Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT 2022 tiêu chí nhận diện báo hóa tạp chí và trang điện tử tổng hợp

Số hiệu: 1418/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Nhận diện về hình thức của “Báo hóa” trang thông tin điện tử

Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Theo đó, cách nhận diện về hình thức trình bày của trang thông tin điện tử, mạng xã hội (MXH) thể hiện gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí, gồm:

- Tên miền sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily…
 
- Cách trình bày giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp không ghi rõ là trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chỉ ghi là cơ quan, tiếng nói, diễn đàn…
 
- Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp trình bày, thể hiện gần giống như nhận diện của sản phẩm báo chí (màu sắc, vị trí tên gọi…).
 
- Bố trí giao diện trang chủ của MXH thành các chuyên mục: Chính trị, xã hội, đời sống, văn hóa, giải trí… và đăng tải, tổng hợp các bài báo, hiển thị nội dung bài viết, tiêu đề, nội dung, chú thích ảnh, video-clip… như một tờ báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp.
 
- Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp ghi thông tin: Toà soạn, Văn phòng đại diện, Ban phóng viên… như cơ quan báo chí, mục “Người trách nhiệm nội dung” ghi họ tên kèm thêm từ “nhà báo”, “phóng viên”.

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày 22/7/2022

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN “BÁO HÓA” TẠP CHÍ, “BÁO HÓA” TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP, “BÁO HÓA” MẠNG XÃ HỘI VÀ BIỂU HIỆN “TƯ NHÂN HÓA” BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2766/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng tiêu chí phân biệt báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương tại văn bản số 3410-CV/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2022 và Hội Nhà báo Việt Nam tại văn bản số 176/CV-HNBVN ngày 15 tháng 7 năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí và Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí nhận diện “báo hóa tạp chí”, “báo hóa” trang thông tin điện tử, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Báo chí, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn;
- Sở TTTT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Các cơ quan chủ quản báo chí;
- Các cơ quan báo chí;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, CBC, Cục PTTH&TTĐT, NT (300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN “BÁO HÓA” TẠP CHÍ, “BÁO HÓA” TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP, “BÁO HÓA” MẠNG XÃ HỘI VÀ BIỂU HIỆN “TƯ NHÂN HÓA” BÁO CHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH:

Luật Báo chí, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và các văn bản quy phạm pháp luật đã phân định chức năng của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều cơ quan tạp chí có xu hướng tác nghiệp, xuất bản tin tức theo hướng gây hiểu nhầm là báo.

Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, dẫn nguồn, thậm chí, cử nhân viên đi tác nghiệp, tự sản xuất tin, bài gây hiểu lầm là báo điện tử.

Một số trang mạng xã hội có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin với danh nghĩa người dùng mạng xã hội nhưng thực chất được sản xuất, sao chép như tác phẩm báo chí gây hiểu lầm là báo điện tử.

Một số cơ quan báo chí trong quá trình liên kết đã giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh, liên kết theo hướng người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan báo chí không thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm, buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền quản lý, điều hành, kiểm soát nội dung liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích.

Tất cả thực trạng trên dẫn tới tình hạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biển hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại.

II. NHẬN DIỆN “BÁO HÓA” TẠP CHÍ:

Thể hiện gây hiểu nhầm là báo, chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử.

1. Về hình thức:

- Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm, mẫu trình bày giao diện trang chủ không ghi hoặc ghi “tạp chí” rất nhỏ gây khó khăn trong việc nhận biết hoặc gây hiểu nhầm cho bạn đọc.

- Chuyên trang nhưng mẫu trình bày giao diện trang chủ không ghi “chuyên trang”, không ghi thuộc tạp chí hoặc chỉ ghi tên cơ quan chủ quản gây hiểu nhầm là cơ quan báo chí độc lập trực thuộc trực tiếp cơ quan chủ quản.

- Tên các chuyên mục không thể hiện tính chất chuyên sâu, chuyên ngành mà sử dụng các từ ngữ có nội hàm rộng mang tính chất loại hình báo, cụ thể như: Bản tin hằng ngày, bản tin, bản tin truyền hình, tin nóng, tin hot, đời sống...

- Thiết lập tài khoản, trang, kênh trên các nền tảng mạng xã hội với tên gọi là báo, truyền hình dễ gây hiểu nhầm.

2. Về nội dung:

- Không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép. Phản ánh vấn đề, nội dung không thuộc lĩnh vực tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép (VD: Tạp chí thuộc lĩnh vực môi trường phản ánh về đấu thầu trong lĩnh vực giáo dục, tạp chí thuộc lĩnh vực sức khỏe, y tế phản ánh về trật tự xây dựng).

