Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo lường trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

Số hiệu: 147/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 20/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm Đo lường là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin thực hiện chức năng đo lường chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet.

Điều 2. Trung tâm Đo lường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau :

1. Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet.

2. Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất quy định về các điều kiện đối với cơ quan đo kiểm trong nước và ngoài nước để phục vụ cho việc quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet; đánh giá, đề xuất danh sách các cơ quan có thẩm quyền đo kiểm về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet; kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện quy định đối với cơ quan đo kiểm thuộc danh sách các cơ quan có thẩm quyền đo kiểm về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet theo quy định của Bộ trưởng và phân cấp của Cục trưởng.

3. Nghiên cứu và đề xuất quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống đo kiểm chất lượng nhà nước chuyên ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet. Tổ chức xây dựng hệ thống đo lường chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet của Cục.

4. Chủ trì nghiên cứu và đề xuất với Cục trưởng về kế hoạch và xây dựng và phát triển các phòng thử nghiệm được công nhận của Cục; tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động các phòng thử nghiệm được công nhận của Trung tâm.

5. Chủ trì tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy trình, phương pháp và bài đo trong lĩnh vực đo lường về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet.

6. Thực hiện đo kiểm chất lượng, cấp kết quả đo kiểm chất lượng đối với dịch vụ và mạng viễn thông, dịch vụ bưu chính, dịch vụ Internet thuộc danh mục bắt buộc phải đăng ký và công bố chất lượng hoặc theo yêu cầu tự nguyện của các tổ chức, cá nhân.

7. Thực hiện đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm đối với sản phẩm bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử Internet sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu tự nguyện của các tổ chức cá nhân.

8. Tổ chức đo kiểm chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đo kiểm sự phù hợp tiêu chuẩn kết nối đối với các mạng viễn thông theo quy định của Bộ trưởng và phân cấp của Cục trưởng.

9. Tổ chức đo kiểm chất lượng, cấp kết quả đo kiểm chất lượng đối với các công trình bưu chính, viễn thông thuộc danh mục bắt buộc phải kiểm định chất lượng trước khi đưa vào khai thác hoặc theo yêu cầu tư nguyện của các tổ chức, cá nhân.

10. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước, của Bộ Bưu chính , Viễn thông và theo phân cấp của Cục trưởng.

11. Xây dựng các kế hoạch hoạt động, phát triển ngắn hạn và dài hạn của Trung tâm trình Cục trưởng; thực hiện các kế hoạch được Cục trưởng phê duyệt.

12. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng mạng, công trình, sản phẩm và dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Cục trưởng.

13. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường chuyên ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet theo phân cấp của Cục trưởng.

14. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo lường chuyên ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet theo phân cấp của Cục trưởng.

15. Quản lý về tổ chức, công chức và lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

16. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến đo kiểm chất lượng mạng, công trình, sản phẩm và dịch vụ bưu chính, viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet; tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động phù hợp với chức năng của Trung tâm theo các quy định pháp luật của Nhà nước, của Bộ và theo phân cấp của Cục trưởng; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Trung tâm Đo lường do Giám đốc phụ trách, có các Phó Giám đốc giúp việc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Đo lường gồm:

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp;

- Phòng Đo kiểm sản phẩm;

- Phòng Đo kiểm công nghệ thông tin;

- Phòng Đo kiểm dịch vụ và mạng lưới;

- Phòng Đo kiểm công trình.

Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng do Cục trưởng quy định.

Mối quan hệ công tác giữa các Phòng do Giám đốc quy định.

Số lượng công chức, lao động của Trung tâm do Giám đốc xây dựng trình Cục trưởng quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng được Bộ Bưu chính, Viễn thông giao.

Điều 4. Trung tâm Đo lường có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo lường trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.846

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230