Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1616/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1616/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 51/TTr-STTTT ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây của UBND tỉnh công bố Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn; Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ TT&TT;
- TT.TU, TT. HĐND tnh, Đoàn ĐBQH;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như điều 4;
- Các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP, các Phòng, TT.TH-CB;
- Lưu: VT. (Ng.QĐ08)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1616/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh)

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh.

2. Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn:

STT

Cơ quan

Họ tên

Chức vụ

S đin thoi liên hệ

Địa chỉ Email

Cơ quan

Di động

CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH

1.

VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Nguyễn Văn Khánh

Chánh VP

06513.999.368

0913.129.630

Không

2.

VP. UBND tỉnh

Nguyễn Văn Thành

Chánh Văn phòng

06513.999.927

0913.937.071

thanhhdndbp@gmail.com

3.

Sở Tư pháp

Bùi Quang Phụng

Giám đc

06513.870.967

0913.937.048

Không

Lê Tiến Hiếu

Phó Giám đốc

06513.500.739

0913.639.989

Le.tienhieu@yahoo.com.vn

4.

Sở Khoa học và Công nghệ

Trn Văn Vân

Giám đc

06513.870.683

0913.880.118

Không

Lý Văn Dưỡng

Chánh Văn phòng

06513.509.181

0914.307.379

Không

5.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyn Văn Hùng

Giám đc

06513.860.389

0913.937.162

nvhung@binhphuoc.edu.com

6.

Sở Tài chính

Phạm Công

Giám đốc

06513.897.970

0913.880.038

Không

7.

Sở Y tế

Nguyễn Đồng Thông

Giám đc

06513.889.081

0913.775.747

dongthongsytbp@gmail.com

8.

Sở Nội vụ

Vũ Đức Sơn

Phó Giám đc

06513.999.575

0913.688.427

vuducson.snv@binhphuoc.gov.vn

9.

Sở Công Thương

Lê Văn Uy

Giám đc

06513.879.964

0916.684.567

levanuy.sct@binhphuoc.gov.vn

10.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Vũ Thành Nam

Giám đốc

06513.879.252

0913.880.071

vuthanhnam.skhdt@binhphuoc.gov.vn.

11.

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

Nguyn Quang Toản

Giám đốc

06513.870.033

0902.360.636

nguyenquangtoan1959@yahoo.com

12.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Văn Tới

Giám đốc

06513.879.947

0913.880.165

nguyenvantoi57@yahoo.com

13.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bùi Quang Việt

Giám đốc

06513.879.109

0913.937.243

Không

14.

Sở Xây dựng

Nguyễn Hoàng Hùng

Giám đốc

06513.888.950

0989.180.153

hoanghung017@yahoo.com

15.

Sở Thông tin và Truyn thông

Vũ Sỹ Thắng

Giám đốc

06513.860.888

0979.776.999

vusythang.stttt@binhphuoc.gov.vn

16.

Sở Giao thông vận tải

Hồ Văn Hữu

Giám đốc

06513.500.068

0913.950.475

hovanhuusgtvt@gmail.com

17.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Thị Thu Hà

Giám đốc

06513.870.843

0913.880.189

Không

Võ Văn Mãng

Phó Giám đốc

06513.870.135

0913.684.972

Không

Trn Hữu Quyn

Phó Giám đốc

06513.879.282

0913.937.147

Không

Lê Văn Mãi

Phó Giám đốc

06513.879.255

0913.992.672

Không

Lê Trường Sơn

Phó Giám đốc

06513.886.936

01275.999.799

Không

18.

Sở Ngoại vụ

Nguyn Tun

Giám đốc

06513.886.990

0918.474.246

nguyentuansonv@gmail.com

19.

Ban quản lý Khu Kinh tế

Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng ban Thường trực

06513.886.179

0986.497.121

nguyenvandungkkt@yahoo.com

20.

Kho bạc Nhà nước tỉnh

ĐĐức Trường

Giám đốc

06513.897.932

0913.937.183

truongdd@vst.gov.vn

21.

Thanh tra tỉnh

Phạm Phước Hải

Chánh Thanh tra

06513.870.980

0987.088.036

Thanhtra.binhphuoc@gmail.com

22.

