Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND-TG về chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 15/2006/QĐ-UBND-TG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 12/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
********

 Số: 15 /2006/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Mỹ Tho, ngày 12  tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2001/QĐ-UB ngày 30/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành chế độ chi tiêu đối với các hoạt động nghiên cứu triển khai.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ KH&CN;
- Cục KTVB (Bộ TP);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- VPUBND tỉnh: LĐ và các PNC;
- P. Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

QUY ĐỊNH

 CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-UBND ngày 12  tháng 4  năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn bản này quy định một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các công việc chủ yếu trong quá trình nghiên cứu, triển khai đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Các mức chi trong quy định này là mức tối đa, tùy theo khối lượng, nội dung công việc cụ thể mà cơ quan quản lý đề tài, cơ quan xét duyệt đề cương chi tiết thống nhất xác định mức chi phù hợp.

Chương 2:

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ MỨC CHI

Điều 3. Các nội dung công việc chủ yếu trong quá trình nghiên cứu một đề tài, dự án khoa học gồm có:

1. Xác định và tuyển chọn đề tài, dự án.

a) Xây dựng đề cương chi tiết đề tài, dự án.

b) Xây dựng đề cương tổng quát của chương trình.

c) Tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn, xét duyệt đề cương chương trình, đề tài, dự án.

2. Hoạt động nghiên cứu.

a) Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, các giải pháp khoa học công nghệ.

b) Nghiên cứu lý thuyết, khoa học xã hội, thử nghiệm pilot và ngoài hiện trường.

c) Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài.

d) Lập mẫu phiếu điều tra.

đ) Cung cấp thông tin.

e) Hội thảo khoa học.

3. Tổng kết nghiệm thu.

a) Báo cáo tổng kết nghiệm thu.

b) Chuyên gia phân tích, đánh giá chuyên đề, khảo nghiệm trước khi nghiệm thu đề tài.

c) Nghiệm thu cơ sở.

d) Nghiệm thu chính thức.

đ) Thù lao chủ nhiệm đề tài, dự án.

4. Hỗ trợ cho hoạt động quản lý của đơn vị chủ trì đề tài, dự án.

Điều 4. Mức chi cụ thể cho các công việc

                                                                         Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Đề tài, dự án cấp tỉnh

Đề tài, dự án cấp

cơ sở

Ghi chú

1.

XÁC ĐỊNH VÀ TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

1.1.

Xây dựng đề cương chi tiết của đề tài, dự án

Đề cương

500

300

Được chấp nhận

1.2.

Xây dựng đề cương tổng quát của chương trình

Đề cương

400

200

Được chấp nhận    

1.3.

Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ, tuyển chọn, xét duyệt đề cương

 

- Chủ tịch Hội đồng

Buổi

150

100

Thời gian 1 buổi: khoảng 4 giờ làm việc

- Thành viên Hội đồng, thư ký

Buổi

100

50

- Đại biểu mời tham dự

Buổi

50

30

- Bài nhận xét của người phản biện Hội đồng xác định nhiệm vụ

Bài/Đề tài, dự án

70

00

 

- Bài nhận xét của phản biện Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề cương

Bài/Hồ sơ dự tuyển

70

 

00

 

 

- Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề cương

Bài/Hồ sơ dự tuyển

40

20

 

2.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

2.1.

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, các giải pháp KHCN

Chuyên đề

5.000

3.000

Theo phương thức hợp đồng (HĐ)

2.2.

Nghiên cứu lý thuyết, khoa học xã hội

Chuyên đề

3.000

2.000

Theo phương thức HĐ

2.3.

Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài

Báo cáo

300

200

 

2.4.

Lập phiếu điều tra (khoảng 30 chỉ tiêu)

Phiếu

150

100

Được duyệt

2.5.

Cung cấp thông tin (khoảng 30 chỉ tiêu)

Phiếu

07

05

 

2.6.

Hội thảo khoa học

 

- Người chủ trì

Người/buổi

70

40

 

- Thành viên tham dự

Người/buổi

40

20

 

- Người báo cáo tham luận

Bài viết

100

50

Trả tiền bài viết

3.

TỔNG KẾT NGHIỆM THU

3.1.

