Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2013 về Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động chính thức trên mạng Internet

Số hiệu: 249/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 24/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 249/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC TRÊN MẠNG INTERNET.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đợt 4 năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 02/TTr-STTTT ngày 04 tháng 01 năm 2013 về việc đề nghị ban hành Quyết định đưa Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh đi vào hoạt động chính thức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (sau đây ghi tắt là Cổng Thông tin điện tử) hoạt động chính thức trên mạng Internet với nội dung như sau:

1. Cổng Thông tin điện tử là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn của tỉnh và được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp huyện của tỉnh; là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan quản lý nhà nước với công dân và doanh nghiệp; là kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với cả nước, khu vực và thế giới.

2. Hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm Cổng Thông tin điện tử và các Trang Thông tin điện tử thành phần. Các Trang Thông tin điện tử thành phần bao gồm: Trang Thông tin điện tử của UBND Tỉnh, các Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, các Trang Thông tin điện tử của UBND cấp huyện và các Trang Thông tin điện tử phục vụ nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh.

3. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử được thể hiện bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa....Nội dung đăng tải bao gồm:

a) Giới thiệu về quê hương, con người Bà Rịa-Vũng Tàu.

b) Các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

c) Tin tức thời sự, sự kiện trong tỉnh, trong nước và quốc tế trên cơ sở khai thác, chọn lọc và tổng hợp thông tin từ các kênh thông tin khác.

d) Thông tin quy hoạch, định hướng phát triển, hoạt động đầu tư, thông tin quảng bá.

đ) Tiếp nhận ý kiến và trao đổi hai chiều giữa chính quyền của tỉnh và công dân.

e) Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

g) Liên kết các Trang Thông tin điện tử thành phần để cung cấp thông tin về: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; các dịch vụ hành chính công; các cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin cần phổ biến của các ngành; thông tin hoạt động từ các cơ quan nhà nước trong tỉnh;...

h) Liên kết Trang thư tín điện tử của tỉnh.

i) Các thông tin khác (theo quy định của pháp luật).

4. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh có địa chỉ trên mạng Internet là: http://www.baria-vungtau.gov.vn. Các Trang Thông tin điện tử thành phần có địa chỉ là tên miền con của tên miền Cổng Thông tin điện tử.

Điều 2. Trách nhiệm quản lý, duy trì, cập nhật thông tin trên Hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Sở Thông tin và Truyền thông quản lý hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh quản lý hoạt động của Trang Thông tin điện tử của UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố quản lý hoạt động Trang Thông tin điện tử của đơn vị mình và Trang Thông tin điện tử phục vụ nhiệm vụ chuyên môn đặc thù mà đơn vị mình làm thường trực.

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành phần Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử theo đề nghị của Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông, quyết định thành phần Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh. Ban Biên tập các Trang Thông tin điện tử thành phần do Thủ trưởng cơ quan quản lý Trang Thông tin điện tử quyết định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Quản lý tên miền của Cổng Thông tin điện tử trên Internet.

b) Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để xuất bản cả Hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh ra internet một cách liên tục, ổn định.

c) Tổ chức duy trì, cập nhật thông tin lên Cổng Thông tin điện tử theo quy định.

d) Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của các Trang Thông tin điện tử thành phần.

e) Hướng dẫn các đơn vị về thành phần Ban Biên tập và quy chế cập nhật thông tin cho các Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức cập nhật đầy đủ thông tin vào Trang Thông tin điện tử do mình quản lý theo quy định; trong trường hợp Trang Thông tin điện tử được cài đặt tại máy chủ của đơn vị mình thì phải đảm bảo kỹ thuật để Trang Thông tin điện tử hoạt động ổn định và liên tục.

Điều 3. Chế độ tài chính cho Cổng Thông tin điện tử và các Trang Thông tin điện tử thành phần.

Kinh phí duy trì, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và các Trang Thông tin điện tử thành phần được cân đối trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành theo trách nhiệm được phân công tại Điều 2.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với nội dung của quyết định này đều bãi bỏ./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực TU (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, CNTT.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2013 về Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động chính thức trên mạng Internet

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35