Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2226/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015

Số hiệu: 2226/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Quang Nhất
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2226/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ định hướng việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2015 và đến năm 2020 tại Báo cáo số 82-BC/TU ngày 17/4/2012 của Tỉnh ủy Phú Yên về tổng kết Chương trình hành động số 18- CTr/TU ngày 06/11/2002 của Tỉnh ủy (Khóa XIII) thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về “Phương hướng phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 815/TTr-SKHCN ngày 22/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Tại mục I.2, sửa đổi như sau:

“2. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn tập trung triển khai điều tra cơ bản, xác định luận cứ khoa học để xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương”.

2. Tại mục I.3, sửa đổi như sau:

“3. Việc nghiên cứu khoa học cần gắn kết chặt chẽ với giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh và ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp cho các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, miền núi, nông thôn và ven biển, chú trọng các vùng đặc biệt khó khăn nhằm phát huy thế mạnh vùng miền, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng. Quan tâm thu hút công nghệ cao vào một số ngành công nghiệp chủ lực, ngành dịch vụ và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh; tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong các sản phẩm sản xuất kinh doanh và dịch vụ, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả ở một số ngành kinh tế quan trọng”.

3. Tại mục I.5, sửa đổi như sau:

“5. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, huy động mọi nguồn lực xã hội - nhất là từ doanh nghiệp - cho phát triển khoa học và công nghệ. Thành lập một số quỹ hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ, đảm bảo mức đầu tư theo quy định nhà nước. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước”.

4. Tại mục II.3 và II.4, sửa đổi như sau:

“3. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại và công nghệ mới phục vụ trực tiếp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế tại tỉnh.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại cho các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ. Hình thành đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đạt trình độ khu vực, bước đầu đủ năng lực tổ chức nghiên cứu và giải quyết cơ bản nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh.”

5. Tại mục III: Những nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu, sửa đổi một số nội dung như sau:

“1.4. Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ về cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý cho khoa học và công nghệ theo các quy định của Trung ương để tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong tỉnh có hiệu quả”.

- Bổ sung mới mục “2. Về nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ” như sau:

“2. Về nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ:

Tăng cường đầu tư ngân sách phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời, tăng đầu tư kinh phí cho các tổ chức khoa học và công nghệ bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (hoặc sự nghiệp kinh tế) để tạo điều kiện cho các tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ chủ động trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học và công nghệ, nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ để đủ điều kiện quản lý và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Phối hợp với Bộ khoa học và công nghệ đầu tư Trung tâm thí nghiệm trọng điểm khu vực duyên hải Nam Trung bộ tại Phú Yên. Sớm xây dựng đề án đầu tư nâng cấp và nâng cao năng lực các Trung tâm khoa học và công nghệ thuộc các ngành của tỉnh theo tinh thần Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ để đủ sức triển khai nhiệm vụ.

Phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức khoa học và công nghệ: Kiện toàn các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Mục 2 sửa thành mục 3:

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, tập trung các nhiệm vụ sau:

3.1. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn:

- Tổng kết thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp luận cứ khoa học định hướng cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu một số công trình văn hóa, địa lý, lịch sử phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Đầu tư, đánh giá trình độ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, qua đó đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sạch, tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.2. Nghiên cứu khoa học tự nhiên và ứng dụng công nghệ:

- Chương trình 4, sửa đổi như sau:

“Chương trình 4: Áp dụng công nghệ cơ khí chế tạo máy - tự động hóa, tập trung các nội dung:

(1). Phát triển kỹ thuật mô phỏng nghiên cứu chế tạo một số thiết bị, máy móc đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống tại địa phương;

(2). Ứng dụng các công nghệ gia công cơ cùng với việc nâng cấp, hiện đại hóa thiết bị, máy móc hiện có; kết hợp cơ khí điện tử phục vụ tự động hóa thiết kế và các quá trình điều khiển, kiểm tra, đo lường;

(3). Tiếp nhận, ứng dụng các công nghệ cao trong lĩnh vực lọc hóa dầu, dược phẩm để phục vụ kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh”.

- Mục 3 sửa thành mục 4 như sau:

4. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác

4.1. Hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân: Bổ sung dòng cuối cùng của đoạn: “Điều tra đánh giá các quặng có xạ trên địa bàn tỉnh”.

- Mục 4 sửa thành mục 5 như sau:

“5. Về hoạt động của các trường đại học, cao đẳng và trung tâm khoa học và công nghệ

- Đối với các trường, nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng của các trường đại học, phân viện đại học, trường cao đẳng có trên địa bàn tỉnh, hình thành những nhóm nghiên cứu có năng lực giải quyết một số nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Hỗ trợ việc hình thành một số trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc các trường đại học, cao đẳng.

- Với các trung tâm hoạt động khoa học và công nghệ cần sớm chuyển đổi theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP , Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Lập đề án về nâng cao năng lực của các trung tâm khoa học và công nghệ theo Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp nhận, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới và chương trình khai thác năng lượng mới. Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm mới tại địa phương”.

- Mục 5 sửa thành mục 6 như sau:

 “6. Hoạt động của Khu Nông nghiệp áp dụng công nghệ cao

Tiếp tục đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Nông nghiệp áp dụng công nghệ cao Hòa Quang. Vận động và hướng dẫn các nhà đầu tư lập các thủ tục xin đầu tư vào Khu Nông nghiệp áp dụng công nghệ cao Hòa Quang để nghiên cứu mở rộng dự án này lên khoảng 1000 ha”.

- Mục 6 sửa thành mục 7 như sau:

 “7. Về hoạt động khoa học cấp huyện

Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở cấp huyện theo luật định; củng cố bộ máy làm nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở cấp huyện theo Thông tư số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Nội vụ, bảo đảm biên chế cán bộ làm nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ ở cấp huyện. Đẩy mạnh việc phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn cấp huyện”.

Bổ sung mới mục 8:

 “8. Hoạt động khoa học và công nghệ ở các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Tăng cường hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ áp dụng khoa học và công nghệ, xây dựng thương hiệu, nắm bắt thông tin khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ phát triển sản xuất và kinh doanh. Xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo tinh thần Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 2. Các nội dung còn lại của Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Nhất

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2226/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74