Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2534/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2534/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-STTTT ngày 09/6/2020 (kèm theo Biên bản làm việc của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Thông tin và Truyền thông ngày 20/5/2020; Công văn số 162/2020/CV-FPT ngày 15/5/2020 của Công ty Cổ phần FPT).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần FPT và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- Công ty CP FPT;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K9.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Bình Định)

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Triển khai thí điểm hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh tại địa bàn thành phố Quy Nhơn, xác định mô hình triển khai thành công để phổ biến, nhân rộng.

2. Xây dựng và đưa vào hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

3. Tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước thông qua việc thiết lập các kênh kết nối phù hợp với từng đối tượng người dân và doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp nêu ý kiến, phản ánh các bức xúc, đối thoại với chính quyền.

III. PHẠM VI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM:

1. Phạm vi: Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Thời gian triển khai thí điểm: Năm 2020

IV. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TRIỂN KHAI: Công ty Cổ phần FPT

V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

STT

Nhiệm vụ/mô tả

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

A

XÂY DỰNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH (IOC)

1

Thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

- Bố trí trụ sở tại địa điểm mới cho Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm CNTT và Truyền thông.

- Bổ sung chức năng giám sát, điều hành đô thị thông minh cho Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Bổ sung 05 biên chế sự nghiệp cho Trung tâm CNTT và Truyền thông hoặc giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí để triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính

Tháng 6- 10/2020

2

Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình

Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình nội bộ để vận hành hệ thống; các quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

Tháng 6- 10/2020

3

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

- Sửa chữa nhà làm việc cho Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

- Chuyển Data Center hiện tại sang địa điểm mới.

- Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính, Sở Xây dựng

Tháng 6- 10/2020

4

Khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tổ chức khai trương, đưa Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh vào hoạt động

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 12/2020

B

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA ĐÔ THỊ THÔNG MINH

1

Dịch vụ giám sát an toàn thông tin: Là một bộ các giải pháp giám sát an toàn thông tin có khả năng giám sát và hỗ trợ xử lý sự cố lớp máy chủ, máy trạm, lớp mạng. Thu thập và quản lý sự kiện an ninh

- Giám sát tấn công đối với máy chủ, máy trạm phục vụ cho hệ thống thành phố thông minh và hệ thống Datacenter của tỉnh Bình Định.

- Giám sát tấn công đối với các ứng dụng Public ra Internet của thành phố thông minh.

- Giám sát lưu lượng mạng vào ra đối với mạng Camera/IoT.

- Kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông

Công ty Cổ phần FPT

Tháng 6- 10/2020

2

Dịch vụ an ninh trật tự của đô thị: Giám sát và quản lý an ninh trật tự đô thị

- Lắp đặt hệ thống camera quan sát tầm xa, tầm trung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

- Lắp đặt hệ thống camera cho các vị trí trọng yếu cần theo dõi để thông báo, cảnh báo, hỗ trợ xử lý về tình hình an ninh trật tự tại các khu vực của thành phố Quy Nhơn

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty Cổ phần FPT

Tháng 6- 10/2020

3

Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng: Cung cấp các dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng (Mạng xã hội, báo chí trực tuyến, Internet)

- Dịch vụ thu thập theo dõi thông tin Mạng xã hội.

- Dịch vụ quản lý và giám sát báo chí trực tuyến.

- Dịch vụ trí tuệ nhân tạo tự động tổng hợp thông tin sự kiện/sự vụ hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin truyền thông.

- Dịch vụ tra cứu hồ sơ và giám sát đối tượng trên Internet phục vụ công tác nắm bắt cho các đơn vị quản lý nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông

Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị liên quan

Tháng 6 - 10/2020

4

Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông: Quản lý và điều hành mạng lưới giao thông công cộng trên toàn địa bàn

- Xây dựng hệ thống quản lý và điều hành Giao thông công cộng và các điểm dừng, tuyến trọng yếu.

- Lắp đặt hệ thống camera có khả năng truy tìm biển số, đo đếm lưu lượng giao thông tại các vị trí thuộc hành lang vành đai trung tâm thành phố Quy Nhơn.

- Xây dựng Cổng thông tin cung cấp thông tin giao thông cho người dân qua Website và Mobile app trên Android và iOS.

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty Cổ phần FPT

Tháng 6- 10/2020

5

Dịch vụ phản ánh hiện trường: Người dân có thể phản ánh và theo dõi kết quả xử lý các vấn đề bất cập của đô thị một cách kịp thời trên các phương tiện khác nhau như Website, thiết bị di động

- Các phản ánh hiện trường được phản ảnh thông qua ứng dụng trên thiết bị thông minh dành cho công dân.

