Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2295/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015

Số hiệu: 2295/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Xuân Công
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2295/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC THA NHN PHÒNG TH NGHIM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức ca Bộ Thông tin và Truyn thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định v việc thừa nhận phòng th nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đi vi các sản phm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

Hewlett-Packard Company, Roseville Hardware Test & Compliance - US0008

Địa ch: 8000 FoothiIls Boulevard, M/S 5603, Roseville, CA 95747-5603 USA

ã được Viện tiêu chun và công nghệ quốc gia Hoa K (NIST) chđịnh và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đcác yêu cầu vviệc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư s28/2014/TT-BTTTT với phạm vi tha nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân th các quy định tại Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực k t ngày ký đến ngày 31/10/2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thnghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng (để b/c);
- TT. Nguyn Minh Hng (đ b/c);
- Trung m Thông tin (đ p/h);
- Các Tổ chức CNHQể/th);
- Lưu: VT. KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số 2295/QĐ-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin v phòng thử nghiệm

Tên: Hewlett-Packard Company, Roseville Hardware Test&Compliance - US0008

Địa ch: 8000 Foothills Boulevard, M/S 5603, Roscville, CA 95747-5603 USA

Người liên lạc: Mark Harmon

Điện thoại: +1 (916)785-5051

Email: MHarmon@hp.com

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sn phm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

 

1.1

Thiết bị đu cui kết ni mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009

1.2

Thiết bị đu cuối kết ni mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

2.

Thiết bị công nghệ thông tin

 

2.1

Máy tính cá nhân đbàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009

2.2

Máy tính xách tay (laptop and portable Computer)

TCVN 7189:2009

2.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

2.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

2.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

2.6

Thiết bị chuyn mạch (switch)

TCVN 7189:2009

2.7

Thiết bị cng (gateway)

TCVN 7189:2009

2.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2295/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2015 thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!