Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 177/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 28/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CUỘC ĐIỀU TRA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 84/2005/QĐ-UB ngày 23/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu, kế koạch năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố
Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 517/SBCVT-CNTT ngày 21/9/2005;  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Sở Bưu chính, Viễn thông và Cục Thống kê thành phố tổ chức thực hiện cuộc điều tra Công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 như sau :

1.1. Các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành Công nghệ

thông tin - truyền thông;

1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính

sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có cổ phần vốn

nhà nước;

1.3. Điều tra (chọn mẫu) việc ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập những thông tin cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố, bao gồm thông tin về các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Trên cơ sở những thông tin thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ thông tin và truyền thông, đánh giá chính xác hơn đóng góp của công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông vào phát triển kinh tế thành phố năm 2005, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thời điểm điều tra bắt đầu từ ngày 01/10/2005.

Điều 3. Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo số liệu và tình hình theo biểu mẫu điều tra được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tiến hành cuộc điều tra theo đúng phương án điều tra.

Điều 5. Kinh phí tiến hành cuộc điều tra này do ngân sách thành phố cấp căn cứ Quyết định số 84/2005/QĐ-UB ngày 23/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch, kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục Công nghệ thông tin năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 616/TB-VP ngày 21/9/2005 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các

quận-huyện và Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- Thường trực UBND/TP;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (CNN.HH) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/2005/QĐ-UBND về việc tiến hành cuộc điều tra Công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/09/2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.470

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!