- Tình hình xử lý phản ánh hiện trường sẽ được giám sát, điều phối và quản lý bằng các ứng dụng tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty Cổ phần FPT

Tháng 6- 10/2020

C

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CÁC DỊCH VỤ MỞ RỘNG

6

Dashboard tổng hợp giám sát điều hành: Hiển thị trực quan thông tin phục vụ giám sát, điều hành tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm điều hành các đơn vị, trên thiết bị di động phục vụ các đối tượng người dân và cán bộ, công chức

Phần mềm tổng hợp, hiển thị thông tin của các hệ thống phục vụ công tác giám sát, điều hành thành phố thông minh

Sở Thông tin và Truyền thông

Công ty Cổ phần FPT, UBND thành phố Quy Nhơn

Tháng 6- 10/2020

7

Hệ thống giám sát dịch vụ công: Giám sát tình hình cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân trên toàn địa bàn (Kết nối số liệu từ Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công hiện có)

Phần mềm giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị liên quan

Tháng 6- 10/2020

8

Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội: Cung cấp thông tin kinh tế xã hội trên địa bàn

Phần mềm tổng hợp thông tin, cung cấp các công cụ theo dõi trực quan về tình hình kinh tế

- xã hội trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Cục thống kê, Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị liên quan

Tháng 6- 10/2020

VI. KINH PHÍ

1. Ngân sách địa phương (Vốn sự nghiệp):

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bình Định năm 2020: Dự kiến 15 tỷ đồng, khái toán như sau:

STT

Hạng mục kinh phí

Kinh phí (1000 đồng)

Ghi chú

I

Xây dựng Trung tâm IOC

9.750.000

 

1

Thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

0

 

2

Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình

0

 

3

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

 

 

3.1

Sửa chữa nhà làm việc cho Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)

3.000.000

 

3.2

Đầu tư hạ tầng trang thiết bị tại Trung tâm IOC

6.750.000

Phụ lục 1

4

Khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

 

 

II

Đầu tư hạ tầng trang thiết bị các dịch vụ của đô thị thông minh

5.250.000

 

1

Mua sắm, triển khai các thiết bị tại hiện trường

4.600.000

Phụ lục 2

2

Mua sắm, triển khai các thiết bị tại Trung tâm giám sát của Công An

300.000

Phụ lục 3

3

Mua sắm các thiết bị dự phòng

350.000

Tổng cộng (I+II)

15.000.000

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Kinh phí xã hội hóa: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng):

Công ty Cổ phần FPT thực hiện đầu tư xây dựng các hệ thống phần mềm thí điểm dịch vụ đô thị thông minh: Dịch vụ giám sát an toàn thông tin, dịch vụ an ninh trật tự của đô thị, Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng, Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông, Dịch vụ phản ánh hiện trường, Dashboard tổng hợp giám sát điều hành, Hệ thống giám sát dịch vụ công, Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội. Đầu tư hệ thống phần cứng tại Data Center của Công ty Cổ phần FPT, gồm: Hệ thống mạng, máy chủ, lưu trữ, backup, an toàn thông tin…; chi phí nhân sự của FPT điều hành hệ thống và triển khai thí điểm các dịch vụ đô thị thông minh nêu trên cho tỉnh Bình Định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch; xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, mua sắm theo phân cấp, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai Hệ thống giám sát dịch vụ công và Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội.

3. Trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, giao Sở Tài chính phối hợp và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo lộ trình triển khai đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả các dự án về dịch vụ an ninh trật tự của đô thị, dịch vụ giám sát, điều hành giao thông.

6. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu việc bổ sung chức năng giám sát, điều hành đô thị thông minh và bổ sung biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở thông tin và Truyền thông, hoặc giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí để triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

7. Đề nghị Công ty cổ phần FPT phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong công tác tư vấn xây dựng đô thị thông minh; phát triển và triển khai các phần mềm, hệ thống thông tin phục vụ thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

8. Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý có hiệu quả các thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ phản ánh hiện trường.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THIẾT BỊ TẠI TRUNG TÂM IOC

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

I

Phần cứng (Đầu tư mới đặt tại phòng TTĐK)

 

 

1

Máy chủ xử lý hình ảnh (XLVP, VDS)

