Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 247/QĐ-VTLTNN năm 2006 quy định tổ chức và hoạt động của website văn thư, lưu trữ Việt Nam trên internet do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 247/QĐ-VTLTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Trần Hoàng
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 247/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE VĂN THƯ, LƯU TRỮ VIỆT NAM TRÊN INTERNET

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-LTNN ngày 09 tháng 8 năm 2002 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc mở Website của ngành Lưu trữ trên mạng Internet;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-LTNN ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Website Lưu trữ Việt Nam trên Internet;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức và hoạt động của Website Văn thư, Lưu trữ Việt Nam trên Internet.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Cục (04);
- Lưu: VT, TTTH (03).

CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE VĂN THƯ, LƯU TRỮ VIỆT NAM TRÊN INTERNET

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 247 /QĐ-VTLTNN ngày18 /12 /2006 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của Website Văn thư, Lưu trữ Việt Nam trên Internet (sau đây gọi tắt là Website VTLTVN) bao gồm: cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu; công tác biên tập Website VTLTVN.

2. Quy định này áp dụng cho các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (sau đây gọi chung là các đơn vị).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Website là nơi cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng Internet. Website bao gồm nhiều trang web, trong đó có Trang đầu (Home page) là trang đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở website. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, tiếng nói, hình ảnh, video, đồ họa. Có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối (hyperlink). Cổng thông tin điện tử (portal) là website tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng.

2. Cơ sở dữ liệu là tập hợp thông tin được biên soạn, sắp xếp có hệ thống  theo một phương pháp nhất định để có thể truy cập và sử dụng bằng phương tiện kỹ thuật số.

3. Tích hợp dữ liệu là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẻ các thông tin chung; truyền tải các thông tin quản lý bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; các cơ sở dữ liệu về tài liệu lưu trữ.

Điều 3. Địa chỉ Website VTLTVN

Địa chỉ Website VTLTVN là www.luutruvn.gov.vn và ww.archives.gov.vn.

Điều 4. Vị trí, nhiệm vụ của Website VTLTVN

1. Website VTLTVN là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, có thẩm quyền và công khai trên mạng Internet của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

2. Nhiệm vụ của Website VTLTVN

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về văn thư, lưu trữ; tình hình hoạt động của ngành lưu trữ trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ;

c) Phục vụ công tác quản lý của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

d) Cung cấp thông tin cho Website của Bộ Nội vụ; chia sẻ thông tin chung với các cơ quan hành chính nhà nước khác;

e) Triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin tài liệu lưu trữ;

f) Liên kết với các Website ở trong nước và ngoài nước có liên quan.

Điều 5. Quản lý Website VTLTVN

1. Website VTLTVN hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

2. Trung tâm Tin học có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website VTLTVN; làm nhiệm vụ trị sự của Website VTLTVN; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về những vấn đề liên quan đến Website VTLTVN;

3. Ban Biên tập Website VTLTVN được quy định tại Chương II của Quy định này chịu trách nhiệm về nội dung của Website VTLTVN;

4. Mọi hoạt động của Website VTLTVN phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 6. Kinh phí thực hiện Website VTLTVN

1. Kinh phí thực hiện Website VTLTVN được cân đối trong tổng dự toán chi ngân sách của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bao gồm các nguồn: chi thường xuyên cho sự nghiệp lưu trữ; chi thực hiện dự án tin học và các dự án khác có liên quan;

2. Kinh phí thực hiện Website VTLTVN được chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; xây dựng và nâng cấp các phần mềm của Website VTLTVN; lắp đặt đường truyền kết nối Internet để bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website VTLTVN; tích hợp dữ liệu; công tác trị sự của Website VTLTVN; nhuận bút, thù lao cộng tác viên, biên tập viên và nhân viên của Website VTLTVN. Mức chi được thực hiện theo các quy định của Nhà nước.

Chương II.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP

Điều 7. Ban Biên tập Website VTLTVN

1. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quyết định thành lập Ban Biên tập Website VTLTVN;

2. Ban Biên tập Website VTLTVN gồm Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các thành viên.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Biên tập Website VTLTVN

1. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website VTLTVN theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-LTNN ngày 07/3/2003 của Cục Lưu trữ Nhà nước và Quyết định số 244/QĐ-VTLTNN ngày 24/5/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý và khai thác mạng tin học lưu trữ;

2. Duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung toàn bộ thông tin được đăng tải trên Website VTLTVN;

3. Yêu cầu các đơn vị có liên quan trong việc giải đáp các nội dung trên diễn đàn của Website;

4. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài ngành để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị, cơ sở theo sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Điều 9. Trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Thành viên Ban Biên tập Website VTLTVN

1. Trưởng Ban Biên tập Website VTLTVN chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về các thông tin, dữ liệu được đưa lên Website VTLTVN trên mạng Internet;

2. Phó Trưởng Ban Biên tập Website VTLTVN chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập về từng mặt công việc được phân công;

3. Các thành viên Ban Biên tập Website VTLTVN thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do đơn vị mình cung cấp cho Website.

