Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Hệ thống điện tử tiếp nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2491/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 17/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2419/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN Ý KIẾN KHẢO SÁT NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngun vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 637/TTr-SNV ngày 29/10/2015 và Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 437/STTTT-KH ngày 10/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Hệ thống điện tử tiếp nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

2. Địa điểm triển khai: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 3 đơn vị cấp xã thuộc thành phố Đà Lạt.

3. Mục tiêu:

- Xây dựng cơ chế đánh giá độc lập, khách quan, đáng tin cậy, hỗ trợ đắc lực công tác theo dõi, đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp sở, huyện, xã.

- Tăng cường quyền làm chủ và phát huy trách nhiệm của nhân dân thông qua việc phản hồi, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công của người dân và doanh nghiệp.

- Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, những hạn chế, tồn tại để có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công.

- Tạo cơ sở dữ liệu thống nhất theo từng cấp trên địa bàn tỉnh, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn trong lĩnh vực quản lý cải cách hành chính.

- Góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của tỉnh.

4. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu:

- Mua sắm phần mềm khảo sát ý kiến người dân.

- Mua sắm thiết bị máy tính phục vụ việc lấy ý kiến người dân tại bộ phận một cửa.

- Đào tạo, sử dụng và chuyển giao quản lý cho các đơn vị quản trị và khai thác thông tin.

- Hỗ trợ sau triển khai, chuyển giao: Bảo hành, bảo trì phần cứng và phần mm.

(Chi tiết thông skỹ thuật các trang thiết bị phần cứng, phần mềm theo phụ lục đính kèm).

5. Dự toán kinh phí:

Tổng cộng: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng chn).

Trong đó:

- Mua bản quyền phần mềm: 295.650.000 đồng.

- Cơ sở hạ tầng: 356.250.000 đồng.

- Đào tạo: 24.000.000 đồng.

- Tư vấn và giám sát dự án, thẩm định, dự phòng: 24.100.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2015.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

PHỤ LỤC

(Đính kèm Quy định số 2491/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Chức năng

a) Đối với phân hệ Server

Hạng mục

Tính năng chính

Tính năng chi tiết

I. Khảo sát, thu thập thông tin hệ thống

 

 

II. Phân tích và thiết kế

 

 

1. Tổng hợp thông tin thu thập trong giai đoạn khảo sát.

 

 

2. Phân tích yêu cầu.

 

 

3. Mô hình hóa yêu cầu.

 

 

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.

 

 

5. Thiết kế giao diện.

 

 

III. Lập trình

 

 

1. Xây dựng framework cho hệ thống

 

 

2. Xây dựng module các tính năng

 

 

 

Đăng nhập hệ thống

Đăng nhập hệ thống

 

Quản lý hệ thống

Danh mục chức vụ

 

Danh mục đơn vị

 

Danh mục phòng ban

 

Danh mục phường / xã (địa bàn)

 

Danh mục câu hỏi khảo sát

 

Danh mục nhóm người sử dụng

 

Danh mục người sử dụng

 

Phân quyền

Danh sách quyền

 

Phân quyền nhóm người dùng

 

Phân quyền người dùng theo chức năng

 

Quản lý chức năng

 

Phân quyền người dùng theo đơn vị

 

Thống kê - tổng hp

Phiếu khảo sát theo đơn vị

 

Phiếu khảo sát theo ngày

 

Chi tiết phiếu khảo sát theo ngày

 

Thống kê chung

 

Tổng hợp phiếu khảo sát theo cấp

 

Tổng hợp phiếu khảo sát theo thời gian

 

Quản lý thông tin bảng khảo sát

Thêm mới thông tin bảng khảo sát

 

Cập nhật thông tin bảng khảo sát

 

Xóa thông tin bảng khảo sát

 

Đánh giá kết quả

Đánh giá kết quả khảo sát theo từng cấp

 

Đánh giá kết quả khảo sát theo thời gian

 

So sánh kết quả đánh giá khảo sát theo cấp

 

So sánh kết quả đánh giá khảo sát theo thời gian

 

So sánh kết quả đánh giá khảo sát giữa 2 đơn vị

 

Tìm kiếm

Tìm kiếm người dùng

 

Tìm kiếm thông tin phiếu khảo sát

3. Tích hợp các tính năng vào hệ thống và test

 

 

 

Tích hợp các tính năng vào hệ thống

 

 

Test các tính năng

 

IV. Thử nghiệm (chạy demo) hệ thống

 

 

 

Cài đặt và cấu hình hệ thống

 

 

Nhập dữ liệu mẫu

 

 

Vận hành và kiểm thử hệ thống

 

b) Đối với phân hệ Client:

Hạng mục

Tính năng chính

Tính năng chi tiết

I. Phân tích và thiết kế

 

 

II. Lập trình

 

 

1. Xây dựng module các tính năng

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

 

 

Thực hiện việc khảo sát

 

2. Tích hợp các tính năng vào hệ thống và test

 

 

 

Tích hợp các tính năng vào hệ thống

 

 

Test các tính năng

 

III. Thử nghiệm (chạy demo) hệ thống

 

 

 

Cài đặt và cấu hình hệ thống

 

 

Nhập dữ liệu mẫu

 

 

Vận hành và kiểm thử hệ thống

 

2. Thông số kỹ thuật phần cứng

STT

Nội dung

Cấu hình kỹ thuật

ĐVT

Slượng

1

Server

 

Hệ Thống

1

2

Máy Client (Máy màn hình cảm ứng POS)

Máy để bàn

Intel Core I3 - 4170T (3.2GHz, 03 MB cache; Mainboard Intel H81 Express Chipset, Sound - VGA - Lan on board; Memory 4GB DDR3L - 1600 SODIMM (1x4GB) RAM; HDD 1TB 7200 RPM SATA 6G 3.5HDD; optical Slim 8X SuperMulti DVDRW SATA no SW ODD Monitor: 19.5” diagonal Touch widescreen WLED backlit LCD USB Keyboard and Mouse Intergrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN+HP WLAN 802.11 b/g/h

Power: 90 W active PFC AC power adapter

OS: Windows 8.1 (EM) 64-bit

Máy

15

3

Tích điện 500 KVA (UPS)

Santak TG 500

Cái

15

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Hệ thống điện tử tiếp nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11