Bộ

2

2

Thiết bị lưu trữ dữ liệu hệ thống và CCTV

Bộ

1

3

Thiết bị chuyển mạch Core Switch

Bộ

1

4

Thiết bị Router/Firewall

Bộ

1

5

Thiết bị Access Switch

Bộ

1

6

Máy tính làm việc + LCD

Bộ

7

7

Máy in A3

Bộ

1

8

Hệ thống màn hình tường 5x3 màn hình 55" (bao gồm bộ giải mã tín hiệu)

Bộ

1

9

Phần mềm quản lý, lưu trữ camera (cho máy chủ, máy trạm)

BQSD

1

II

Hệ thống phụ trợ

 

 

1

Tủ Rack 42U

Bộ

1

2

Bàn phím điều khiển Camera

Bộ

2

3

Bộ lưu điện UPS 20KVA

Bộ

1

4

Tủ phân phối điện

Bộ

2

5

Thiết bị cắt lọc sét 3 pha 125A

Bộ

1

6

Hệ thống cabling internal link

HT

1

III

Nội thất

 

 

1

Bàn ghế, vách ngăn, nội thất cơ bản phòng điều khiển

Bộ

1

2

Bộ khung màn hình chuyên dụng Video Wall 5 x 3 tấm, chân cố định sàn, kèm bộ giá treo POP, cho kích cỡ màn: 46" -60", mỗi màn tối đa 50kg.

Bộ

1

 

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT CÁC CAMERA GIÁM SÁT AN NINH TRẬT TỰ, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

TT

Địa điểm dự kiến khảo sát, lắp đặt camera quan sát

Khối lượng

CAM Tầm cao

CAM Tầm trung

CAM Tầm thấp

CAM Nút giao

CAM VDS + XLVP đèn đỏ + vạch dừng

Tủ CAM

Đường truyền 10Mbps

Trụ thép tráng kẽm

Cần vươn gắn trên trụ hiện hữu: beton, chiếu sáng

I

Camera tầm cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tòa nhà TMS

2

 

 

 

 

1

2

 

2

II

Camera tầm trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngã 5 Bến xe Trung tâm tỉnh

 

1

 

 

 

1

1

 

1

2

Ngã 5 Đống Đa

 

2

 

 

 

2

2

 

2

3

Ngã 6 Ngô Mây – Nguyễn Tất Thành

 

1

 

 

 

1

1

 

1

4

Ngã 3 Phú Tài

 

3

 

 

 

3

3

 

3

5

Quảng trường Nguyễn Tất Thành

 

2

 

 

 

2

2

 

2

III

Camera tầm thấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vòng xuyến cuối đường Xuân Diệu (Mũi Tấn)

 

 

1

 

 

1

1

 

1

2

Trước VP Tỉnh ủy

 

 

1

 

 

1

1

 

1

3

Trước VP UBND tỉnh

 

 

1

 

 

1

1

 

1

4

Trước Ban tiếp công dân tỉnh

 

 

1

 

 

1

1

 

1

IV

Nút giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngã 5 Tây Sơn – Võ Liệu - Trần Quang Khải - Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

 

1

5

2

6

 

 

2

Ngã 4 Nguyễn Tất Thành – Trần Thị Kỷ

 

 

 

1

4

2

5

4

 

3

Ngã 4 Tăng Bạt Hổ - Lê Hồng Phong

 

 

 

1

4

1

5

4

 

4

Ngã 3 Tây Sơn – Hoàng Văn Thụ

 

 

 

1

3

1

4

3

 

 

Tổng cộng

2

9

4

4

16

20

35

11

15

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THIẾT BỊ TẠI PHÒNG GIÁM SÁT CỦA CÔNG AN VÀ THIẾT BỊ DỰ PHÒNG

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

I

Phần cứng (Đầu tư mới đặt tại CA)

 

 

1

Thiết bị Router/Firewall

Bộ

1

2

Máy tính làm việc + LCD

Bộ

2

3

Tivi 50 inch

Bộ

4

4

Bộ lưu điện UPS 2KVA

Bộ

1

5

Cabling, điện nguồn

Bộ

1

II

Phần cứng (Thiết bị dự phòng)

 

 

1

Camera VDS + Xử lý vi phạm đèn đỏ

Bộ

1

2

Camera tầm thấp khu vực trọng yếu và nút giao

Bộ

1

3

Camera tầm trung

Bộ

1

4

Tủ thiết bị camera

Bộ

1

5

Máy tính công nghiệp, xử lý phân tích hình ảnh

Bộ

1

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35