Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP hành chính điện tử

Số hiệu: 2032/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2032/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), TN.30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP).

2. Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử làm trung tâm; phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

3. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có thẩm quyền trong quá trình giải quyết TTHC.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tới tất cả các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về các TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các lợi ích khi lựa chọn phương thức thực hiện này nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí thực hiện TTHC.

2. Xây dựng và triển khai các giải pháp, điều kiện bảo đảm phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

a) Thực hiện rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng, lựa chọn và ban hành công khai danh mục các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xác định rõ lộ trình, cách thức thực hiện, giải pháp vận hành, khai thác.

b) Rà soát ban hành các quy định về mẫu hồ sơ, tài liệu, kết quả TTHC ở dạng điện tử phải nộp theo quy định hoặc giấy tờ, tài liệu, kết quả TTHC ở dạng điện tử được luân chuyển giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

c) Đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thực hiện và giảm thiểu các bộ phận cấu thành khác của TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

d) Rà soát, xây dựng lộ trình số hoá kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử và lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC của Bộ.

3. Tổ chức cung cấp TTHC trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

a) Tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tập trung, thống nhất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện cung cấp TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

b) Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ bảo đảm các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật; yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; phương thức thanh toán trực tuyến.

c) Xây dựng, nâng cấp bổ sung các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (TTHC ban hành mới, thay thế, sửa đổi hoặc bãi bỏ).

d) Quản lý, bảo vệ, định kỳ kiểm tra, rà soát, khắc phục sự cố, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

4. Tổ chức đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

5. Thanh tra, kiểm tra hoạt động thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc phạm vi giải quyết của Bộ theo quy định của pháp luật. Đề xuất khen thưởng và kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

6. Các nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm, thời gian hoàn thành chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Chủ động triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; bảo đảm tiến độ, chất lượng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và các năm tiếp theo.

b) Quán triệt việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; kiến nghị Lãnh đạo Bộ các giải pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này, gắn với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ).

2. Các Tổng cục, Cục, Vụ có TTHC trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá, lựa chọn nhóm TTHC và TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử; xây dựng kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công mức độ 3, 4 của đơn vị mình.

Tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác truyền thông, phổ biến, hướng dẫn, thu hút tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có TTHC triển khai, xây dựng giải pháp kỹ thuật; các điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quản lý, vận hành, khai thác, bảo đảm các biện pháp an toàn, an ninh, bảo mật thông tin đối với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử hỗ trợ quản lý, lưu giữ thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành chính của tổ chức, cá nhân.

4. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến và tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC của Bộ.

Phối hợp với các đơn vị có TTHC định kỳ rà soát, đề xuất sửa đổi, đơn giản hoá quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cho phù hợp với việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

5. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Văn phòng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1

Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền, quán triệt

1.1

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các Tổng cục, Cục, Vụ; Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên, hàng năm

Nội dung được phổ biến, quán triệt thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban...

1.2

Kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ, được giao.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC; Trung tâm Công nghệ thông tin

Định kỳ, hàng năm

Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện các nội dung của Kế hoạch

1.3

Đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ do các đơn vị thuộc Bộ cung cấp.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC; Trung tâm Công nghệ thông tin

Hàng năm

Báo cáo kiểm soát TTHC hàng năm

1.4

Thanh tra, kiểm tra hoạt động thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc phạm vi giải quyết của Bộ theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Văn phòng Bộ;

Các đơn vị có TTHC; Trung tâm Công nghệ thông tin

Hàng năm

Báo cáo về nội dung, kết quả thanh tra, kiểm tra

1.5

Theo dõi, đánh giá khen thưởng, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ;

Định kỳ, hàng năm

Kết quả khen thưởng, xử lý kỷ luật (nếu có)

1.6

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thu hút tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ

Các đơn vị có TTHC; Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên, hàng năm

Các sự kiện, các tin, bài, phổ biến việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

3

Xây dựng và triển khai các giải pháp, điều kiện bảo đảm phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ

3.1

Rà soát, đánh giá, lựa chọn nhóm TTHC và TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC; Trung tâm Công nghệ thông tin

Quý III-IV năm 2020

Danh mục TTHC các lĩnh vực ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử

3.2

Công bố, công khai danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

Quý III-IV năm 2020; Định kỳ, hàng năm

Quyết định ban hành danh mục TTHC thực hiện trên môi trường điện tử của Bộ

3.3

Ban hành các biểu mẫu kết quả giải quyết TTHC điện tử

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin;

Quý IV năm 2020 và hàng năm

Các mẫu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử được ban hành

3.4

Đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin;

Quý IV năm 2020 và hàng năm

Quy trình được đơn giản hóa trên cơ sở ứng dụng CNTT

3.5

Rà soát, điều chỉnh, nâng cấp, hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử đáp ứng quy định tại Nghị định:

- Biểu mẫu điện tử các thông tin trong thành phần hồ sơ có thể kiểm tra, xác thực được do đã tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin;

- Kết quả giải quyết TTHC điện tử;

- Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính điện tử, bản sao điện tử.

- Giải pháp thanh toán trực tuyến, định danh, mức độ bảo đảm an toàn của các phương thức xác thực điện tử; giải pháp tích hợp, chia sẻ, khai thác thông tin với các nguồn dữ liệu, dịch vụ công có liên quan và các giải pháp kỹ thuật khác.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Quý IV năm 2020 và hàng năm

Dịch vụ công hiện tại được nâng cấp hoàn thiện đáp ứng các yêu cầu về giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được quy định tại Nghị định

3.6

Xác định giải pháp nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính; Tổ chức tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo đúng quy trình.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Quý IV năm 2020

Hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả bảo đảm đúng quy trình, thời hạn đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân

4

Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

4.1

Rà soát, xây dựng lộ trình số hoá kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực từ nay đến 31/12/2025.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Quý III-IV năm 2020

Quyết định ban hành kế hoạch số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

4.2

Số hóa các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền của Bộ từ văn bản giấy sang văn bản điện tử và ký số trên bản điện tử; Cung cấp dịch vụ chia sẻ và xác thực thông tin về kết quả giải quyết TTHC của Bộ đối với:

- Cung cấp cấp bản sao điện tử từ sổ gốc;

- Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

2020-2025

Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC các lĩnh vực được số hoá, lưu trữ tại Kho quản lý dữ liệu điện tử phục vụ công tác tra cứu, chia sẻ, xác thực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL ngày 16/07/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.093

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!