Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2556/QĐ-UBND 2017 quản lý sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến Sơn La

Số hiệu: 2556/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 02/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2556/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 943/TTr-STTTT ngày 22 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX. NQ,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TỈNH SƠN LA
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La và quy trình tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của các dịch vụ công trực tuvến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La tại địa chhttp://dvc.sonla.gov.vn/ (gọi tắt là Cổng dịch vụ công trực tuyến).

Các trường hp nhận hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi điều chnh ca Quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La;

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân (sau đây gọi tắt là tổ chức, công dân) tự nguyện tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2. Mức độ trực tuyến của dịch vụ công được hiểu như sau:

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu, văn bản khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền, gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

3. Môi trường mạng

Là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.

Điều 4. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng.

2. Công khai, minh bạch hóa thông tin, các loại phí, lệ phí, thời gian giải quyết.

3. Nhận hồ sơ và thông báo kết quả thông qua Cổng Thông tin hành chính công tỉnh Sơn La và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La.

4. Các cơ quan hành chính Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp giải quyết các yêu cầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân, không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết.

5. Quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, bí mật và đảm bảo tính pháp lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chương II

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

Điều 5. Trách nhiệm quản lý đối với Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La

1. UBND tỉnh Sơn La thống nhất quản lý đối với Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La.

2. UBND tỉnh ủy quyền Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý đối với hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật và Quy định này.

Điều 6. Các hành vi bị cấm khi sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, cụ thể như sau:

1. Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử.

2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu.

3. Thay đổi, xoá, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

4. Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử.

5. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

6. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác.

7. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tổ chức Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

1. Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La được tổ chức theo mô hình quản lý tập trung, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu được cài đặt và lưu trữ tại Trung tâm Tích hp dữ liệu của tỉnh.

2. Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được vận hành trên môi trường mạng, dữ liệu được liên thông, luân chuyển với Hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

Điều 8. Nâng cấp, mở rộng Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La

1. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị khi đầu tư xây dựng mới bắt buộc phải đảm bảo khả năng tích hợp với Hệ thống phần mềm một cửa điện tử đã triển khai. Đồng thời, đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc tra cứu, thống kê.

2. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh (trình qua Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định) đồng thời phải tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La.

Điều 9. Khai báo, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La

1. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử thành phần (gọi tắt là Cổng Thông tin điện tử) của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công trực tuyến phải có mục “Dịch vụ công trực tuyến” liên kết đến Cổng dịch vụ công trực tuyến và có đầy đủ các thông tin: Thông báo danh mục các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ của dịch vụ. Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khi có sự thay đổi về các dịch vụ công có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời cập nhật sự thay đổi trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La.

Điều 10. Quy trình tiếp nhận hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh

Cán bộ, công chức thường trực tại Trung tâm Hành chính công của từng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đến Phần mềm một cửa.

a) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì gửi thông báo điện tử yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, căn cứ quy định của cơ quan về quy trình giải quyết hồ sơ, gửi thông báo điện tử hẹn ngày trả kết quả, các giấy tờ cần mang theo để xuất trình, nộp phí, lệ phí (nếu có) khi đến nhận kết quả.

2. Trong thời hạn 1 ngày (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ), bộ            phận tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ điện tử cho bộ phận chuyên môn giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử.

Điều 11. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến

1. Các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến truy cập vào địa chỉ: http://dvc.sonla.gov.vn để tìm hiểu thông tin hướng dẫn và sử dụng các dịch vụ công.

2. Các tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên phải thực hiện việc đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công, tài khoản này sẽ được sử dụng cho tất cả các dịch vụ công trực tuyến khác cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La.

3. Khi sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, các tổ chức, công dân phải thường xuyên đăng nhập vào hệ thống để theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ, đồng thời bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có) và thông tin phản hồi từ các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Điều 12. Hồ sơ thủ tục và thanh toán lệ phí (nếu có) khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

1. Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

a) Mẫu đơn, tờ khai điền theo mẫu, giấy tờ kèm theo, được chụp hoặc quét (scan) từ bản chính (không phải chứng thực) gửi trực tuyến bằng tài khoản đã đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La nhận kết quả, tổ chức, cá nhân sẽ ký mẫu đơn, tờ khai và xuất trình bản gốc của giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến để đối chiếu.

b) Thanh toán lệ phí (nếu có) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.

2. Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4

a) Mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ kèm theo thực hiện gửi như mức độ 3 nhưng phải sử dụng chữ ký số; nếu chưa sử dụng chữ ký số thì ngoài việc gửi trực tuyến như mức độ 3 phải gửi kèm qua bưu điện (có ghi mã hồ sơ và hồ sơ có chứng thực của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền).

b) Thanh toán lệ phí (nếu có) dịch vụ công mức độ 4 được thực hiện một trong các hình thức: Thực hiện thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La; hoặc nộp lệ phí tại bưu điện xã, phường, thị trấn hoặc qua dịch vụ bưu chính đến tài khoản của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La tương ứng với cơ quan quản lý dịch vụ công trực tuyến.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chịu trách nhiệm quản lý chung Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo đường truyền kết nối thông suốt phục vụ tốt việc vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

2. Tham mưu chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống đảm bảo tính ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cng thông tin điện tử tỉnh về Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

4. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

5. Tổng hợp, báo cáo các vướng mắc liên quan đến Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đề nghị nâng cấp, sửa đi phần mềm tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện.

6. Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp phần mềm và hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác triển khai, nhân rộng phần mềm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

7. Thẩm định hồ sơ của các cơ quan, đơn vị khi triển khai xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo các tiêu chuẩn, kỹ thuật công nghệ theo quy định và việc tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông liên kết, tích hợp dịch vụ công trực tuyến, công bố danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến của cơ quan trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La.

2. Thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La theo quy định.

3. Kịp thời cập nhật và hướng dẫn những thay đổi về biểu mẫu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La.

4. Quản lý và bảo vệ thông tin của các tổ chức, công dân bao gồm: thông tin tài khoản đăng ký, thông tin hồ sơ và thông tin kinh doanh, chỉ được phép cung cấp chia sẻ cho bên thứ 3 có thẩm quyền trong trường hợp phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị mình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La phải thông báo ngay với cơ quan đầu mối (Sở Thông tin và Truyền thông) để được hỗ trợ và khắc phục kịp thời.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy định nội bộ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của từng cơ quan, đơn vị, khuyến khích việc giảm thiểu thời gian thụ lý hồ sơ theo quy định.

7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc đơn vị mình quản lý.

8. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Điều 17 Quy định này.

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

2. Các tổ chức và công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải có đầy đủ điều kiện cá nhân về đăng ký, cấp phép và có tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La.

3. Các thông tin kê khai phải chính xác và được đối chiếu với giấy tờ gốc (có giá trị pháp lý) kèm theo.

4. Các tổ chức và công dân chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai, đăng ký.

5. Thực hiện các yêu cầu của cơ quan cung cấp dịch vụ công và nộp lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với từng loại dịch vụ công.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Hàng năm Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bố trí kinh phí cho việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút các tổ chức, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến; kinh phí quản lý, sử dụng, vận hành và cải tiến Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La.

Điều 17. Chế độ báo cáo

1. Các cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quy định này có trách nhiệm báo cáo định kỳ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La đến Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định sau đây:

a) Báo cáo tháng gửi đến trước ngày 15 của tháng;

b) Báo cáo quý gửi đến trước ngày 15 của tháng cuối quý;

c) Báo cáo năm gửi đến trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

2. Nội dung báo cáo

a) Số lượng hồ sơ tiếp nhận;

b) Số lượng hồ sơ hoàn thành thủ tục;

c) Số lượng hồ sơ không đủ điều kiện (nêu rõ lý do);

d) Tình hình hoạt động của hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị, các điều chỉnh, sửa đổi (nếu có).

Chương IV

BẢO ĐẢM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

Điều 18. Bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh

1. Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, bảo đảm hoạt động 24h trong tất cả các ngày.

2. Hàng năm, Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh phải được rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Điều 19. Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh

1. Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được bố trí từ nguồn chi thường xuyên hành chính sự nghiệp hàng năm của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán kinh phí hằng năm đảm bảo công tác quản lý, duy trì hoạt động Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Thanh tra, kiểm tra

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La; phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra.

Điều 21. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1. Khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ công qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La, cơ quan cung cấp dịch vụ công có trách nhiệm giải quyết kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

2. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại mà không tự giải quyết được, các bên có quyền khiếu nại, khiếu kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cung cấp, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La.

Điều 22. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy định này được xét khen thưởng theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và công dân vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và công dân phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh Sơn La xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2556/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.365

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!