Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 164/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 644/GDĐT-TC ngày 09 tháng 8 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 481/TTr-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động theo quy định.

Điều 2. Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng tin học ứng dụng các cấp độ (A, B, C) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; phù hợp với từng loại đối tượng và đáp ứng yêu cầu của người học.

2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc gia A, B, C và các Văn bằng quốc tế khác theo chương trình liên kết của Trung tâm với các tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt;

3. Hỗ trợ để các Trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không chính quy theo điểm 3, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục Thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc quản lý, điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, bố trí nhân sự phù hơp có đủ năng lực và phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy ;
- Thường trực HĐND thành phố ;
- TTUB: CT, các PCT ;
- Ban TTVH Thành ủy ;
- Ban VHXH-HĐND thành phố;
- Sở Tài chính ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
- Ngân hàng Nhà nước thành phố ;
- Kho bạc Nhà nước thành phố ;
- Công an thành phố (PC 13) ;
- Sở Nội vụ (2 bản) ;
- VPHĐ-UB: PVP/VX, NC ;
- Tổ VX ;
- Lưu (VX/ Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành TàiVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164/2005/QĐ-UBND ngày 09/09/2005 thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.146

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!