Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1779/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 15/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1779/2007/QĐ-UBND

Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 07 tháng 06 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Bưu chính;

Căn cứ Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BBCVT-TC ngày 25 tháng 05 năm 2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Tờ trình số 230/TT-SBCVT ngày 17 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Bưu chính Viễn thông, Thương mại; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1779/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước của mỗi ngành đúng theo quy định của pháp luật và ngăn chặn kịp thời, làm giảm thiểu tối đa các loại tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông (BCVT) và công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh trên cơ sở phối hợp liên ngành và áp dụng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

- Nhằm tạo sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng tham gia phối hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động trong lĩnh vực BCVT và CNTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hoạt động lợi dụng lĩnh vực BCVT và CNTT để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về mục đích, phạm vi áp dụng, nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các Sở, ngành có liên quan đối với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

2. Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thông tin phải được cung cấp bằng văn bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tử có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan cung cấp (đối với văn bản điện tử thì việc xác nhận là chữ ký điện tử).

3. Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Thương mại, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ có đủ thẩm quyền phụ trách việc theo dõi, cập nhật thông tin, làm đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin, phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan. Cán bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật, kịp thời báo cáo Lãnh đạo cơ quan trong việc xử lý thông tin và chỉ đạo công tác phối hợp.

4. Việc xử lý các vụ trộm cắp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin được thực hiện trên nguyên tắc: vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì xử lý, các đơn vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BCVT và CNTT;

2. Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này;

3. Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý và khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm;

4. Phối hợp trong hoạt động điều tra, xác minh và làm rõ các hành vi vi phạm;

5. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo qui định của pháp luật.

6. Phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực BCVT và CNTT.

Điều 5. Sở Bưu chính Viễn thông

1. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, trộm cắp cước viễn thông quốc tế.

2. Chủ trì hoặc tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo quy định của Luật Thanh tra năm 2004 và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Trường hợp cần sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý chuyên ngành (Cục Tần số, Cục Quản lý chất lượng BCVT và CNTT) trong quá trình thanh tra, kiểm tra thì chủ trì đề nghị phối hợp.

3. Tiếp nhận Quyết định trưng cầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp.

Điều 6. Sở Thương mại

Sở Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thực hiện các nhiệm vụ sau :

1. Chủ trì việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng nhập lậu, hàng cấm vận chuyển qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát.

2. Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Sở Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục QLTT kịp thời thông báo và chủ động phối hợp với Sở BCVT kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp tham gia khi có yêu cầu của Sở BCVT trong công tác kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực mạng bưu chính, mạng chuyển phát.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Thông qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình để thông báo cho các cơ quan tham gia phối hợp về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng lĩnh vực BCVT và CNTT để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này và kịp thời thông báo cho các cơ quan tham gia phối hợp, chủ động phòng ngừa, tổ chức thanh kiểm tra và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật;

2. Chủ trì công tác điều tra, xác minh và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối tượng hoạt động xâm phạm an toàn hệ thống BCVT và CNTT; các hoạt động lợi dụng mạng lưới BCVT và CNTT để chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục Việt Nam và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

3. Đối với các vụ việc do Công an tỉnh phát hiện, khi có yêu cầu phối hợp phải thông báo kịp thời bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các cơ quan tham gia phối hợp về nội dung, thời gian địa điểm tiến hành, đồng thời thông báo kết quả công tác phối hợp cho các cơ quan chức năng;

4. Bố trí cán bộ trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra. Chủ động phát hiện ngăn chặn các hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra, hành động tẩu tán tài liệu, thiết bị và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điều 8. Cục Hải quan tỉnh

1. Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hàng lậu, hàng cấm xuất, nhập khẩu qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp nhận được thông báo và đề nghị phối hợp về vụ việc xuất/nhập hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát của Sở BCVT, Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm kịp thời phối hợp với Sở BCVT kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hoá, phương tiện vận chuyển. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì phối hợp với Sở BCVT trong việc xử lý đối tượng vi phạm.

3. Khi phát hiện các vụ việc xuất/nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Cục Hải quan có trách nhiệm kịp thời thông báo và phối hợp với Sở BCVT và các đơn vị liên quan xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ báo cáo

1. Sở Bưu chính Viễn thông là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng ngành và nội dung Quy định này. Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức họp đánh giá, trao đổi kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và tập hợp thông tin liên quan để báo cáo, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thương mại, Công an tỉnh, Cục Hải quan có trách nhiệm tham dự các cuộc họp do Sở Bưu chính Viễn thông tổ chức và định kỳ 6 tháng/lần cung cấp các nội dung thông tin về kết quả phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực BCVT và CNTT cho Sở Bưu chính Viễn thông để tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức, thực hiện

1. Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Thương mại, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Qui định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở BCVT để tổng hợp và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1779/2007/QĐ-UBND ngày 15/08/2007 ban hành Quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!