Công an tỉnh

Hoàng Văn Huệ

Giám đốc

06513.869.272

0919.373.737

Không

Nguyễn Huy Hải

Chánh Văn phòng

06513.869.115

0937.003.779

Không

23.

Ban Dân tộc tỉnh

Huỳnh Thanh

Trưởng Ban

06513.887.739

0913.636.792

Huynhthanh.ndt52@.com.vn

24.

Cục Hải quan BP

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chánh Văn phòng

06513.885.653

0983.470.020

hanhnth@customs.gov.vn

25.

Cục Thống kê tỉnh

Nguyễn Công Khanh

Cục trưởng

06513.870.455

0918.047.207

nckhanh@gso.gov.vn

Đỗ Khc Tun

Trưởng phòng TCHC

06513.887.447

0983.414.882

khactuanctk@yahoo.com

26.

Cục thuế tỉnh

Nguyn Bá Quc

Phó Cục trưởng

06513.870.276

0913.880.162

nbquoc.bph@gdt.gov.vn

UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ; CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRN

THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

27.

Thị xã Đng Xoài

Trần Văn Chung

Chủ tịch

06513.879.618

0913.880.148

chutịch@dongxoai.gov.vn

28.

Phường Tân Xuân

Nguyn Văn Dương

Chủ tịch

06513.884.257

0918.070.729

ubndphuongtanxuan@yahoo.com

29.

Phường Tân Thiện

Ngô Hng Khang

Chủ tịch

06513.864.777

01688.858.687

ngokhang77@gmail.com

30.

Phường Tân Phú

Nguyễn Văn Hạnh

Chủ tịch

06513.881.180

01239.373.838

Không

31.

Phường Tân Đng

Đinh Nam Hải

Chủ tịch

06513.866.189

0919.046.189

Không

32.

Phường Tân Bình

Bùi Anh Khoa

Chủ tịch

06513.885.746

0983.739.740

anhkhoadongxoai@gmail.com

33.

Xã Tân Thành

Phạm Ngọc Hùng

Chủ tịch

06513.814.211

0919.605.369

ngochung4646@gmail.com

34.

Xã Tiến Hưng

Nguyn Công Quế

Chủ tịch

06513.870.682

0979.215.524

 

35.

Xã Tiến Thành

Đỗ Thị Lộc

Phó Chủ tịch

06513.814.242

0977.763.877

Không

THỊ XÃ BÌNH LONG

36.

Thị xã Bình Long

Nguyễn Tân Xuân

Chủ tịch

06513.666.396

0913.880.070

ntxubndbl@gmail.com

37.

Phường Hưng Chiến

Nguyn Đức Nhiệm

Chủ tịch

06513.901.458

0913.642.782

Không

38.

Phường An Lộc

Bùi Thị Hin

BT. Đảng ủy, Chủ tịch

06513.683.230

0915.428.779

hahienbl@gmail.com

39.

Xã Thanh Phú

Nguyn Văn L

Chủ tch

06513.650.240

0912.933.839

ngvanle67@gmail.com

40.

Xã Thanh Lương

Võ Văn Quc

Chủ tịch

06513.634.457

0964.787.383

chutịchxathanhluong@gmail.com

41.

Phường Phú Thnh

Nguyn Văn Nghĩa

Chủ tịch

06513.683.567

0903.908.923

Không

42.

Phường Phú Đức

Nguyn Xuân Quang

Chủ tịch

06513.683.441

0919.372.898

Không

THỊ XÃ PHƯỚC LONG

43.

Thị xã Phước Long

Nguyn Hoàng Thái

Chủ tịch

06513.778.285

0913.109.313.

Không

Đinh Ngọc Ngạn

Phó Chủ tịch

06513.778.170

0918.687.639

Không

Hoàng Xuân Lương

Phó Chủ tịch

06513.778.164

0913.937.365

Không

44.

Phường Long Phước

Nguyễn Ngọc Thả

Chủ tịch

06513.605.818

0987.779.779

Không

45.

