Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 170/QĐ-BTTTT hoạt động Hội đồng đấu giá băng tần 2500 2570 MHz 2620 2690 MHz 2017

Số hiệu: 170/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-BTTTT

Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN BĂNG TẦN 2500-2570 MHZ VÀ BĂNG TẦN 2620-2690 MHZ VÀ TỔ GIÚP VIỆC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật tn số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định s 16/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Thtướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tn svô tuyến điện;

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-TTg ngáy 03 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định các băng tn được đấu giá quyền sdụng tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng băng tần 2500-2570 MHz và băng tần 2620-2690 MHz và Tgiúp việc;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Tần số vô tuyến điện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá băng tần 2500-2570 MHz và băng tần 2620-2690 MHz và Tổ giúp việc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các thành viên Hội đồng đấu giá, Tổ giúp việc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng;
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Lưu: VT, CTS.33.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN BĂNG TẦN 2500-2570 MHZ VÀ BĂNG TẦN 2620-2690 MHZ VÀ TỔ GIÚP VIỆC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng đu giá quyền sử dụng tn sbăng tần 2500-2570 MHz và băng tần 2620-2690 MHz (sau đây gọi là Hội đồng đu giá) và Tgiúp việc.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng đấu giá và Tổ giúp việc.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Hội đồng đấu giá làm việc theo nguyên tắc tập trung, thảo luận tập thcho đến khi đạt được sự đồng thuận của đa s thành viên thông qua hình thức biểu quyết.

2. Thành viên Hội đồng đấu giá làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân; thực hiện công việc đúng phạm vi thm quyền và trách nhiệm được phân công.

3. Thành viên Hội đồng đấu giá và Tổ giúp việc không được cung cấp các thông tin liên quan đến đấu giá cho các tổ chức, cá nhân khi chưa có ý kiến của Chủ tịch Hội đng đu giá.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đấu giá

Hội đồng đấu giá thc hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định s2278/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đng đu giá quyền sử dụng băng tn 2500­-2570 MHz và băng tần 2620-2690 MHz và Tổ giúp việc. Cụ th như sau:

1. Xác định giá khi điểm của các khối băng tần đấu giá và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

2. Xây dựng Hồ sơ mời đấu giá (trong đó bao gồm tài liệu giới thiệu về băng tần đấu giá, thời hạn và điều kiện sử dụng băng tn, tiền đặt trước, yêu cầu tối thiểu đi với doanh nghiệp tham gia đấu giá, quy chế đu giá, bản cam kết thực hiện các yêu cầu ti thiểu, các tài liệu khác) và trình Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

3. Thông báo mời tham gia đấu giá; phát hành, làm rõ Hồ sơ mời đấu giá.

4. Đánh giá Hồ sơ đấu giá, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông phê duyệt danh sách các doanh nghiệp được quyền tham gia trả giá.

5. Tổ chc trả giá; xác nhận kết quả đấu giá, trình Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyt và công bố kết quả đấu giá.

6. Xử lý các vi phạm quy chế đấu giá, giải quyết các khiếu nại xảy ra trong quá trình đu giá theo thẩm quyền.

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng đấu giá

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Hội đồng đấu giá và kết quả đấu giá.

2. Phân công nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch, các thành viên Hội đồng đu giá; chỉ đạo sự phi hợp thực hiện nhiệm vụ gia các thành viên.

3. Chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng đấu giá xây dựng hồ sơ mời đấu giá; tổ chức, điều hành đấu giá băng tần 2500-2570 MHz, và băng tần 2620-2690 MHz theo quy định của pháp luật.

4. Khi vng mặt, Chủ tịch Hội đồng đấu giá ủy quyền bằng văn bn cho Phó Chtịch Hội đồng đu giá để chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng đấu giá.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá và các thành viên Hội đồng đấu giá

1. Phó Chtịch Hội đồng đấu giá

a) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng đấu giá đối với các nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

b) Chù trì, điều hành hoạt động của Hội đồng đấu giá khi được Chủ tịch Hội đồng đấu giá ủy quyền.

2. Các thành viên Hội đồng đấu giá

Các thành viên Hội đồng đấu giá có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của Hội đồng đấu giá và thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân công.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá

1. Xây dựng dự thảo Hồ sơ mời đấu giá, nghiên cứu xác định giá khi điểm trình Hội đồng đấu giá xem xét.

2. Ttrưng, Tổ phó có trách nhiệm tham gia các cuộc họp của Hội đng đấu giá; các thành viên khác tham gia khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

3. Cử nhân sự làm Thư ký các cuộc họp và phiên trgiá của Hội đồng đu giá.

4. Thực hiện các công việc trực tiếp hoặc liên quan đến tổ chức đấu giá.

5. Tổng hợp kết quả đấu giá trình Hội đồng đấu giá.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân công.

Điều 7. Tổ chức họp Hội đồng đấu giá

1. Trước khi tiến hành họp Hội đồng đấu giá phải có văn bản mời kèm theo các tài liệu liên quan đến nội dung của cuộc họp cho các thành viên Hội đồng đấu giá.

2. Các buổi họp của Hội đồng đấu giá được coi là hợp lệ khi có Chủ tịch Hội đồng đấu giá (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá được ủy quyền) chủ trì và có ít nhất 05 thành viên khác tham dự. Thành viên không tham gia dự họp phải thông báo lý do, gửi ý kiến (nếu có) để Tổ giúp việc tập hợp, đưa ra thảo luận trong cuộc họp và tuân thủ quyết đnh của cuộc họp.

3. Phiên trả giá do Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc Phó Chtịch Hội đồng đấu giá điều hành, với sự tham gia của ít nhất 5 thành viên khác, trong đó 2 thành viên bắt buộc là đại diện Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp tham gia trc tiếp hoặc ủy quyền theo quy định.

4. Biên bản họp Hội đồng đấu giá do Thư ký chuẩn bị, gửi cho các thành viên của Hội đồng đấu giá qua đưng thư điện tđể thông qua. Thành viên không có ý kiến trả lời sau 2 ngày làm việc ktừ ngày gửi Biên bản được coi là nhất trí và được Chủ tịch Hội đồng, thư ký hội đồng ký.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đấu giá

Chi phí cho hoạt động của Hội đồng đấu giá được lấy từ phí đấu giá thu của doanh nghiệp tham gia đấu giá. Trường hợp thu không đ chi thì được ly từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Tần số vô tuyến điện theo dự toán được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và được thanh toán theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Hội đồng đấu giá và Tổ giúp việc có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Việc sửa đổi, bsung Quy chế này do Hội đồng đấu giá đề xuất và trình Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 170/QĐ-BTTTT ngày 16/02/2017 Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá băng tần 2500-2570 MHz và băng tần 2620-2690 MHz và Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.664

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!