Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2002/QĐ-UB về thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005

Số hiệu: 24/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 04/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2002/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 04 tháng 06 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

- Căn cứ Công văn số 126/VPCP-BĐH 112 ngày 02/5/2002 của Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ về việc thông báo kết quả thẩm định kỹ thuật Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Thỏa - PCT UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Phạm Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó ban

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban TCCQ - Ủy viên

4. Ông Trần Ngọc Trai - Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá - Ủy viên

5. Ông Trần Văn Vân - PGĐ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Hoàng Anh - PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên

Mời Viện Công nghệ Viễn thông - Thành phố Hồ Chí Minh: Là đơn vị tham gia tư vấn triển khai đề án.

* Tổ chuyên môn Công nghệ thông tin:

- Ông Lê Tiến Thanh - Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông Nguyễn Thành Huyên - Sở Tài chính - Vật giá

- Bà Phạm Thị Phông - Sở Kế hoạch - Đầu tư

- Ông Nguyễn Anh Khiếu - Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

* Thư ký:

- Bà Huỳnh Thị Thanh Phong - Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2: Ban điều hành Đề án có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 03/6/2002.

2. Điều phối, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xây dựng dự án cụ thể theo phạm vi chức năng của đơn vị và triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 theo Quyết định nói trên.

3. Kiến nghị chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo triển khai Đề án có hiệu quả, Ban điều hành đề án đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đối với các đơn vị.

4. Thực hiện cơ chế tài chính đối với đề án theo quy định tại Quyết định số 531/TTg ngày 08/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia và Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 531/TTg.

Điều 3:

- Ban hành đề án hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh, giúp việc cho Ban điều hành có đơn vị tư vấn, tổ chuyên môn về Công nghệ thông tin và thư ký.

- Kinh phí hoạt động của Ban điều hành được sử dụng trong kinh phí quản lý dự án và cấp qua Văn phòng UBND tỉnh từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2002/QĐ-UB về thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


93
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234