Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1819/QĐ-BTTTT năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1819/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 18/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng) bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng, Chtịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hi, Phó Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên thường trực Hội đồng.

3. Ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Ủy viên Hội đng.

4. Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Hội đồng.

5. Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưng Cục An toàn thông tin, Ủy viên Hội đồng.

6. Ông Nguyn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Ủy viên Hội đồng.

7. Ông HSỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy viên Hội đồng.

8. Ông Nguyn Hoàng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng có Tổ giúp việc bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ trưởng.

2. Ông Nguyn Hoàng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên, thư ký.

3. Ông Nguyn Huy Hùng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên.

4. Ông Đỗ Hoàng Điệp, Chuyên viên Vụ Công nghệ thông tin, Thành viên.

5. Ông Lê Duy Tiến, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Thành viên.

6. Ông Trần Đăng Khoa, Phó Trưng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục An toàn thông tin, Thành viên.

7. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưng phòng Đầu tư - Tài chính, Cục Tin học hóa, Thành viên.

8. Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT, Cục Tin học hóa, Thành viên.

9. Ông Nguyễn Quang Hải, Chuyên viên Trung tâm Thông tin, Thành viên.

Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, báo cáo Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông kết quthực hiện;

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 được thông qua khi có ít nhất 2/3 thành viên nhất trí;

Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng và các thành viên Tổ giúp việc do Chtịch Hội đồng phân công;

Hội đồng và Tổ giúp việc tự giải thsau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng; Vụ trưng các Vụ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng các Cục: An toàn thông tin, Tin học hóa; Giám đốc Trung tâm Thông tin; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưng và các Thứ trưng;
- Lưu: VT, KHTC (3)

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1819/QĐ-BTTTT năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74