Điều 10. Đơn vị tham mưu giúp Cục quản lý Website VTLTVN

Trung tâm Tin học là đơn vị trực tiếp tổ chức quản lý, vận hành và phát triển hệ thống Website VTLTVN; Thực hiện công việc mang tính tác nghiệp đối với việc bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để duy trì, phát triển Website VTLTVN và công việc tiếp nhận, biên tập, trình duyệt, đăng tait thông tin lên Website.

Chương III.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật

1. Sơ kết, tổng kết hàng năm, Ban Biên tập xem xét có chế độ khen thưởng theo quy định của Nhà nước đối với các thành viên Ban Biên tập, các cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website;

2. Xử lý kỷ luật theo thẩm quyền và theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, hoặc không thực hiện đúng quy định của Quy định này;  

Điều 12. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có những vướng mắc phát sinh, đề nghị các thành viên Ban Biên tập, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Ban Biên tập để tiếp thu, sửa đổi, bổ sung quy định ./.

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 247 /QĐ-LTNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

Mẫu 1.

Phiếu cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website VTLTVN

Mẫu 2.

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu

Mẫu 3.

Phiếu yêu cầu giải đáp

Mẫu 4.

Phiếu duyệt tin/bài đăng Website VTLTVN

 

Mẫu 1. Phiếu cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website VTLTVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO WEBSITE VTLTVN

 

1. Tên đơn vị:

2. Tên người gửi:

3. Thời gian gửi:

4. Thông tin:

a. Tên tiêu đề tin cần đăng:

b. Tóm tắt:

c. Tin chi tiết: (gõ trực tiếp hoặc tệp gửi kèm)

5. Văn bản kèm theo:

- ....

6. Tin thuộc loại (để đưa vào ô chủ đề tương ứng):

a. Văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ

b. Phát ngôn chính thức của Bộ, Cục

c. Tin vắn (tin ngắn mô tả sự kiện)

d. Thông tin về hội nghị, hội thảo (nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, người chủ trì, ...)

e. Tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ

f. Trả lời (qua Diễn đàn)

g. Kinh nghiệm nước ngoài

....

 

Mẫu 2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

                Hà Nội,  ngày      tháng      năm 200

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO WEBSITE VTLTVN

Kính gửi: ...........................................................................................

 

Theo yêu cầu của: (Lãnh đạo Cục hoặc theo Quy định này,...)

Ban Biên tập Website VTLTVN trân trọng đề nghị Quí .................................

.......................................................................................................................

cung cấp các thông tin về vấn đề sau để đăng tải trên Website VTLTVN:

- .............................................................................................................................

-..............................................................................................................................

........

Đề nghị thông tin gửi về Ban Biên tập Website VTLTVN, dạng tệp tin văn bản (tệp MS word, RTF, ...), mã tiếng Việt Unicode, địa chỉ: luutruvn@hn.vnn.vn

Thời hạn:  trước        giờ      , ngày      tháng      năm

Xin trân trọng cám ơn.

 

TM. BAN BIÊN TẬP

(Chức vụ)

(Chữ ký)

Họ và tên

 

Mẫu 3. Phiếu yêu cầu trả lời

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

                Hà Nội,  ngày      tháng      năm 200

 

PHIẾU YÊU CẦU GIẢI ĐÁP THÔNG TIN TRÊN WEBSITE VTLTVN

Người yêu cầu: (Lãnh đạo Cục,....)

 

Kính gửi: ...................................................................................................

 

Trên Diễn đàn trao đổi nghiệp vụ của Website VTLTVN, tại địa chỉ............

có bài phản ánh về việc...........................................................................................

có yêu cầu giải đáp thắc mắc về .............................................................................

Đề nghị  ..................................................................................................................

xem xét và trả lời trước công luận và trực tiếp vào Diễn đàn của Website VTLTVN.

Đồng thời, đề nghị gửi cho:

-........................................................................................................................

-........................................................................................................................

Thời hạn:  trước        giờ      , ngày    tháng    năm                                                                      

 

 

TM. BAN BIÊN TẬP

(Chức vụ)

(Chữ ký)

Họ và tên

 

Mẫu 4. Phiếu duyệt tin/bài đăng website VTLTVN

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

                Hà Nội,  ngày      tháng      năm 200

 

PHIẾU DUYỆT TIN/BÀI ĐĂNG WEBSITE VTLTVN

 

Bản tin đăng ngày:    /     /200

Chuyên mục:

Biên tập:

 

Nguồn thông tin:

 

Dịch sang trang tiếng Anh

Có   

Không

Phân loại tin:

Loại I                    Loại II                  Loại III

Phê duyệt của lãnh đạo:

 

Đăng tin trên Website:

 

Nộp lưu ngày:    /     /200

 

 

Nội dung:

.......................................

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 247/QĐ-VTLTNN năm 2006 quy định tổ chức và hoạt động của website văn thư, lưu trữ Việt Nam trên internet do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.915
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168