Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 18/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 12/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17-10-2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ Chương trình số 04-CT/TU ngày 22-5-2001 của Thành uỷ Hà Nội về ứng dụng và phát triển CNTT;
Căn cứ quy hoạch CNTT Thành phố Hà Nội đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 25-7-2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông báo số 356/TB-TU ngày 10-2-2004 của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác tổ chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Ban Quản lý Dự án CNTT Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban công nghệ thông tin (CNTT) Thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Dự án CNTT Thành phố và Phòng CNTT Sở Khoa học- CNMT Thành phố.

- Ban CNTT Thành phố có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

- Trụ sở trước mắt đặt tại 39 phố Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2: - Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế Ban CNTT Thành phố:

A- Chức năng:

Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội là cơ quan tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu của Thành phố, tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Bưu chính viễn thông (Cục Bưu chính viễn thông & CNTT Khu vực I).

B- Nhiệm vụ của Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội

1- Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình quản lý ứng dụng và phát triển CNTT sau khi được Thành phố và các cơ quan có liên quan phê duyệt.

2- Giúp UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về CNTT trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng xây dựng và trình UBND Thành phố ban hành các văn bản về cơ chế chính sách quản lý đặc thù của Thủ đô Hà Nội nhằm khai thác, ứng dụng và phát triển có hiệu quả CNTT trên địa bàn thành phố.

3-Tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành và tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm tiêu chuẩn định mức kinh tế- kỹ thuật, an toàn CNTT theo thẩm quyền được phân cấp.

4- Giúp UBND Thành phố xây dựng, lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT Thành phố, Nghiên cứu khoa học về CNTT. Tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật theo chuyên ngành.

5- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giúp UBND Thành phố kiểm tra, thanh tra các tổ chức thuộc các cấp các ngành của Thành phố trong việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các định mức tiêu chuẩn kinh tế- kỹ thuật, các dự án ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước.

6-Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án CNTT theo quy định của nhà nước và thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

7- Thay mặt UBND Thành phố quản lý và khai thác các sản phẩm đầu tư chung (gồm hạ tầng cơ sở CNTT, các công trình sản phẩm về CNTT chung của Thành phố…), đầu tư liên ngành về CNTT của Thành phố.

8- Thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm về CNTT có quy mô chung toàn Thành phố. Trước mắt là dự án xây dựng khu công nghiệp phần mềm tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Dự án xây dựng Trung tâm giao dịch CNTT, Dự án xây dựng Trung tâm đào tạo CNTT…Chịu sự giám sát, thẩm định, xét duyệt các định mức kinh tế- kỹ thuật của cấp có thẩm quyền.

9- Thực hiện hợp tác quốc tế về CNTT. Giúp UBND Thành phố vận động thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để triển khai ứng dụng và phát triển CNTT của Hà Nội.

10- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố, giúp Ban chỉ đạo điều hành hoạt động của Chương trình.

C- Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban CNTT Thành phố Hà Nội:

Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội có: Trưởng Ban và một số Phó Trưởng Ban. Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban do UBND Thành phố bổ nhiệm và miền nhiệm theo quy định hiện hành.

 I/ Các phòng chức năng của Ban:

 1- Phòng Tổ chức- Hành chính và đào tạo CNTT

 2- Phòng Kế hoạch Tài chính

 3- Phòng Quản lý Khoa học và công nghệ

 II/ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 4- Ban quản lý dự án CNTT

 5- Trung tâm giao dịch CNTT

 6- Trung tâm đào tạo CNTT

Khi cần thiết, Ban CNTT Thành phố đề nghị UBND Thành phố xem xét quyết định thành lập thêm các bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

 III/Biên chế và tài chính:

Ban CNTT Thành phố được sử dụng 30 (Ba mươi) biên chế.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, căn cứ nhu cầu công tác Ban CNTT Thành phố được ký thêm hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

Kinh phí hoạt động của Ban được ngân sách Thành phố cấp và quản lý theo quy định hiện hành.

Điều 3: Giao Trưởng Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố xây dựng quy chế hoạt động của Ban trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Trưởng Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Bưu chính viễn thông
- Bộ Nội vụ
- Thường vụ TU
- Văn phòng và các ban của TU
- TTrực HĐND TP
-Các PCT UBND TP
- Như điều V
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0