Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 182/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182/2005/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 1990 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Chi cục Bản đồ và Khảo sát xây dựng thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3042/TT.XD-CCBĐ ngày 14 tháng 12 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 560/TTr-SNV ngày 13 tháng 9 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển đổi Chi cục bản đồ và Khảo sát xây dựng thành Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố.

Tên giao dịch tiếng Anh: HOCHIMINH CITY CONSTRUCTION SERVICE AND INFORMATION CENTER.

Tên viết tắt là : COSIC

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu, được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố theo quy định.

Trụ sở Trung tâm đặt tại số 60 đường Trương Định, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng có các nhiệm vụ sau:

1-Về thông tin lưu trữ:

1.1- Thực hiện thu thập, cập nhật, lưu trữ và tổ chức khai thác, sử dụng, trích lục, trích sao hoặc trình Sở Xây dựng cấp phó bản các loại tài liệu, bản đồ, bản vẽ, hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực xây dựng và quản lý nhà của Sở Xây dựng thành phố.

1.2- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành xây dựng; thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình xây dựng khác; tham gia thẩm tra các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành xây dựng ở cấp thành phố và các quận-huyện; cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin liên quan lĩnh vực xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

1.3- Phối hợp với phòng Quản lý đô thị các quận-huyện để hình thành hệ thống thông tin lưu trữ chuyên ngành xây dựng của thành phố.

2- Về dịch vụ công: Tư vấn và thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân gồm:

2.1- Khảo sát địa hình: Đo đạc, lập bản đồ, bản vẽ nhà-đất các loại; quan trắc, định vị công trình; đo đạc mạng lưới kỹ thuật hạ tầng.

2.2- Khảo sát địa chất: Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thí nghiệm tính chất cơ lý mẫu đất, mẫu nước.

2.3- Các thông tin khảo sát xây dựng khác như: Khí tượng thủy văn phục vụ xây dựng, địa mạo, động đất…

2.4- Tư vấn thiết kế xây dựng: Tư vấn thiết kế, quy hoạch, lập dự án, thẩm tra thiết kế - dự toán - tổng dự toán, quản lý dự án, giám sát thi công, kiểm định chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

2.5- Dịch vụ đánh giá chất lượng công trình, định giá tài sản : Đánh giá chất lượng còn lại của công trình xây dựng, định giá bất động sản.

2.6- Tư vấn và thực hiện các các dịch vụ pháp lý trong lãnh vực xây dựng, nhà - đất.

3- Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi đối với các hồ sơ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng do Giám đốc phụ trách và có từ 1 đến 3 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Xây dựng thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt.

Biên chế khung của Trung tâm được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp hàng năm của Sở Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố ;
- Thường trực UBND thành phố ;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- BCĐ Cải cách Hành chính TP ;
- Sở Tư pháp;
- Công an thành phố (PC.13);
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện ;
- Sở Nội vụ thành phố (02b);
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Các Tổ NCTH ;
- Lưu (VX-Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn ĐuaVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 182/2005/QĐ-UBND ngày 30/09/2005 thành lập Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.030

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!