Báo cáo tổng kết nghiệm thu

 

- Đối với đề tài

Báo cáo

3.000

2.000

Hoàn chỉnh báo cáo

- Đối với dự án

Báo cáo

2.000

1.500

3.2.

Chuyên gia phân tích, đánh giá chuyên đề, khảo nghiệm trước khi nghiệm thu đề tài

Bài viết

150

100

Tối đa 02 chuyên gia/chuyên đề

3.3.

Nghiệm thu cơ sở

 

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Buổi

100

70

Thời gian 1 buổi: khoảng 4 giờ làm việc

- Ủy viên, thư ký

Buổi

70

50

- Đại biểu được mời tham dự

Buổi

40

20

- Bài nhận xét của phản biện

Bài viết

150

100

Trả tiền bài nhận xét

- Bài nhận xét của ủy viên

Bài viết

70

40

3.4.

Nghiệm thu chính thức

 

- Chủ tịch Hội đồng

Buổi

150

100

Thời gian 1 buổi: khoảng 4 giờ làm việc

- Ủy viên, thư ký

Buổi

100

50

- Đại biểu được mời tham dự

Buổi

50

30

- Bài nhận xét của phản biện

Bài viết

200

150

Trả tiền bài viết

- Bài nhận xét của ủy viên

Bài viết

100

70

3.5.

Thù lao chủ nhiệm

 đề tài, dự án

Tháng

100

70

Số tháng hưởng theo đề cương được duyệt

4.

CHI HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

Tỷ lệ %

02

01

 

Tỷ lệ %  so với  tổng kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho đề tài, dự án

 

Điều 5. Mức chi hỗ trợ cho hoạt động quản lý của đơn vị quản lý đề tài, dự án không được vuợt quá 03% đối với đề tài, dự án cấp tỉnh và 02% đối với đề tài, dự án cấp cơ sở so với tổng kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho đề tài, dự án.

Điều 6. Các nội dung công việc do phát sinh thực tế, không có quy định trong điều 4 quy định này thì cơ quan quản lý đề tài, cơ quan xét duyệt đề cương chi tiết thống nhất xác định mức chi cụ thể, nhưng không vượt quá mức tối đa theo quy định này, đối với từng công việc tương tự.

Chương 3:

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ

Điều 7. Việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí trong quy định này thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Các chi tiêu theo quy định này được dự toán, phê duyệt và phân bổ cho từng đề tài, dự án, là mức tối đa để thực hiện đề tài, dự án đó. Khi kết thúc đề tài, dự án, nếu phần chi thực tế thấp hơn mức kinh phí được phê duyệt, đơn vị thực hiện phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước.    

Điều 8. Kinh phí quy định tại khoản 4, điều 4 và tại điều 5 quy định này được xem là một mục chi phí trong tổng dự toán đầu tư của đề tài, dự án và được sử dụng:

- Chi cho công tác tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ, tuyển chọn, xét duyệt đề cương (mục 1.3, khoản 1, điều 4),

- Chi cho hội thảo khoa học (mục 2.6, khoản 2, điều 4),

- Chi cho nghiệm thu chính thức (mục 3.4, khoản 3, điều 4)

- Chi cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện công trình nghiên cứu khoa học;

- Chi cho công tác phản biện và chi khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân thực hiện các đề tài, dự án đạt kết quả xuất sắc.

Điều 9. Kinh phí quy định tại khoản 4, điều 4 và tại điều 5 quy định này được gửi vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, được sử dụng và quyết toán hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, số dư cuối năm được kết chuyển cho năm sau. Hàng năm, cơ quan quản lý và cơ quan chủ trì đề tài, dự án phải công khai việc sử dụng với các tổ chức và đơn vị có liên quan được biết.

Chương 4:

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Các chế độ chi tiêu theo quy định này được áp dụng cho các cho các đề tài, dự án triển khai kể từ năm 2006.

Điều 11. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp ngành có liên quan triển khai và hướng dẫn thực hiện quy định này.

Điều 12. Các tổ chức, cá nhân thực hiện trái với quy định này hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện nếu Trung ương có ban hành những quy định khác thì sẽ điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong quy định này cho phù hợp.

Việc bổ sung, sửa đổi quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2006/QĐ-UBND-TG ngày 12/04/2006 về chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250