Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1755/QĐ-LĐTBXH năm 2009 điều chỉnh dự toán gói thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1755/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 24/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 1755/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN GÓI THẦU NÂNG CẤP, HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ TẬP HUẤN, CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quy chế phân cấp về quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 1132b/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công”;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin về việc sử dụng kinh phí dự phòng của gói thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” (công văn số 189/TTTT-VP ngày 14/12/2009);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán gói thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” với giá trị dự toán sau khi điều chỉnh là 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng). Kinh phí bổ sung cho dự toán gói thầu nêu trên sử dụng từ kinh phí dự phòng của gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này và những nội dung không thay đổi tại Quyết định số 1132b/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1755/QĐ-LĐTBXH năm 2009 điều chỉnh dự toán gói thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34