists according to each area and border checkpoint; carry out survey and determine information that needs to be provided and provide it in an appropriate manner, etc.

c) Promote communication to raise awareness of regulatory authorities about the role of external information systems at international border checkpoints; and responsibilities of local authorities according to the planning;

5. International cooperation

Promote international cooperation, especially with bordering countries’ local authorities at international border checkpoints to obtain various and appropriate information;

6. Improvement and development of contents

a) Promptly disseminate achievements in renovation, guidelines of the Communist Party and policies and laws of the State, Vietnam’s development and cooperation potential and its people, history, culture and material and spiritual values;

b) Strengthen provision of information about international business economics, investment attraction, investment and trade promotion and international integration;

c) Strengthen forecasting, promote scientific research, design columns on issues concerning borders, territory, sea, islands, democracy, human rights and religion and issues that arise in relations between Vietnam and other countries, environment and sustainable development;

d) Strengthen management and avoid disseminating sensitive issues concerning internal affairs which affect relations between Vietnam and other countries;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Strengthen mobilization of social resources to develop contents of external information systems at international border checkpoints.

Article 2. Implementation

1. The Ministry of Information and Communications shall:

a) organize and supervise implementation of the planning, according to national economic development, submit contents to be updated and adjustments to the planning to the Prime Minister;

b) take charge and cooperate with relevant ministries in carrying periodic inspections and supervision of implementation of the planning. Provide guidance, inspect and supervise use of funding for development of external information systems at international border checkpoints according to objectives and plans;

c) take charge and cooperate with relevant ministries in orienting, developing and providing information through the external information systems at international border checkpoints;

d) take charge and cooperate with People's Committees of provinces and central-affiliated cities in designing website in Vietnamese, foreign languages and language of the country sharing a border with Vietnam to provide information in service of information communication within its area;

dd) cooperate with People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in upgrading degraded external information systems at international border gates and building external information systems in the areas where they are unavailable;

e) cooperate with relevant ministries in organizing events to exchange and introduce Vietnam’s culture, tourism and people, promote investment and trade, introduce products and services of Vietnamese provinces to bordering countries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) take charge and cooperate with the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Finance in raising capital to develop external information systems at international border checkpoints;

c) take charge and cooperate with the Ministry of Finance in allocating state funding to execute schemes and projects on development of external information systems at international border checkpoints.

3. The Ministry of Foreign Affairs shall cooperate with the Ministry of Information and Communications in orienting and developing information concerning territory sovereignty and external relations between Vietnam and other countries, ensuring accuracy of published information, especially information concerning territory, sea and islands.

4. The Ministry of Public Security shall cooperate with the Ministry of Information and Communications in providing information concerning conspiracy, inciting intentions, tricks and opposition of hostile forces and reactionaries; cooperate with relevant units in fighting against hostile forces and reactionaries’ information and viewpoints that are aimed at opposing the Communist Party and the State

5. Ministries and relevant authorities shall:

a) cooperate with the Ministry of Information and Communications in building, operating and protecting external information system infrastructure at international border checkpoints;

b) cooperate with the Ministry of Information and Communications in developing and providing information through external information systems at international border checkpoints.

c) cooperate with the Ministry of Information and Communications in consolidating results of implementation of planning on an annual basis.

6. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) assist authorities and enterprises in building external information system infrastructure at international border checkpoints within their area in a manner that synchronizes with current infrastructure;

c) cooperate with the Ministry of Information and Communications in providing information to external information systems at international border checkpoints to serve external information tasks on a periodic basis and according to annual programs and schemes;

d) develop and provide information to external information systems at international border checkpoints in a manner that is appropriate to each entity and local condition;

dd) make regulations on operation of external information systems at international border checkpoints.

Article 3. This decision comes into force from the day on which it is signed.

Article 4. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Vu Duc Dam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!