Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 191/QĐ-CVT năm 2011 về thừa nhận/hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đơn vị đo kiểm do Cục trưởng Cục Viễn thông ban hành

Số hiệu: 191/QĐ-CVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Viễn thông Người ký: Chu Văn Bình
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QĐ-CVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THỪA NHẬN/HỦY BỎ HIỆU LỰC THỪA NHẬN CÁC ĐƠN VỊ ĐO KIỂM

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-QLCL ngày 27/11/2009 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông ban hành quy định về thủ tục thừa nhận đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận 01 (một) đơn vị đo kiểm có tên trong Danh sách đơn vị đo kiểm được thừa nhận kèm theo quyết định này.

Điều 2. Thời hạn thừa nhận là 03 (ba) năm kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 3. Huỷ bỏ hiệu lực thừa nhận 12 (mười hai) đơn vị đo kiểm có tên trong Danh sách đơn vị đo kiểm đã được thừa nhận bị hủy bỏ hiệu lực thừa nhận kèm theo quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng phòng Chất lượng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó cục trưởng;
- Website Cục;
- Lưu VT, CL.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Chu Văn Bình

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ ĐO KIỂM ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 191 /QĐ-CVT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Cục trưởng Cục Viễn thông)

STT

Tên đơn vị đo kiểm

Địa chỉ

Phạm vi thừa nhận

Theo dõi, cập nhật

Thời hạn thừa nhận

1.

TÜV SÜD PSB Pte Ltd.

No. 1 Science Park Drive

Singapore 118221

Tel: +886-2-2516-6040

Fax: +886-2-2504-5040

Website: www.tuv-sud-psb.sg

EMC

Thừa nhận lại

02/12/2014

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ ĐO KIỂM ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN BỊ HỦY BỎ HIỆU LỰC THỪA NHẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-CVT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Cục trưởng Cục Viễn thông)

STT

Tên đơn vị đo kiểm

Địa chỉ

Phạm vi thừa nhận

Thời hạn thừa nhận

Quyết định thừa nhận

1.

A Test Lab Techno Corp (Taiwan)

Taoyuan

140-1 Changan Street, Bade City, Taoyuan County 334, Taiwan, R.O.C

Tel: +886-3-271-0188

Fax: +886-3-271-0190

www.atl-lab.com.tw

EMC

01/11/2011

QĐ 194

15/12/2009

2.

ADT (Shanghai) Corporation

 

2F, Building C, No. 1618, Yishan Road, 201103, Shanghai, China

Tel: +86-21-6465 9091

Fax:+ 86-21-6465-9092

www.adt.com.tw

EMC, RF

16/10/2011

QĐ 194

15/12/2009

3.

Attestation of Global Compliance Science & Technology CO., Ltd.

1F, No. 2 Building, Huafeng No. 1 Technical Industrial Park, Sanwei, Xixiang, Baoan Distric, Shenzhen, China.

Tel: +86 755 29081966

Fax: +86 755 26008484

www.agc-cert.com

EMC, RF

27/09/2011

QĐ 71

22/4/2011

4.

Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch

- Hwa Ya Lab.

No. 19, Hwa Ya 2nd Rd., Wen-Hwa Tsuen, Kwei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien 333, Taiwan.

Tel: 886-3-318-3232

Fax: 886-3-318-4867

www.adt.com.tw

EMC, RF

30/9/2011

QĐ 13

21/01/2011

5.

Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch - Hsin Chu Lab

No. 81-1, Lu Laio Keng, 9th Ling, Wu Lung Tsuen, Chiung Lin Hsiang, Hsinchu Hsien 307, Taiwan, R.O.C

Tel: +886-3-593-5343

Fax: +886-3-593-5342

www.adt.com.tw

EMC, RF

06/8/2011

QĐ 194

15/12/2009

6.

Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch - Lin Kou Lab

No. 47, 14th Ling, Chia Pau Tsuen, Linkou Hsiang 244, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C

Tel: +886-2-2605-2180

Fax: +886-2-2605-2943

www.adt.com.tw

EMC, RF

06/8/2011

QĐ 194

15/12/2009

7.

Central Research Technology Co.

EMC Test Laborary

No.11, Lane 41, Fushuen St.104, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886225984568

Fax: +886-2-2598-4546

www.crc-lab.com

EMC, RF

31/12/2011

QĐ 194

15/12/2009

8.

 Compliance Certification Services Inc.

Shenzhen Lab

No. 10-1, Mingkeda Logostics Park, No.18 Huanguan South Rd. Guan Lan Town, Baoan District Shenzhen China.

Tel: +86 755 28055000

Fax: +86 755 28055221

www.ccsrf.com

EMC, RF

31/8/2011

QĐ 62

16/3/2010

9.

Eurofins Product Service GmbH

Storkowe Str.38c, 15526 Reichenwalde, Germany

Tel: +49 33631 888 110

Fax: +49 33631 888 560

EMC, RF

12/8/2011

QĐ 124

22/7/2010

10.

Nemko SpA

 

Via del Carroccio 4, 20046 Biassono (Milano), ITALY

Tel: +39 039 220 1201

Fax: +39 039 220 1221

EMC, RF

05/11/2011

QĐ 84 07/5/2010

11.

Reliability Laboratory-Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd

310 Liuhe Road, Zhijiang Science Park, Hangzhou 310053, P.R.China

Tel: +86 571 86762721

Fax: +86 571 86762705

EMC

30/9/2011

QĐ 144

17/8/2010

12.

TUV Rheinland Taiwan Ltd.

7F, No.2, Min Chuan E. Rd., Sec.3, Taipei 104, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886-2-2516-6040

Fax: +886-2-2504-5040

EMC

02/12/2012

QĐ 144

17/8/2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 191/QĐ-CVT ngày 29/12/2011 về thừa nhận/hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đơn vị đo kiểm do Cục trưởng Cục Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.638

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248