Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2402/QĐ-BTNMT năm 2011 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn năm 2011 – 2015

Số hiệu: 2402/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 21/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/ NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011- 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin tại Tờ trình số 465/CNTT-TTr ngày 28 tháng 6 năm 2011 và kết quả thẩm tính của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3506/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21 tháng 10 năm 2010 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn năm 2011 – 2015 (gọi tắt là Kế hoạch) gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, số liệu điện tử trên môi trường mạng và thương mại hóa số liệu ngành tài nguyên và môi trường;

- Xây dựng và phát triển thành phần chính phủ điện tử thống nhất trong Bộ Tài nguyên và Môi trường; định hướng, hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường địa phương, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

- Đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên môi trường mạng, 80% văn bản trao đổi của Bộ đối với các cơ quan, đơn vị khác là văn bản điện tử, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc;

- Các dịch vụ công (đăng ký, cấp phép,…) về tài nguyên và môi trường cơ bản được thực hiện trực tuyến đạt mức độ 3, một số lĩnh vực đạt mức độ 4;

- Hoàn thiện môi trường pháp lý về quản lý ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường;

- Hoàn thành và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất trong ngành tài nguyên và môi trường;

- Hoàn thành việc xây dựng, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường địa phương, thương mại hóa số liệu ngành tài nguyên và môi trường;

- 50% tới 70% thiết bị trong quan trắc, điều tra, khảo sát, đo đạc thông tin tài nguyên và môi trường được chuyển sang công nghệ số, tự động hóa việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu;

- Nâng cao độ tin cậy trong công tác dự báo về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Xây dựng từ một đến hai trung tâm tính toán hiệu năng cao, xử lý đa nhiệm;

- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng đủ nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước

a) Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác hành chính, chỉ đạo, điều hành tác nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên môi trường mạng;

b) Tin học hóa việc thu nhận, cập nhật dữ liệu tài nguyên và môi trường trong quá trình thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, quan trắc của các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Xử lý các bài toán đặc thù về tài nguyên và môi trường theo hướng ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin trong và nước ngoài;

d. Xây dựng đồng bộ thể chế chính sách, các giải pháp kỹ thuật và tài chính.

2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin

Hoàn thành và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất trong ngành tài nguyên và môi trường, bao gồm các nội dung sau:

a) Xây dựng mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường thống nhất;

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường, bao gồm: cơ sở dữ liệu thành phần các lĩnh vực do Bộ quản lý và cơ sở dữ liệu tổng hợp được tính hợp từ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường ở Trung ương và địa phương;

c) Đảm bảo đầu tư đủ và đồng bộ trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước, tác nghiệp của Bộ;

d) Xây dựng trung tâm máy tính hiệu năng cao phục vụ giải quyết các bài toán về tài nguyên và môi trường (ưu tiên lĩnh vực Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu);

đ) Triển khai đồng bộ ứng dụng hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số;

e) Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin số tài nguyên và môi trường trên môi trường mạng phù hợp với quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ qua mạng thông tin điện tử;

b) Xây dựng và phát triển dịch vụ điện tử cung cấp thông tin, dữ liệu trực tuyến và các dịch vụ hành chính công qua mạng cho các tổ chức và cá nhân theo quy định;

c) Phát triển thị trường thông tin, sản phẩm, dịch vụ tài nguyên và môi trường.

4. Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin

a) Đào tạo cán bộ công nghệ thông tin đủ đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng qua quá trình triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ;

b) Tăng cường chất lượng nghiên cứu, đào tạo về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở các trường, viện thuộc Bộ;

c) Phổ cập kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin trên các trang thông tin điện tử của ngành, xây dựng hệ thống đào tạo từ xa cho cán bộ của ngành ở địa phương.

III. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp tài chính

Huy động nhiều nguồn vốn khác nhau (đầu tư phát triển, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học, sự nghiệp bảo vệ môi trường, Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), hợp tác quốc tế, xã hội hóa…), kết hợp chặt chẽ giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, nhiệm vụ trong Kế hoạch.

