Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1961/2014/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 1961/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 09/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền Thông tại Tờ trình số 273/TTr- STTTT ngày 07/8/2014, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 50/BC-STP ngày 8/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh:

1.1 Hệ thống thư điện tử tại địa chỉ http://mail.quangninh.gov.vn là thành phần của hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh. Các cơ quan nhà nước thuộc Tỉnh khi trao đổi văn bản, tài liệu bằng phương thức gửi thư điện tử phải sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Tỉnh.

1.2 Các loại văn bản điện tử đã được xác thực bằng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, khi trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị qua Hệ thống thư điện tử công vụ không phải gửi kèm thêm văn bản giấy, trừ trường hợp có yêu cầu riêng.

1.3 Các nội dung cấm thực hiện liên quan đến việc quản lý, sử dụng hộp thư điện tử công vụ của Tỉnh:

(1) Trao đổi tài liệu mật (các loại) qua thư điện tử hoặc bất kỳ hình thức trao đổi thông tin trên môi trường mạng, trừ các trường hợp có hướng dẫn kỹ thuật, quy định đặc biệt khác của cơ quan thẩm quyền.

(2) Sử dụng các hộp thư miễn phí mà không được kiểm tra, đảm bảo về an ninh, an toàn thông tin để trao đổi công việc, tài liệu của cơ quan nhà nước trên mạng Internet.

(3) Sử dụng hộp thư điện tử công vụ để đăng ký các dịch vụ trực tuyến trên Internet như: đăng ký tài khoản mạng xã hội, website thương mại, diễn đàn..v.v….

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả hệ thống thư điện tử của Tỉnh;

- Theo dõi việc thực hiện Quy định sử dụng thư điện tử công vụ của Tỉnh đối với các cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị của Tỉnh; ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 1372/2008/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1961/2014/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124