Phường Phước Bình

Lê Thị Mai

Chủ tịch

06513.775.811

0983.775.244

Không

46.

Phường Long Thy

Phí Hải An

Chủ tịch

06513.780.767

0913.992.458

Không

Mai Văn Quyn

Phó Chủ tịch

06513.780.767

0913.978.142

Không

47.

Phường Thác Mơ

Mai Phước

Chủ tịch

06513.780.446

0918.831.570

uybannhandanphuongthacmo@yahoo.com.vn

Vương Đức Vỹ

Phó Chủ tịch

06513.268.139

0913.992.467

Không

48.

Xã Long Giang

Phm Hữu Sơn

Chủ tịch

06513.756.472

0918.078.232

Không

49.

Phường Sơn Giang

Đinh Thanh Tuấn

Chủ tịch

06513.778.364

0988.923.724

phuongsongiang@gmail.com

50.

Xã Phước Tín

Lê Anh Tun

Chủ tịch

06513.775.380

0979.173.979

Không

HUYỆN ĐỒNG PHÚ

51.

Huyện Đồng Phú

Nguyễn Thành Chương

Chủ tịch

06513.502.699

0913.937.200

thanhchuong1310@gmail.com

52.

Xã Tân Phước

Nguyễn Chí Thường

Chủ tịch

06513.502.602

0913.636.326

chithuongtp@gmail.com

53.

Xã Tân Tiến

Đặng Văn Tiến

Chủ tịch

06513.872.719

0918.089.478

dangvtien@gmail.com

54.

Thị trấn Tân Phú

Trn Văn Hng

Chủ tịch

06513.832.279

0918.035.244

Không

55.

Xã Tân Lập

Bùi Minh Hùng

Chủ tịch

06513.842.409

0982.450.919

ubndxatanlap@yahoo.com

56.

Xã Tân Lợi

Bùi Văn Tt

Chủ tịch

06513.602.456

0984.697.089

Buivantat841@gmaiI.com

Lưu Quang Hân

Phó Chủ tịch

Không dùng

0919.675.772

Không

57.

Xã Tân Hưng

Vũ Văn Lành

Chủ tịch

06513.502.033

 

Vuvanlanh1970@gmail.com

58.

Xã Tân Hòa

Lê Đăng Trung

Chủ tịch

06513.836.124

0987.446.993

Tanhoa.ubnd@yahoo.com

59.

Thuận Lợi

Võ Trọng Khang

Chủ tịch

06513.820.162

0983.819.212

xathuanloi@gmail.com

60.

Xã Đng Tâm

Nguyn Văn Tâm

Chủ tịch

06513.243.135

0983.371.153

ubndxadongtam.dp@gmail.com

61.

Xã Thuận Phú

Phan Văn Thắng

Chủ tịch

06513.819.179

0918.951.436

Phanvanthang72@gmail.com

62.

Xã Đồng Tiến

Đinh Trọng Sách

Chủ tịch

06513.825.766

0908.358.879

Không

HUYỆN HỚN QUẢN

63.

Huyện Hớn Quản

Trương Văn Thưa

Chủ tịch

06513.632.666

0913.697.693

Không

64.

Xã Đng Nơ

Đ Văn Tùng

Phó Chủ tịch

06513.633.282

0918.422.871

Không

65.

Xã Tân Hiệp

ĐĐình Lạng

Chủ tịch

06513.621.256

0908.374.493

Không

66.

Xã Tân Li

Lê Huy Mai

Chủ tịch

06513.666.203

0989.906.007

Không

67.

Xã Phước An

Nguyn Văn Cảnh

Chủ tịch

06513.666.083

0914.157.924

Không

68.

Xã Thanh An

Lê Minh Thìn

Chủ tịch

06513.473.108

0988.382.090

Không

69.

Xã Minh Đức

Nghiêm Đăng Thanh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch

06513.666.129

0979.907.643

nghiemdangthanhmd@gmail.com

70.

Xã Thanh Bình

Nguyễn Hữu Tính

Chủ tịch

06513.666.466

0913.643.252

Không

71.

Xã Tân Quan

Lương Ngọc Hà

Chtịch

06513.627.062

0908.027.069

Không

72.

