Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1701/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 07/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1701/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngay 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ ngày 04/9/2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Khối cơ quan Bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị Khối cơ quan Bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN, (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ - BỘ THÔNG TIN VA TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1701/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Quản lý nhà nước về bưu chính và chuyển phát

1. Quy trình cấp giấy phép bưu chính

2. Quy trình xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

3. Quy trình sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

4. Quy trình cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

5. Quy trình cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

6. Quy trình cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

7. Quy trình cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

8. Quy trình xây dựng và ban hành sách trắng CNTT-TT Việt Nam

9. Quy trình cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức

10. Quy trình cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất

11.Quy trình cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài

12. Quy trình cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng

13. Quy trình cho phép tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa

14. Quy trình cho phép nhập nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó nay không còn được sản xuất

Công tác văn phòng

15. Quy trình xử lý văn bản đến

16. Quy trình xử lý văn bản đi

17. Quy trình thanh toán chi phí đoàn ra

18. Quy trình thanh quyết toán chi phí hoạt động thường xuyên

19. Quy trình quản lý và sử dụng xe cơ quan

20. Quy trình quản lý tài sản trang thiết bị

21 .Quy trình tổng hợp xây dựng kế hoạch

22. Quy trình tổng hợp xây dựng báo cáo

23. Quy trình khai thác và sử dụng hồ sơ tài liệu lưu trữ

24. Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính

25. Quy trình tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Công tác pháp chế

26. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

27. Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Công tác tổ chức cán bộ

28. Quy trình thi tuyển công chức

29. Quy trình xét nâng lương trước thời hạn Khối cơ quan Bộ

30. Quy trình thi nâng ngạch công chức từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên và tương đương

31 .Quy trình thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

32. Quy trình thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Công tác thi đua, khen thưởng

33. Quy trình xét duyệt khen thưởng

Công tác thanh tra

34. Quy trình giải quyết khiếu nại

35. Quy trình giải quyết tố cáo

36. Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Công tác quản lý doanh nghiệp

37. Quy trình giao chỉ tiêu giám sát tài chính cho các doanh nghiệp thuộc Bộ

Công tác hợp tác quốc tế

38. Quy trình giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh

Công tác kế hoạch tài chính

39. Quy trình Quyết toán ngân sách năm

40. Quy trình Quyết toán dự án hoàn thành

41 .Quy trình Xây dựng và quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước

Công tác khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

42. Quy trình chỉ định phòng thử nghiệm

43. Quy trình xây dựng kế hoạch và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

44. Quy trình đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia

45. Quy trình xây dựng dự thảo và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

46. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ

KHỐI CƠ QUAN BỘ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Khối cơ quan Bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về thông tin và truyền thông

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-BTTTT, ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1701/QĐ-BTTTT ngày 07/10/2020 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250