Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về Nghiên cứu khoa học và các dự án Công nghệ thông tin cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 18/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 20/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2002.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2001/CT-TTg ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Thông báo số 153/BKH/TH ngày 26/12/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tạm thông báo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2002/NQ-HĐ ngày 18/01/2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2002/NQ-HĐ ngày 18/01/2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu chi ngân sách năm 2002 ;
Căn cứ vào Quyết định số 57/2002/QĐ-UB ngày 24/5/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố ;
Căn cứ Thông báo số 136/TB-VP ngày 06/5/2002 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường có quyền chỉ đạo tổ chức xét duyệt các đề tài mới ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 291/KHĐT-TH ngày 23/01/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Điều chỉnh nội dung Điều 1 của quyết định số 57/2002/QĐ-UB ngày 24/5/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố như sau :

- Điều chỉnh nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2002 theo biểu đính kèm.

Điều 2.- Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên như trong quyết định số 57/2002/QĐ-UB ngày 24/5/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận:
- Như điều 3  
- TTUB : CT, PCT/TT, TM, ĐT, VX  
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ TH, CNN, ĐT, VX, TM
- Lưu (TM-O)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

  

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về Nghiên cứu khoa học và các dự án Công nghệ thông tin cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412
DMCA.com Protection Status