Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015

Số hiệu: 2415/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 386/TTr-STC ngày 22/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015.

2. Địa điểm thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

3. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Đơn vị thực hiện và cung cấp thiết bị, phần mềm quản lý: Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp tích hợp mở; Công ty TNHH Điện tử Đông Ngân; Trung tâm hạ tầng thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông

6. Thời gian thực hiện:  Năm 2015 - 2016.

7. Tổng mức đầu tư được duyệt: 2.520.000.000 đồng

8. Dự toán được duyệt: 2.520.000.000 đồng

9. Chi phí thẩm tra đề nghị quyết toán: 2.543.394.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm chín mươi tư ngàn đồng); trong đó:

- Nâng cấp hệ thống văn phòng điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 2.100.000.000

- Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại TT Hạ tầng thông tin và Sở Nội vụ: 253.990.000

- Xây dựng chuyên trang tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử Bình Định: 48.584.000

- Khảo sát, đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2015: 22.680.000

- Tổng kết thực hiện Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015: 30.000.000

- Chi phí thẩm định đánh giá thiết bị CNTT: 1.500.000

- Mua sắm thiết bị CNTT cho Sở Thông tin và Truyền thông: 62.700.000

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành: 23.940.000

10. Nguồn vốn đầu tư:

a. Theo quyết định đầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh (kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ) đã được UBND tỉnh giao dự toán cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2015 (tại Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh).

b. Số đã thanh toán đến ngày báo cáo quyết toán: 2.519.454.000 đồng.

c. Số còn phải thanh toán tiếp: 23.394.000 đồng (thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành).

11. Tài sản bàn giao sau đầu tư:

a. Số lượng tài sản:

- Chủ đầu tư quản lý:

+ Trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Hạ tầng thông tin;

+ Nâng cấp hệ thống văn phòng điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

+ Xây dựng chuyên trang Tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử Bình Định.

- Giao cho đơn vị khác:

Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Hạ tầng thông tin: 01 máy quét 2 mặt Duplex HP Scanjet ENTERPRISE.

b. Giá trị tài sản:

- Tài sản thuộc chủ đầu tư quản lý: 2.511.164.000 đồng

- Tài sản giao cho Sở Nội vụ: 32.230.000 đồng.

12. Đơn vị tiếp nhận sử dụng:

- Sở Thông tin và Truyền thông: 2.511.164.000 đồng

- Sở Nội vụ: 32.230.000 đồng.

Điều 2.

- Chủ đầu tư, đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị, đơn vị cung cấp phần mềm quản lý, các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, số lượng, đơn giá, chất lượng của thiết bị và phần mềm quản lý đã được nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán dự án.

- Các đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản được bàn giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán kinh phí đầu tư cho dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91