Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 18/2005/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 12/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA  NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà xuất bản Bưu điện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nhà xuất bản Bưu điện là đơn vị thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông; có tôn chỉ, mục đích là phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng tri thức khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, quản trị kinh doanh và pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; là nhà xuất bản chuyên ngành thực hiện chức năng xuất bản các sách và xuất bản phẩm khác về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; qui tụ việc xuất bản các ấn phẩm chuyên ngành để hình thành một hệ thống hoàn chỉnh các sách và xuất bản phẩm về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 2. Nhà xuất bản Bưu điện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện xuất bản:

a. Sách, tài liệu về Chính trị-xã hội: Các văn kiện của Đảng, văn bản quản lý, chính sách, pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; sách lịch sử truyền thống của các đơn vị thuộc ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

b. Sách, tài liệu về Khoa học-kỹ thuật và kinh tế: Tài liệu khoa học, công nghệ, qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng các công trình; thể lệ, thủ tục nghiệp vụ quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh dịch vụ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ; sách giáo trình, sách tra cứu, tham khảo, giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới trong và ngoài nước, danh bạ điện thoại, niên giám điện thoại và những trang vàng; các sách chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

c. Các xuất bản phẩm và ấn phẩm khác có nội dung chuyên ngành về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (lịch; băng, đĩa hình, âm thanh; bưu thiếp, bưu ảnh v.v...).

2. Xây dựng kế hoạch xuất bản trình Bộ trưởng phê duyệt, tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách, xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.

3. Tập hợp qui tụ việc xuất bản sách và các ấn phẩm chuyên ngành để hình thành một hệ thống sách và xuất bản phẩm về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Được hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngòai trong hoạt động xuất bản, in, phát hành theo quy định của pháp luật.

5. Được chủ động phát triển các hoạt động xuất bản, in, phát hành và các hoạt động khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản để tạo thêm nguồn thu theo quy định của pháp luật; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.

6. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của Nhà xuất bản theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3.

1. Nhà xuất bản Bưu điện có Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập và bộ máy giúp việc.

Giám đốc quản lý Nhà xuất bản về mọi mặt và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và trước pháp luật về mọi hoạt động của Nhà xuất bản được quy định tại Quyết định này.

Giám đốc Nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

Tổng Biên tập có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Xuất bản và các qui định pháp luật có liên quan. Tổng Biên tập liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật và nội dung xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà xuất bản gồm có:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Ban Biên tập sách Kỹ thuật.

- Ban Biên tập sách Kinh tế-Xã hội.

- Phòng Phát hành sách.

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng.

Nhà xuất bản được Bộ Bưu chính Viễn thông cấp một phần kinh phí để hoạt động. Biên chế của Nhà xuất bản do Giám đốc xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban, các chi nhánh do Giám đốc qui định.

Điều 4. Nhà xuất bản Bưu điện là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Bưu chính Viễn thông và chịu sự quản lý nhà nước về công tác xuất bản của Bộ Văn hóa-Thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng có con dấu và tài khoản theo qui định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 89/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Bưu điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2005/QĐ-BBCVT ngày 12/05/2005 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bưu điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.206

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!