Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2551/2002/QĐ-TCCB-NH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2551/QĐ-TCCB-NH

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112);Quyết định số 32/2002/QĐ-BCN ngày 25 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Bộ giai đoạn 2001 - 2005;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ
trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Bộ để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Bộ Công nghiệp và Đề án 112 của Chính phủ.
Điều 2. Trung tâm Tin học có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tham mưu cho Bộ về kỹ thuật, giải pháp trong việc thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Bộ Công nghiệp và Đề án 112 của Chính phủ;

2. Chủ trì quản lý, vận hành và khai thác mạng LAN của Bộ, các cơ sở dữ liệu và thông tin lưu giữ trên mạng máy tính hoặc các phương tiện khác (đĩa cứng, đĩa mềm, CD-ROM, tape...) về nội dung, chất lượng và bảo mật;

3. Xây dựng ngân hàng dữ liệu, trung tâm tích hợp dữ liệu, trang thông tin điện tử (Web site) của Bộ Công nghiệp để phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành của Lãnh đạo Bộ bằng công nghệ thông tin;

4. Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị máy tính phục vụ cho nhiệm vụ tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Bộ;

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện về chuyên môn tin học cho đội ngũ công chức trong ngành theo kế hoạch của Bộ Công nghiệp;

6. Quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật công nghệ thông tin của Cơ quan Bộ tại thành phố Hà Nội và Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;

7. Xây dựng trình Bộ phê duyệt hệ thống các nội quy, quy định, quy chế về quản lý, sử dụng, khai thác tin học quản lý hành chính nhà nước của Bộ bảo đảm thuận tiện, an toàn, hiệu quả;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan được Văn phòng Bộ giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế của Trung tâm,

1. Lãnh đạo:

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc.

2. Các bộ môn giúp việc (gồm một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ).

Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng biên chế của Văn phòng Bộ, ngoài ra thực hiện chế độ cộng tác viên hoặc ký kết hợp đồng lao động cần thiết cho nhu cầu hoạt động của Trung tâm.  

Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ phê duyệt Quy chế Tổ chức - Hoạt động của Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước; trên cơ sở Quy chế được duyệt, quy định chức, năng nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên cho từng bộ phận, bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm lấy từ nguồn tài chính của Dự án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Bộ Công nghiệp.  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Tin học có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Khoa học-Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước;-
- Lưu VP, TCCB
.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 
 
 
 
Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2551/2002/QĐ-TCCB-NH ngày 09/10/2002 thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.970

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222