Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 192/QĐ-CVT năm 2011 hướng dẫn về thừa nhận đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động chứng nhận hợp quy do Cục trưởng Cục Viễn thông ban hành

Số hiệu: 192/QĐ-CVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Viễn thông Người ký: Phạm Hồng Hải
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 192/QĐ-CVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN VỀ THỪA NHẬN ĐƠN VỊ ĐO KIỂM PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY”

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn về thừa nhận đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động chứng nhận hợp quy”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 188/QĐ-QLCL ngày 27 tháng 10 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Chất lượng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Các Phó cục trưởng;
- Vụ KHCN (để p/h);
- Website Cục Viễn thông;
- Lưu VT, CL.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Hồng Hải

 

HƯỚNG DẪN

VỀ THỪA NHẬN ĐƠN VỊ ĐO KIỂM PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-CVT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Cục trưởng Cục Viễn thông)

Căn cứ các điểm đ khoản 1 Điều 27 của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông, Cục trưởng Cục Viễn thông hướng dẫn thủ tục thừa nhận đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động chứng nhận hợp quy theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Mục đích ban hành văn bản

Văn bản này hướng dẫn về phạm vi, điều kiện, thủ tục thừa nhận đơn vị đo kiểm nước ngoài do Cục Viễn thông thừa nhận phục vụ hoạt động chứng nhận hợp quy.

2. Phạm vi thừa nhận

Cục Viễn thông xét thừa nhận đơn vị đo kiểm thực hiện phép đo bao gồm:

1.1. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá, truyền hình quảng bá;

1.2. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho dẫn đường hàng không;

1.3. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho tìm kiếm cứu nạn, dẫn đường, định vị trong hàng hải;

1.4. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho tìm kiếm cứu nạn, dẫn đường, định vị trong hàng hải;

1.5. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện trong hệ thống thông tin vệ tinh.

Phạm vi thừa nhận được cụ thể hóa theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được niêm yết trên trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ http://www.vnta.gov.vn.

3. Điều kiện thừa nhận

Đơn vị đo kiểm được thừa nhận phải đáp ứng các điều kiện:

3.1. Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật nước, vùng lãnh thổ sở tại.

3.2. Được công nhận tuân thủ chuẩn mực ISO/IEC 17025 trong đó phạm vi công nhận phải phù hợp với phạm vi đăng ký thừa nhận hoặc có đủ năng lực để thực hiện các phép đo chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện.

3.3. Kết quả đo kiểm phải đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

4. Thời hạn thừa nhận

Thời hạn thừa nhận được xác định căn cứ vào hồ sơ đề nghị thừa nhận đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

4.1. Đối với tổ chức đo kiểm đã được công nhận tuân thủ ISO/IEC 17025: Thời hạn thừa nhận được xác định theo thời hạn hiệu lực của Chứng chỉ công nhận tuân thủ ISO/IEC 17025 nhưng không quá hai (02) năm kể từ ngày ký quyết định thừa nhận.

4.2. Đối với tổ chức đo kiểm chưa được công nhận tuân thủ ISO/IEC 17025: Thời hạn thừa nhận là một (01) năm kể từ ngày ký quyết định thừa nhận.

5. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị thừa nhận

Cục Viễn thông (Phòng Chất lượng)

Tòa nhà Cục Viễn thông - Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.397820990 - Máy lẻ 408.

Fax: 04.37820998

Email: vnta@mic.gov.vn

Địa chỉ website: www.vnta.gov.vn

6. Thời điểm xét và công bố kết quả thừa nhận, hủy bỏ hiệu lực thừa nhận

6.1. Việc xét thừa nhận được thực hiện 01 (một) lần mỗi quý, vào cuối quý.

6.2. Cục Viễn thông công bố kết quả thừa nhận hoặc công bố hủy bỏ hiệu lực thừa nhận tại trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ www.vnta.gov.vn với các nội dung:

- Tên đơn vị đo kiểm;

- Địa chỉ;

- Phạm vi được thừa nhận;

- Thời hạn thừa nhận;

II. THỦ TỤC THỪA NHẬN VÀ DUY TRÌ HIỆU LỰC THỪA NHẬN

1. Hồ sơ đăng ký thừa nhận

Đơn vị đề nghị thừa nhận gửi hồ sơ thừa nhận về địa chỉ hướng dẫn tại mục I.5 trên. Hồ sơ gồm:

1.1. Đơn đăng ký thừa nhận: Đơn đăng ký thừa nhận phải có các thông tin cơ bản sau đây:

a) Tên tổ chức đo kiểm;

b) Địa chỉ, số điện thoại, fax, e-mail;

c) Tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện;

d) Phạm vi đăng ký được thừa nhận (ghi rõ theo quy chuẩn đăng ký thừa nhận).

1.2. Tài liệu thể hiện năng lực chuyên môn kỹ thuật: Bản sao Chứng chỉ công nhận tuân thủ ISO/IEC 17025 hoặc Bản khai năng lực tổ chức đo kiểm đối với các phép đo thuộc phạm vi đăng ký thừa nhận (năng lực về nhân sự, trang thiết bị, kinh nghiệm, v.v…).

1.3. Các mẫu kết quả đo kiểm thuộc phạm vi đăng ký thừa nhận phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2. Đánh giá thừa nhận

Phòng Chất lượng thuộc Cục Viễn thông thực hiện việc đánh giá hồ sơ đăng ký thừa nhận theo trình tự sau:

2.1. Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại mục II.1, I.2 và I.3; hướng dẫn cho người đại diện của đơn vị đề nghị thừa nhận hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp cần thiết.

