Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2294/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015

Số hiệu: 2294/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Xuân Công
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2294/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính ph quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn c Thông tư s28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thnghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau v đánh giá phù hợp đối với các sản phm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

TUV SUD America Inc. - US0102

Địa ch: 10040 Mesa Rim Road. San Diego, CA USA

ã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chđịnh và đề nghị tha nhận) đáp ứng đầy đ các yêu cu về việc về việc thừa nhận phòng thnghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đi với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư s28/2014/TT- BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014 TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30/9/2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng (để b/c);
- TT. Nguyn Minh Hng (đ b/c);
- Trung m Thông tin (đp/h);
- Các Tổ chức CNHQể/th);
- Lưu: VT. KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin v phòng thử nghiệm

Tên: TUV SUD America Inc. - US0102

Địa ch: 10040 Mesa Rim Road, San Diego. CA USA

Người liên lạc: Mr. Barry Quinlan

Điện thoại: +1 (978) 573-2528

Email: bquinlan@tuvam.com

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sn phm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

 

1.1

Thiết b đu cuối kết ni mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003

12

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

1.3

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 18:2014/BTTTT
TCVN 7317:2003

1.4

Thiết bị đu cui thông tin di động mặt đt công cộng

QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 12:2010/BTTTT
QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2010/BTTTT

2.

Thiết bị vô tuyến

 

2.1

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mt đất

QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT

2.2

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình qung bá

QCVN 18:2014/BTTTI

2.3

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4

Thiết bị phát thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tn số, thời gian)

QCVN 18:2014 BTTTT

2.5

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vvà đo đạc từ xa (trthiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)

QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT

2.6

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.7

Thiết bị phát thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hi (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.8

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ u động hàng không (kcả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.9

Thiết bị Rada hàng hi, hàng không, khí tượng

QCVN 18:2014/BTTTT

2.10

Thiết bị vô tuyến dn đường

QCVN 18:2014/BTTTT

2.11

Thiết bị cảnh báo, điu khiển từ xa bng vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT

2.12

Thiết bị nhận dạng bng sóng vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 55:2011 BTTTT

3.

Thiết bị công nghệ thông tin

 

3.1

Máy tính cá nhân đbàn, máy chủ (desktop, server)

TGVN 7189:2009

3.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

3.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

3.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

3.6

Thiết bị chuyn mạch (switch)

TCVN 7189:2009

3.7

Thiết bị cng (gateway)

TCVN 7189:2009

3.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

3.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2294/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!