2. Giải pháp tổ chức

- Công tác xây dựng, xét duyệt và thực hiện dự án căn cứ trên nội dung của kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2015;

- Để nâng cao hiệu quả đầu tư, vận dụng linh hoạt các hình thức: thuê thiết bị, công nghệ, mua sắm tập trung, đồng bộ, xã hội hóa… trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ;

- Có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

3. Giải pháp chính sách

Xây dựng, hoàn thiện và ban hành đầy đủ các văn bản, cơ chế phục vụ quản lý và thực hiện Kế hoạch, bao gồm các nội dung sau:

- Các văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; cơ chế, chính sách ưu tiên trong việc tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân lực công nghệ thông tin;

- Các văn bản quy định, quy chuẩn kỹ thuật về các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường;

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ và của Bộ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng, an ninh, bảo mật, quyền sở hữu, thẩm định, kiểm tra nghiệm thu,… sản phẩm, thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

- Cơ chế tài chính để khai thác và sử dụng sản phẩm, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

IV. KHÁI TOÁN

Khái toán: khoảng 1.909.876 triệu đồng (Một ngàn chín trăm linh chín tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu đồng) cho 36 dự án, nhiệm vụ chủ yếu (chuyển tiếp 13 và mở mới 23 dự án, nhiệm vụ - chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

V. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Thành phần Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường hoạt động có hiệu quả và thống nhất;

- Công khai và cung cấp sản phẩm, thông tin, dữ liệu, dịch vụ điện tử về tài nguyên và môi trường theo quy định;

- Đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua thương mại hóa số liệu ngành tài nguyên và môi trường;

- Có hành lang pháp lý và nguồn nhân lực công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện kế hoạch

1. Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và điều phối các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính

Trên cơ sở Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hàng năm, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính bố trí kinh phí đã được cân đối trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ; hướng dẫn các đơn vị liên quan giải ngân đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Cục Công nghệ thông tin

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng kế hoạch chi tiết ứng dụng trong kế hoạch hành năm của Bộ trên cơ sở Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ giai đoạn 2011-2015; theo dõi, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và báo cáo Bộ và các cơ quan quản lý theo quy định;

- Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng, thẩm định, trình phê duyệt và thực hiện các dự án trong Kế hoạch đã được phê duyệt;

- Thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong Kế hoạch theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị phù hợp với Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ giai đoạn 2011 – 2015;

- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

- Báo cáo định kỳ 6 tháng và đột xuất tình hình thực hiện kế hoạch theo hướng dẫn và yêu cầu của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thuộc Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, KH.TH. 5.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị giá trị: Triệu đồng

TT

Tên dự án, nhiệm vụ chủ yếu

Thời gian thực hiện

Khái toán dự toán

Ước thực hiện đến 31/12/2010

Kế hoạch 2011-2015 (Khái toán)

Đơn vị chủ trì và thực hiện

 

TỔNG CỘNG

 

2.569.753

659.877

1.909.876

 

A

DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYỂN TIẾP

 

1.460.014

659.877

800.137

 

I

Ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước

 

20.370

934

19.436

 

1

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thư điện tử thống nhất trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường

2010-2011

3.000

180

2.820

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

2

Xây dựng cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

2010-2012

14.970

754

14.216

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

3

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo, thống kê tổng hợp CNTT TN&MT

2011-2012

2.400

 

2.400

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ; Sở TNMT các tỉnh, thành phố

II

Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật thông tin

 

1.439.644

658.943

780.701

 

1

Xây dựng CSDL, lưu trữ hồ sơ, chia sẽ và trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường trên phạm vi toàn quốc

2009-2012

15.000

800

14.200

Tổng cục Môi trường

2

Xây dựng CSDL và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

2009-2012

30.000

4.500

25.500

Tổng cục Môi trường

3

Xây dựng CSDL, lưu trữ hồ sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường trên phạm vi toàn quốc

2009-2011

15.000

800

14.200

Tổng cục Môi trường

4

Thành lập CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước

2008-2011

319.885

290.430

29.455

Cục Đo đạc và Bản Đồ

5

Thành lập CSDL nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 các đô thị, khu công nghiệp, khu vực kinh tế trọng điểm

2008-2011

232.630

189.450

43.180

Cục Đo đạc và Bản Đồ

6

Xây dựng hệ thống quản lý CSDL nền địa lý QG và CSDL đo đạc bản đồ

2007-2011

30.800

11.083

19.717

Cục Đo đạc và Bản Đồ

7

Xây dựng, hệ thống hóa CSDL biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên,TN & MT các vùng biển Việt Nam

2008-2011

185.000

142.000

43.000

Tổng cục Biển và Hải đảo VN

8

Dự án Xây dựng hệ thống mạng thông tin tài nguyên và môi trường

2010-2013

197.780

7.200

190.580

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

9

Dự án Xây dựng CSDL Quốc gia về tài nguyên và môi trường

2010-2015

370.500

7.430

363.070

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

10

Tăng cường năng lực cho Cục Công nghệ thông tin

2010-2012

43.049

5.250

37.799

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

B

DỰ ÁN, NHIỆM VỤ MỞ MỚI

 

1.109.739

 

1.109.739

 

I

Ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước

 

93.467

0

93.467

 

1

Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo ngành tài nguyên và môi trường

2011-2013

12.265

 

12.265

Thanh tra các đơn vị thuộc Bộ; Cục Công nghệ thông tin

2

Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

2011-2013

8.620

 