Xã Minh Tâm

Bùi Đình Lợi

Chủ tịch

06513.427.666

0913.639.933

Không

73.

Xã An Phú

Lê Công Tráng

Chủ tịch

06513.656.024

0919.360.719

Không

74.

Xã An Khương

Lưu Văn Thanh

Bí thư- Chủ tịch

06513.680.416

0918.338.186

Không

75.

Xã Tân Hưng

Nguyễn Hữu Sơn

Chủ tịch

06513.615.001

0975.551.964

Ubnd.tanhung@yahoo.com.vn

76.

Xã Tân Khai

Nguyễn Văn Kiện

Chtịch

06513.633.497

0913.637.584

Không

HUYỆN BÙ GIA MẬP

77.

Huyện Bù Gia Mập

Tạ Hồng Quảng

Chánh Văn phòng

06513.727.677

0918.951.648

Không

78.

Xã Phú Nghĩa

Hoàng Văn Hải

PBT.TT Đảng ủy

06513.760.047

0907.150.318

Không

Bùi Tn Chc

PBT. Đảng ủy xã - Chủ tịch

06513.760.495

0913.109.307

Không

79.

Xã Phú Ring

Phm Đình Toàn

Chủ tịch

06513.741.135

0919.702.425

Không

80.

Xã Phú Trung

Đỗ Phước Long

Phó Chủ tịch

06513.759.188

0985.301.318

Không

81.

Xã Phú Văn

Nguyễn Văn Viễn

Chủ tịch

06513.717.878

0972.243.351

Không

82.

Xã Long Hưng

Nguyn Tiến Trung

Chủ tịch

06513.725.249

0913.652.851

Không

83.

Xã Long Hà

Vương Sỹ Toán

Chủ tịch

06513.776.043

0913.740.411

vuongtoanub@gmail.com

84.

Xã Long Bình

Phạm Văn Kham

Chủ tịch

06513.731.040

0972.119.129

Không

85.

Xã Long Tân

Trịnh Thăng Trung

Chủ tịch

06513.776.142

0938.186.052

longtanbinhphuoc@gmail.com

86.

Xã Phước Minh

Hồ Đình Hiệu

Quyn Chủ tịch

06513.705.439

0918.954.239

Không

87.

Xã Phước Tân

Lê Trung Thủy

Chủ tịch

06513.736.456

0989.679.673

Không

88.

Xã Bình Thắng

Cầm Bá Lâm

Chủ tịch

06513.715.012

0906.658.517

Không

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

06513.715.724

0918.999.050

Dungbt70@gmail.com

89.

Xã Bình Sơn

Mai Thị Thuyết

Chủ tịch

06513.712.071

01655.894.829

Binhson2012@gmail.com

90.

Xã Bình Tân

Đinh Xuân Trợ

Chủ tịch

06513.746.081

0977.387.001

 

91.

Xã Bù Nho

Kiu Quang Hng

Chủ tịch

06513.776.002

0988.513.357

kqhongbunho@gmail.com

92.

Xã Bù Gia Mập

Phm Thành

Chủ tịch

06513.705.040

0989.422.482

Không

93.

Xã Đak Ơ

Nguyễn Trung Trí

Chủ tịch

06513.719.909

0987.015.858

Không

94.

Xã Đức Hnh

Lê Văn Quân

Chủ tịch

06513.778.840

0984.128.522

Không

95.

Xã Đa Kia

Nguyễn Thị Thanh Thiệp

Chủ tịch

06513.710.069

0938.030.463

Không

Phạm Văn Thng

Phó Chủ tịch

06513.710.529

0918.196.096

Không

HUYỆN CHƠN THÀNH

96.

Huyện Chơn Thành

Võ Sá

Chủ tịch

06513.668.338

0913.937.206

Không

97.

Th trn Chơn Thành

Trương Thị Thảo

Chủ tịch

06513.667.227

0918.210.573

Không

98.

Xã Minh Long

Đỗ Thanh Nhàn

Chủ tịch

06513.637.501

0974.125.788

nhannapa@yahoo.com.vn

99.

