Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1820/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh, bổ sung mã bưu chính quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1820/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 08/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1820/QĐ-BTTTT

Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC ĐIỀU CHNH, B SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUC GIA

B TRƯỞNG B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 535/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bầu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 536/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Đồng Lập thuộc huyện Can Lc, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 573/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 587/NQ-UBTUQH14 ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 08/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị Quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia đã ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ lục đính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- S TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưng, các Thứ trưng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
- Lưu VT, BC, CTT (430).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

PHỤ LỤC

ĐIU CHỈNH, B SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1820/QĐ-BTTTT ngày 8 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số thứ tự

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương cũ

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

33

 

TỈNH KIÊN GIANG

TỈNH KIÊN GIANG

91

 

5

THỊ XÃ HÀ TIÊN

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN

 

 

 

 

 

 

10

 

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH BÌNH PHƯỚC

67

 

1

THỊ XÃ ĐNG XOÀI

THÀNH PHỐ ĐNG XOÀI

 

 

 

 

 

 

 

Số thứ tự

Đối tượng gán mã cũ

Đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

ĐTGM

33

 

 

TỈNH KIÊN GIANG

TỈNH KIÊN GIANG

91

 

5

 

THỊ XÃ HÀ TIÊN

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN

 

 

 

1

BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên

BC. Trung tâm thành phố Hà Tiên

91500

 

 

2

Thị ủy

Thành ủy

91501

 

 

8

X. M Đc

P. M Đức

91508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH BÌNH PHƯỚC

67

 

1

 

THXÃ ĐỒNG XOÀI

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

 

 

 

1

BC. Trung tâm thị xã Đồng Xoài

BC. Trung tâm thành phố Đồng Xoài

67100

 

 

2

Thị ủy

Thành ủy

67101

 

 

7

X. Tiến Thành

P. Tiến Thành

67107

 

 

 

 

 

 

 

9

 

HUYỆN HỚN QUẢN

HUYỆN HỚN QUN

 

 

 

6

X. Tân Khai

TT. Tân Khai

67806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

TỈNH HÀ TĨNH

TỈNH HÀ TĨNH

45-46

 

3

 

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN CAN LỘC

 

 

 

25

X. Đồng Lc

TT. Đồng Lc

45325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỈNH BÌNH DƯƠNG

75

 

7

 

HUYỆN BU BÀNG

HUYỆN BẦU BÀNG

 

 

 

6

X. Lai Uyên

P. Lai Uyên

75706

 

 

 

 

 

 

 

5

 

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

 

 

 

6

X. Tân Thành

TT. Tân Thành

75506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

TỈNH QUẢNG NINH

TỈNH QUẢNG NINH

01-02

 

 

21

S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

S Văn hóa và Thể Thao

01047

 

Số thứ tự

Bổ sung đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Qun

ĐTGM

24

 

 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

 

84

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ti doanh nghiệp

10094

49

 

 

TỈNH QUNG NINH

01-02

 

 

22

Sở Du lịch

01048

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1820/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh, bổ sung mã bưu chính quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74