8.620

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ; Cục Công nghệ thông tin

3

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các công tác quản lý Nhà nước khác thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2012-2015

30.000

 

30.000

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị chức năng thuộc Bộ

4

Xây dựng hệ cấp phép qua mạng Internet về các giấy phép  ngành TNMT thuộc thẩm quyền các cơ quan trực thuộc Bộ

2011-2014

34.582

 

34.582

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

5

Xây dựng hệ thống CSDL quản lý hồ sơ lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015

2013-2015

8.000

 

8.000

Văn phòng  Bộ

II

Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật thông tin

 

556.272

 

556.272

 

1

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và Trung tâm điều hành  tại trụ sở mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2011-2012

94.000

 

94.000

Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin

2

Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin số tài nguyên và môi trường trên mạng

2011-2013

12.272

 

12.272

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

3

Dự án Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành TN&MT

2013-2015

20.000

 

20.000

Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Công nghệ thông tin; các Trường thuộc Bộ

4

Đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin,điều tra, quan trắc, xử lý thông tin TN&MT

2013-2015

200.000

 

200.000

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

-

Dự án Đổi mới trang thiết bị thu thập, tích hợp, quản lý, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin tài nguyên và môi trường

2013-2015

20.000

 

20.000

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

-

Dự án Xây dựng Trung tâm máy tính hiệu năng cao phục vụ tính toán các bài toán về tài nguyên và môi trường

2013-2015

160.000

 

160.000

Cục Công nghệ thông tin; Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia

-

Dự án Đổi mới trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ nghiên cứu về tài nguyên và môi trường

2013-2015

20.000

 

20.000

Các Viện nghiên cứu thuộc Bộ; Cục Công nghệ thông tin

5

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu vĩ mô cho đất lúa, đất của các tổ chức và đất sân golf (đồng bộ với CSDL quốc gia)

2013-2015

50.000

 

50.000

Tổng cục Đất đai; Cục Công nghệ thông tin

6

Xây dựng hệ thống dữ liệu không gian phục vụ quản lý đất đai đa mục tiêu (trước mắt đến năm 2015 tích hợp CSDL của 9 tỉnh thuộc dự án VLAP)

2013-2015

20.000

 

20.000

Tổng cục Đất đai; Cục Công nghệ thông tin

7

Ứng dụng CNTT thực hiện tự động hóa thu thập dữ liệu từ hệ thống các trạm quan trắc và tổng hợp tài nguyên môi trường biển về các trung tâm dữ liệu biển và hải đảo Việt Nam

2013-2015

30.000

 

30.000

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin

8

Xây dựng CSDL hệ thống hải đồ điện tử các vùng biển và hải đảo Việt Nam

2013-2015

50.000

 

50.000

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin

9

Xây dựng hệ thống truyền thông tin, dữ liệu theo thời gian thực từ tàu nghiên cứu biển

2013-2012

10.000

 

10.000

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin

10

Xây dựng hệ thống thông tin tự động hóa công tác đo, truyền số liệu, xử lý và truyền phát sản phẩm tính toán dự báo, thông báo tài nguyên nước

2012-2015

50.000

 

50.000

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Công nghệ thông tin

11

Xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước về Địa chất và Khoáng sản

2012-2014

20.000

 

20.000

Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin

III

Ứng dụng CNTT chung

 

460.000

 

460.000

 

1

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giải quyết các bài toán chuyên đề về tài nguyên và môi trường

2013-2015

20.000

 

20.000

Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục Công nghệ thông tin; các Viện thuộc Bộ

2

Phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong ngành tài nguyên và môi trường

2013-2015

10.000

 

10.000

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

3

Mở rộng và nâng cấp các phần mềm/hệ thống thông tin ứng dụng sử dụng chung trong ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 2)

2014-2016

10.000

 

10.000

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

4

Hoàn thiện và phát triển Chính phủ điện tử tại ngành tài nguyên và môi trường

2014-2016

50.000

 

50.000

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

5

Mở rộng và nâng cấp Thư viện điện tử ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 2)

2014-2016

10.000

 

10.000

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

6

Mạng thông tin kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường (bao gồm hệ thống dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường)

2012-2015

260.000

 

260.000

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ; Sở TNMT các tỉnh, thành phố

7

Hệ thống thông tin phục vụ dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường (dự báo, cảnh báo thiên tai, thảm họa, ứng phó với biến đổi khí hậu; dự báo, cảnh báo về chất lượng môi trường, về ô nhiễm môi trường; dự báo, cảnh báo về nguồn nước…)

2013-2016

100.000

 

100.000

Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia; Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; Cục Tài nguyên nước.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2402/QĐ-BTNMT năm 2011 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn năm 2011 – 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0