Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2485/QĐ-BTTTT năm 2012 phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2485/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 21/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TẠI 16 TỈNH THUỘC BƯỚC 2 - GIAI ĐOẠN II THUỘC DỰ ÁN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ văn bản số 1138/TTg-QHQT ngày 12/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và triển khai dự án do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ không hoàn lại;

Căn cứ Văn kiện dự án và Thỏa thuận viện trợ đã ký kết ngày 26/7/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Quỹ Bill & Melinda Gates;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban quản lý dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Ban QLDA BMGF-VN) do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-BTTTT ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA BMGF-VN;

Xét đề nghị của Ban QLDA BMGF-VN tại Phiếu trình số 213/PTr-DA-BMGF-VN ngày 13/12/2012 về việc trình phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” với các nội dung chủ yếu sau:

1- Tổng số lượng điểm triển khai thuộc Bước 2 - Giai đoạn II: 665 điểm bao gồm:

- 16 Thư viện tỉnh;

- 142 Thư viện huyện;

- 155 Thư viện xã;

- 352 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Địa điểm triển khai: Thực hiện tại 16 tỉnh gồm: Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Điều 2. Ban QLDA BMGF-VN có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Bưu chính; Giám đốc Ban QLDA BMGF-VN và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-  Như điều 3;
-  Bộ trưởng (để b/c);
-  Bộ VHTTDL;
- UBND 16 tỉnh  nêu tại Khoản 2 Điều 1;
- Vụ HTQT;
- Ban QLDA BMGF – VN;
- VNPost;
- Lưu: VT, BC, KHTC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TẠI BƯỚC 2 - GIAI ĐOẠN II THUỘC DỰ ÁN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM”
(Kèm theo Quyết định số 2485/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên tỉnh

Số Thư viện tỉnh

Số Thư viên huyện

Thư viện xã và BĐVHX

Số thư viện xã

Số BĐVHX

1

Bắc Kạn

01

08

09

18

2

Cao Bằng

01

12

14

27

3

Lạng Sơn

01

10

10

22

4

Phú Yên

01

08

08

21

5

Khánh Hoà

01

09

07

21

6

Ninh Thuận

01

06

06

15

7

Bình Thuận

01

09

09

23

8

Kon Tum

01

07

09

16

9

Gia Lai

01

15

17

30

10

Đăk Lăk

01

12

15

27

11

Lâm Đồng

01

10

11

28

12

Hậu Giang

01

07

07

17

13

Bạc Liêu

01

06

06

15

14

Cà Mau

01

08

09

18

15

Vĩnh Long

01

06

07

26

16

Đồng Tháp

01

09

11

28

Tổng cộng

16

142

155

352

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2485/QĐ-BTTTT năm 2012 phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.823
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7