Xã Minh Thành

Ngô Tn Tài

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch

06513.667.312

0913.697.745

Không

100.

Xã Minh Thắng

Nguyễn Viết Xuân

Chủ tịch

06513.690.238

0983.881.700

ubndminhthang@gmail.com

101.

Xã Nha Bích

Lâm Púch Xê A

Phó BT ĐU- Chủ tịch

06513.643.417

0933.353.800

Không

Thiệu Hng Tun

Phó Chủ tịch

0651.3643983

0989.643.979

Không

102.

Xã Minh Lập

Nguyn Minh Phúc

Chủ tịch

06513.663.660

0903.040.033

ubxminhlap.hct@gmail.com

103.

Xã Thành Tâm

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch

06512.219.062

0918.242.244

Không

104.

Xã Minh Hưng

Nguyn Văn Bng

Chủ tịch

06513.667.046

0903.131.383

Không

105.

Xã Quang Minh

Đ Văn Hiếu

Quyn Chủ tịch

06513.6550387

0908.615.834

dovanhieu_ct76yahoo.com.vn

HUYỆN LỘC NINH

106.

Huyện Lộc Ninh

Trần Văn Thu

Chủ tịch

06513.568.919

0913.937.086

tranvanthu.hln@binhphuoc.gov.vn

107.

Thtrấn Lc Ninh

Phm Đình Dn

Chủ tịch

06513.568.949

0918.422.303

Không

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tch

06513.568.949

0944.498.132

Không

108.

Xã Lc Thành

Lê Hng Khanh

Chủ tịch

06513.902.414

0979.038.858

Không

109.

Xã Lộc Hòa

Trn Văn Hin

Chủ tịch

06513.516.814

07657.978.979

ubndxalochoalocninh@gmail.com

110.

Xã Lộc Tn

Nguyễn Thanh Minh

Chủ tịch

06513.547.194

0918.615.885

vanphongloctan@yahoo.com.vn

111.

Xã Lộc An

Phạm Hng Đăng

Chủ tịch

06513.534.013

0949.639.539

Không

112.

Xã Lc Thnh

Nguyn Quc Tọa

Chủ tịch

06513.547.809

0972.903.147

Không

113.

Xã Lc Thnh

Mã Hữu Chính

Chủ tịch

06513.571.006

0987.931.259

Không

114.

Xã Lộc Đin

Nguyn Đức Cương

Chủ tịch

06513.568.823

0945.593.935

ubndlocdien@gmail.com

115.

Xã Lộc Khánh

Trn Minh Hc

Chủ tịch

06513.568.413

01666.995.568

vanphonglockhanh@yahoo.com.vn

116.

Xã Lc Thun

Hoàng Thế Nam

Chủ tịch

06513.568.412

0982.121.071

Không

117.

Xã Lc Phú

Huỳnh Hữu Hậu

Chủ tịch

06513.572.002

0908.515.117

Không

118.

Xã Lộc Quang

Lê Văn Sâm

Chủ tịch

06513.515.486

0918.832.475

Không

119.

Xã Lộc Hiệp

Nguyn Văn Tước

Chủ tịch

06513.510.529

0989.907.379

Không

120.

Xã Lc Thin

Trn Hùng

Chủ tịch

06513.568.417

0913.638.189

Không

121.

Xã Lộc Hưng

Tô Thị Thêu

Phó Chủ tịch

06513.568.265

01664.009.380

Không

122.

Xã Lộc Thái

Phan Thanh Quang

CT. HĐND - PBT.Đng ủy

06513.546.370

0912.546.248

Không

HUYỆN BÙ ĐỐP

123.

Huyện Bù Đp

Nguyn Văn Tám

Chủ tịch

06513.563.559

0913.937.382

Không

124.

Thị trấn Thanh Bình

Nguyn Hữu Dũng

Chủ tịch

06513.563.407

0918.832.567

Không

125.

Xã Phước Thiện

Nguyn Đức Huy

Chủ tch

06513.591.135

0946.833.044

Không

126.

Xã Hưng Phước

Nguyn Hữu Duệ

Chủ tịch

06513.607.878

01655.335.767

Không

127.

