Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2420/QĐ-BCT năm 2009 kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2420/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2420/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNG DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý.

Điều 2. Giao Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ và các đơn vị có tên trong Kế hoạch triển khai cung cấp trực tuyến các dịch vụ công theo đúng tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ: KH, HTQT, CNNg, CNN, XNK, TTTN;
- Các Cục: ĐTĐL, QLCT, XTTM, ATMT, HC;
- Lưu: VT, TMĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

KẾ HOẠCH

CUNG CẤP TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNG DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ
(kèm theo Quyết định số 2420/QĐ-BCT ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

(*) Giới hạn việc cung cấp trực tuyến dịch vụ công tương ứng ở mức độ 2

STT

Tên Dịch vụ công

Mức độ 2

Mức độ 3

Mức độ 4

 

Cục Điều tiết điện lực

 

 

 

1

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Quý II năm 2009

2010 - 2012

Sau 2012

 

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

 

 

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Quý II năm 2009

(*)

 

3

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Quý II năm 2009

2009

2010

 

Cục Hóa chất

 

 

 

4

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm

Quý II năm 2009

2010

2010

5

Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Quý II năm 2009

2011

2011

6

Phê duyệt hạn ngạch xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat amôn hàm lượng cao

Quý II năm 2009

2010

2010

7

Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat amôn hàm lượng cao

Quý II năm 2009

2010

2010

 

Cục Quản lý cạnh tranh

 

 

 

8

Thủ tục khiếu nại và điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh

Quý II năm 2009

2012

2013

9

Thủ tục thông báo tập trung kinh tế

Quý II năm 2009

2009

2010

10

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế

Quý II năm 2009

2011

2012

11

Thủ tục điều tra xử lý vụ việc chống bán phá giá

Quý II năm 2009

2012

2013

12

Thủ tục điều tra xử lý vụ việc chống trợ cấp

Quý II năm 2009

2012

2013

13

Thủ tục điều tra xử lý vụ việc tự vệ

Quý II năm 2009

2012

2013

14

Thủ tục khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quý II năm 2009

2011

2012

 

Cục Xúc tiến thương mại

 

 

 

15

Xác nhận/ không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc theo hình thức quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP

Quý II năm 2009

(*)

 

16

Xác nhận/ không xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc theo hình thức quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP

Quý II năm 2009

Năm 2010

 

17

Xác nhận/ không xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ/triển lãm thương mại ở nước ngoài

Quý II năm 2009

Năm 2010

 

18

Xác nhận/ không xác nhận việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/triển lãm thương mại ở nước ngoài

Quý II năm 2009

Năm 2010

 

19

Phê duyệt, thẩm định các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Quý II năm 2009

(*)

 

20

Phê duyệt, điều chỉnh nội dung chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Quý II năm 2009

(*)

 

21

Thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia chương trình Thương hiệu quốc gia

Quý II năm 2009

Năm 2010

 

 

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

 

 

 

22

Hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số

Quý II năm 2009

2009

2010

 

Vụ xuất nhập khẩu

 

 

 

23

Cấp Chứng nhận xuất xứ

Quý II/2009

Đã triển khai

 

24

Cấp Giấy phép nhập khẩu tự động

Quý II/2009

Đã triển khai

 

25

Cấp Giấy phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Quý II năm 2009

(*)

 

26

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Quý II năm 2009

(*)

 

27

Cấp Giấy phép nhập khẩu súng đạn thể thao

Quý II năm 2009

2010

 

28

Giao chỉ tiêu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm

Quý II năm 2009

(*)

 

29

Cấp Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng Ozon

Quý II năm 2009

(*)

 

30

Cấp Giấy phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị

Quý II năm 2009

(*)

 

31

Cấp Giấy phép tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Quý II năm 2009

(*)

 

32

Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế

Quý II năm 2009

(*)

 

33

Quy trình cấp Giấy phép Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Quý II năm 2009

2010

 

34

Quy trình phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

Quý II năm 2009

(*)

 

35

Cấp giấy phép nhập khẩu gỗ có nguồn gốc Campuchia

Quý II năm 2009

(*)

 

 

Vụ Thị trường trong nước

 

 

 

36

Cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá

Quý II năm 2009

2012

2012

37

Cấp Giấy phép kinh doanh rượu

Quý II năm 2009

2012

2012

38

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Quý II năm 2009

2013

2013

39

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Quý II năm 2009

2012

2012

40

Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Quý II năm 2009

2012

2012

 

Vụ Kế hoạch

 

 

 

41

Cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam

Quý II năm 2009

2010

2011

42

Phê duyệt Kế hoạch nhập khẩu tạm nhập tái xuất vật tư, máy móc thiết bị của nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Quý II năm 2009

2011

2011

43

Phê duyệt Kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để tiếp thị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quý II năm 2009

(*)

 

 

Vụ Công nghiệp nặng

 

 

 

44

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

Quý II năm 2009

(*)

 

 

Vụ Công nghiệp nhẹ

 

 

 

45

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

Quý II năm 2009

2009

2010

46

Cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Quý II năm 2009

2010

2011

47

Giấy phép sản xuất rượu

Quý II năm 2009

(*)

 

 

Vụ Hợp tác quốc tế

 

 

 

48

Cấp văn bản chấp thuận đầu tư cơ sở hóa chất bảng

Quý II năm 2009

(*)

 

49

Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất bảng

Quý II năm 2009

(*)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2420/QĐ-BCT năm 2009 kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.592
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89