2.2. Đánh giá năng lực của đơn vị đề nghị thừa nhận

a) Xem xét tính phù hợp của năng lực thực hiện phép đo theo chứng chỉ công nhận tuân thủ ISO/IEC 17025 với phạm vi đăng ký thừa nhận; Đối chiếu kết quả đo kiểm mẫu với (các) quy chuẩn tương ứng để đảm bảo kết quả đo kiểm có đủ tham số đánh giá đúng, đủ theo quy chuẩn. Hoặc,

b) Đánh giá năng lực đo kiểm thông qua Bản khai năng lực tổ chức đo kiểm đối với các phép đo thuộc phạm vi đăng ký thừa nhận (năng lực về nhân sự, trang thiết bị, kinh nghiệm, v.v…), sở cứ đánh giá dựa trên ISO/IEC 17025; Đối chiếu kết quả đo kiểm mẫu với (các) quy chuẩn tương ứng để đảm bảo kết quả đo kiểm có đủ tham số đánh giá đúng, đủ theo quy chuẩn.

2.3. Kết luận về đánh giá hồ sơ thừa nhận

a) Lập bảng kết quả đánh giá thừa nhận, trong đó ghi rõ thừa nhận hay không thừa nhận và lý do không thừa nhận.

b) Dự thảo Quyết định thừa nhận đơn vị đo kiểm.

2.4. Trình phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ:

a) Trình Lãnh đạo Cục kết luận về đánh giá hồ sơ thừa nhận tại mục II.2.3

b) Niêm yết danh sách đơn vị đo kiểm được thừa nhận lên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông; gửi thư điện tử thông báo tới đơn vị đo kiểm không đủ điều kiện thừa nhận.

c) Thực hiện lại thủ tục đánh giá thừa nhận đối với trường hợp Lãnh đạo Cục không phê duyệt kết luận về đánh giá hồ sơ thừa nhận.

3. Duy trì hiệu lực thừa nhận

3.1. Trong thời hạn thừa nhận, khi các đơn vị đo kiểm có những thay đổi liên quan đến điều kiện thừa nhận quy định tại mục I.3 hoặc địa chỉ liên hệ thì phải gửi các thông tin thay đổi để Cục xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

3.2. Trước khi hết thời hạn thừa nhận ít nhất ba mươi (30) ngày và trước thời hạn đánh giá thừa nhận hàng quý, nếu đơn vị đo kiểm đã được thừa nhận có yêu cầu tiếp tục được thừa nhận thì phải có đơn đăng ký thừa nhận theo hướng dẫn tại mục II.1.1 và bổ sung các tài liệu quy định tại mục II.1.2, II.1.3 nếu có sự thay đổi so với hồ sơ đăng ký thừa nhận ban đầu để Cục xem xét tiếp tục thừa nhận.

3.3. Thời điểm, trình tự xét duy trì hiệu lực thừa nhận theo đúng thời điểm, trình tự quy định tại mục I.6 và II.2 của Hướng dẫn này.

4. Hủy bỏ hiệu lực thừa nhận

Cục Viễn thông sẽ ra quyết định hủy bỏ hiệu lực thừa nhận trong các trường hợp sau:

1. Đơn vị đo kiểm được thừa nhận không còn đáp ứng các điều kiện thừa nhận tại mục I.3 của Hướng dẫn này;

2. Theo đề nghị của chính đơn vị đo kiểm được thừa nhận.

3. Đơn vị đo kiểm đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp (MRA).

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan:

1.1. Trách nhiệm của Phòng Chất lượng thuộc Cục Viễn thông

- Đề xuất việc hủy bỏ hiệu lực thừa nhận theo hướng dẫn tại mục II.4.

- Đề xuất cập nhật thông tin liên quan đến thừa nhận đơn vị đo kiểm nước ngoài trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông.

- Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc trình Lãnh đạo Cục giải quyết các ý kiến liên quan đến Hướng dẫn này theo thẩm quyền.

1.2. Trách nhiệm của đơn vị đo kiểm

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính pháp lý của kết quả đo kiểm.

- Thông báo về Cục Viễn thông khi có các thay đổi như tên, địa chỉ, điện thoại, trang thông tin điện tử, người liên hệ, phạm vi thừa nhận của đơn vị đo kiểm.

2. Hiệu lực thi hành

2.1. Đơn vị đo kiểm đã được thừa nhận trước ngày có hiệu lực thi hành của Quy định này được duy trì hiệu lực thừa nhận như sau:

- Trường hợp thời hạn thừa nhận kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2012: Được duy trì đến hết thời hạn thừa nhận ghi trên Quyết định ban hành “Danh sách thừa nhận/hủy bỏ hiệu lực thừa nhận các đơn vị đo kiểm” tương ứng.

- Trường hợp thời hạn thừa nhận sau ngày 31 tháng 12 năm 2012: Được duy trì hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Đơn vị đo kiểm thuộc đối tượng điều chỉnh của khoản 1 này sau khi kết thúc hiệu lực thừa nhận nếu tiếp tục đề nghị thừa nhận phải thực hiện thủ tục đăng ký thừa nhận theo quy định tại mục II của Hướng dẫn này.

2.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc các tổ chức, cá nhân có liên quan cần phản ánh kịp thời để Cục Viễn thông bổ sung, sửa đổi.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 192/QĐ-CVT ngày 29/12/2011 hướng dẫn về thừa nhận đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động chứng nhận hợp quy do Cục trưởng Cục Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217