Xã Thanh Hòa

Nguyễn Công Thành

Chủ tịch

06513.590.821

0984.384.397

ubndxathanhhoa.th@gmail.com

128.

Xã Tân Thành

Nguyn Chiến Dũng

Bí thư Đảng ủy xã

06513.553.418

0988.461.028

Không

129.

Xã Tân Tiến

Trn Văn Bình

Chủ tịch

06513.528.510

0919.340.225

Không

130.

Xã Thiện Hưng

Phạm Văn Chiến

Chủ tịch

06513.557.427

0984.861.090

Không

HUYỆN BÙ ĐĂNG

131.

Huyện Bù Đăng

Nguyễn Anh Hoàng

Chủ tch

06513.974.750

0984.484.545

Không

132.

Thị trấn Đức Phong

Lương Ngọc Triu

Chủ tịch

06513.974.711

0918.197.858

Không

133.

Xã Minh Hưng

Bùi Văn Thuận

Chtịch

06513.971.158

0983.971.405

Không

134.

Xã Đức Liễu

Tô Hào Quang

Chủ tịch

06513.997.022

0983.164.305

Không

135.

Xã Nghĩa Trung

Trn Văn Tuân

Chủ tịch

06513.997.003

0977.225.010

Không

136.

Xã Thng Nht

Nguyn Huy Long

Quyn Chủ tịch

06513.967.006

0912.717.222

Không

137.

Xã Phước Sơn

Phan Bá Định

Chủ tịch

06513.997.428

0983.073.623

Không

138.

Xã Đoàn Kết

Bùi Thị Thúy Kiều

Chủ tịch

06513.942.207

0986.252.565

Không

139.

Xã Nghĩa Bình

Lê Xuân Nam

Chủ tịch

06513.966.616

0982.154.858

Không

140.

Xã Bình Minh

Nguyn Văn Quyết

Chủ tịch

06513.958.246

0983.197.617

Không

141.

Xã Bom Bo

Lê Văn Xinh

Chủ tịch

06513.957.456

0918.422.456

Không

142.

Xã Đăk Nhau

Nguyn Văn Nghĩa

Chủ tịch

06513.956.012

0983.132.225

Không

143.

Xã Đng Nai

Phan Minh Lâm

Quyền Chủ tịch

06513.994.002

0918.446.136

Không

144.

Xã Thọ Sơn

Nguyn Minh Tưởng

Chủ tịch

06513.943.391

0983.974.317

Không

145.

Xã Phú Sơn

Cao Ngọc Quang

Phó Chủ tch

06513.945.002

0985.922.005

Không

146.

Xã Đăng Hà

Phạm Đình Nhất

Chủ tịch

0633.965.310

0913.737.603

Không

147.

Xã Đường 10

Đặng Bá Anh

Chủ tịch

06513.956.942

0918.446.946

Không

Tổng số Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là 166/147 cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tnh Bình Phước

Trong đó, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan là:

- Sở Tư pháp: 02 người

- Sở Khoa học và Công nghệ: 02 người

- Sở Lao động - Thương binh & Xã hội: 05 người

- Công an tỉnh: 02 người

- Cục Thống kê: 02 người

- Thị xã Phước Long: 03 người

- Phường Long Thủy - Thị xã Phước Long: 02 người

- Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long: 02 người

- Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Phú: 02 người

- Xã Phú Nghĩa - huyện Bù Gia Mập: 02 người

- Xã Bình Thắng - huyện Bù Gia Mập: 02 người

- Xã Phú Nghĩa - huyện Bù Gia Mập: 02 người

- Xã ĐaKia - huyện Bù Gia Mập: 02 người

- Xã Nha Bích - Huyện Chơn Thành: 02 người

- Thị trấn Lộc Ninh - huyện Lộc Ninh: 02 người

- Các cơ quan còn lại mỗi cơ quan có 01 Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Lưu ý: Hàng năm, các đơn vị nếu có sự thay đổi về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, chủ động lập danh sách trích ngang, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh danh sách trên theo đúng quy định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1616/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.406
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236