Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2644/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 2644/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 29/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2644/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy đnh về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tại Tờ trình số 58/TTr-STTTT ngày 26/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các thành viên Ban Biên tập; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Hồng Diên

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
2644/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đi tượng áp dụng

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập).

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Ban Biên tập và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Ban biên tập

Ban Biên tập là bộ phận chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh vận hành, cung cấp các thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trên Cổng Thông tin điện tử Thái Bình tại địa chỉ: http://thaibinh.gov.vn/.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nhằm đưa Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình hoạt động thông suốt, hiệu quả, an toàn bảo mật thông tin.

2. Định hướng, kiểm duyệt, đảm bảo nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thành phần.

4. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh đtrả lời hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trlời theo quy định của pháp luật.

5. Theo dõi việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và sử dụng các dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhằm đẩy mạnh việc trao đổi, thông tin trực tuyến giữa người dân với chính quyền, thúc đẩy cải cách hành chính.

6. Tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của Cổng thông tin điện tử tỉnh; tổ chức giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh với công dân.

7. Chỉ đạo, tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị trong toàn tỉnh.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

9. Được phép thành lập Tổ giúp việc chuyên trách cho Ban Biên tập.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP, CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP

Điều 4. Trách nhiệm của các thành viên trong Ban biên tập

1. Trách nhiệm của Trưởng ban Biên tập:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ nội dung thông tin được đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

b) Phân công các thành viên Ban Biên tập phụ trách các Cổng Thông tin điện tử thành phần, các chuyên trang, chuyên mục và các nhiệm vụ cụ thể khác;

c) Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; kế hoạch, chương trình công tác của Ban Biên tập;

d) Chỉ đạo việc hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, cá nhân phối hợp cung cấp thông tin, xử lý thông tin phản hồi, hỏi đáp pháp luật;

đ) Chủ trì các cuộc họp của Ban Biên tập;

e) Báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban Biên tập và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

2. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập:

a) Theo dõi, điều hành hoạt động chung của Ban Biên tập; thay mặt Trưởng ban chủ trì cuộc họp Ban Biên tập và giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh khi Trưởng ban đi vắng và được sự ủy quyền của Trưởng ban;

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Biên tập về toàn bộ các nội dung thông tin được đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

c) Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các khâu: Kỹ thuật, quản trị mạng và nội dung thông tin, đảm bảo thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh kịp thời, chính xác, an toàn;

d) Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Biên tập: Chuẩn bị nội dung, chương trình và các tài liệu phục vụ các kỳ họp của Ban Biên tập; tổng hợp các đề xuất và giải pháp để nâng cao chất lượng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong các kỳ họp thường trực của Ban Biên tập;

e) Thường xuyên tổng hợp tình hình hoạt động của Cổng Thông tin điện tử của tỉnh báo cáo Trưởng Ban biên tập để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án chỉ đạo giúp cho Cổng Thông tin điện tử hoạt động ngày càng hiệu quả;

f) Trực tiếp phụ trách công tác tài chính, ký duyệt các văn bản, chứng từ, thủ tục tài chính liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Biên tập phân công.

3. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban.

a) Tham gia điều hành hoạt động chung của Ban Biên tập;

b) Cung cấp các thông tin về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc cung cấp, trao đổi thông tin, đảm bảo chính xác, kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;

c) Đề xuất các giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng nội dung Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Biên tập phân công.

4. Trách nhiệm của các ủy viên

a) Tham gia hoạt động chung của Ban Biên tập;

b) Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động cho Ban Biên tập;

c) Xác định các loại thông tin cần đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; thẩm định, biên tập nội dung thông tin theo quy trình kiểm duyệt trước khi đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nội dung thông tin trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tính đúng đắn của thông tin sau khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; theo dõi tiến độ cập nhật, đăng tải thông tin sau khi được phê duyệt;

đ) Đề xuất các giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng nội dung Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Biên tập phân công.

Ngoài các nhiệm vụ tại khoản 4 điều này, ủy viên thư ký còn có các trách nhiệm sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động và định hướng nội dung tuyên truyền theo tháng, quý, năm đối với hoạt động trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Tham mưu xây dựng quy trình kiểm duyệt thông tin của Ban Biên tập trước khi đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tham gia kiểm duyệt thông tin trước khi trình lãnh đạo phê duyệt việc đăng tải;

- Tham mưu, giúp Ban Biên tập chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp của Ban Biên tập; ghi biên bản các cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp đến các thành viên;

- Tính nhuận bút, thù lao cho việc đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trước khi trình Phó Trưởng ban thường trực phê duyệt.

Điều 5. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Biên tập

1. Thường trực việc thu thập, tiếp nhận, chỉnh sửa, chọn lọc, kiểm duyệt việc đăng tải các tin, bài, thông tin của các tổ chức, cá nhân gửi đến.

2. Lựa chọn, dẫn nguồn thông tin từ Trang thông tin điện tử của Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình nhằm làm phong phú thông tin cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ các Cổng Thông tin điện tử thành phần trong việc quản trị và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Cổng.

4. Chu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và nội dung của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả, an toàn bảo mật thông tin.

5. Tham mưu, đề xuất xây dựng phương án, kế hoạch duy trì, bảo dưỡng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hoạt động cho Cổng Thông tin điện tử của tnh.

6. Thực hiện việc thanh toán tiền nhuận bút, tiền thù lao hàng tháng cho các đối tượng được hưng nhuận bút, thù lao và đảm bảo đầy đủ thủ tục để quyết toán kinh phí theo quy định.

7. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân để tuyên truyền, quảng cáo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

8. Dự thảo các văn bản, chuẩn bị các tài liệu có liên quan và các điều kiện cần thiết cho các phiên họp của Ban Biên tập.

Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Ban Biên tập

1. Ban Biên tập hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập th, cá nhân phụ trách và quyết định các vấn đề theo đa số, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

2. Ban Biên tập hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trong phạm vi quyn hạn, có kế hoạch và hiệu quả.

Điều 7. Chế độ hội họp, báo cáo

1. Ban Biên tập hợp thường kỳ 3 tháng một lần; trường hợp cần thiết Ban Biên tập có thể họp bất thường theo yêu cầu của Trưởng Ban biên tập.

2. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Ban Biên tập có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động của Ban Biên tập và Cổng Thông tin điện tử tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Phụ cấp, nhuận bút

1. Thành viên Ban Biên tập được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

2. Thành viên Ban Biên tập được hưởng chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trưởng Ban Biên tập có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Biên tập, cơ quan thường trực Ban Biên tập và các đơn vị liên quan thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn vướng mắc, cần điều chỉnh, Cơ quan thường trực Ban Biên tập có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2644/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.565

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79