- Tạp chí khoa học nhưng có tỷ lệ thông tin phản ánh sự kiện, vụ việc sự vụ nhiều hơn, chênh lệch so với thông tin khoa học, lý luận, thông tin chuyên ngành.

3. Về hoạt động tác nghiệp:

- Tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học nhưng cử phóng viên, nhà báo tác nghiệp hoặc yêu cầu cung cấp thông tin ngoài phạm vi tôn chỉ, mục đích thể hiện như: Điều tra theo đơn thư bạn đọc không phù hợp với chức năng, tôn chỉ, mục đích; tập trung khai thác những vụ việc nhằm mục đích ép ký hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo để trục lợi.

- Cấp giấy giới thiệu không ghi cụ thể nơi đến làm việc; yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra; gây sức ép bằng cách liên tục điện thoại, nhắn tin gây phiền hà.

- Tác nghiệp thành nhóm không liên hệ trước; chỉ 01 phóng viên liên hệ nhưng khi đến làm việc là cả nhóm phóng viên thuộc nhiều tạp chí.

4. Về cơ cấu, tổ chức:

- Tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành mở nhiều văn phòng đại diện, có nhiều phóng viên thường trú, cộng tác viên không tương xứng với quy mô hoạt động.

- Tạp chí sử dụng số lượng nhân sự không tương xứng quy mô hoạt động, tính chất của tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học.

III. NHẬN DIỆN “BÁO HÓA” TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP, “BÁO HÓA” MẠNG XÃ HỘI:

1. Về hình thức: Trình bày thể hiện gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí.

- Tên miền sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily...

- Cách trình bày giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp không ghi rõ là trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chỉ ghi là cơ quan, tiếng nói, diễn đàn...

- Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp trình bày, thể hiện gần giống như nhận diện của sản phẩm báo chí (màu sắc, vị trí tên gọi...).

- Bố trí giao diện trang chủ của mạng xã hội thành các chuyên mục: Chính trị, xã hội, đời sống, văn hóa, giải trí... và đăng tải, tổng hợp các bài báo, hiển thị nội dung bài viết, tiêu đề, nội dung, chú thích ảnh, video-clip... như một tờ báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp ghi thông tin: Tòa soạn, Văn phòng đại diện, Ban phóng viên... như cơ quan báo chí, mục “Người trách nhiệm nội dung” ghi họ tên kèm thêm từ “nhà báo”, “phóng viên”.

2. Về nội dung:

- Tổng hợp tin bài từ các cơ quan báo chí theo ý đồ riêng, nghiêng về các thông tin tiêu cực, giật gân; tự tổng hợp tin tức từ các cơ quan báo chí thành bài viết và ghi thông tin Tổng hợp (PV).

- Mạng xã hội không có người dùng tương tác, chia sẻ thông tin; đăng bài viết của thành viên quản trị với cách viết gây hiểu nhầm là các bài báo.

3. Về kỹ thuật:

- Tự sản xuất tin bài như báo chí rồi chuyển cho cơ quan báo chí phát hành trên mạng, sau đó trang thông tin điện tử tổng hợp đăng tải lại ngay để hợp thức hóa nguồn tin.

- Tin bài đăng trên trang thông tin điện tử trước khi đăng trên sản phẩm báo chí ghi là nguồn tin, bài.

- Mạng xã hội tự sản xuất tin bài như cơ quan báo chí nhưng đăng dưới dạng người dùng đăng tải (một trang không quá 20 tài khoản đăng tải).

4. Về hoạt động:

Cử nhân viên tới cơ quan, đơn vị để thu thập tin tức, tài liệu để viết bài, sản xuất sản phẩm truyền thông như phóng viên, nhà báo tác nghiệp.

5. Về nhân sự:

- Người chịu trách nhiệm nội dung, nhân sự trang thông tin điện tử tổng hợp đồng thời là phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí.

- Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có số lượng nhân sự lớn, ký hợp đồng làm phóng viên.

IV. BIỂU HIỆN “TƯ NHÂN HÓA” TRONG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT BÁO CHÍ

Cơ quan báo chí giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích.

1. Đối với báo, tạp chí điện tử:

- Đơn vị liên kết có dấu hiệu được can thiệp vào hệ thống máy chủ để đăng, sửa, gỡ tin, bài.

- Hoạt động liên kết tạo lợi ích kinh tế, thương hiệu, ảnh hưởng cho phía đối tác liên kết chênh lệch nhiều hơn so với lợi ích, sự ảnh hưởng của cơ quan báo chí.

- Đối tác liên kết sử dụng cơ quan báo chí để “rửa nguồn”, “cấy nguồn” cho những tin, bài tự sản xuất để đăng tải; tin bài đăng lại của cơ quan báo chí nhưng sử dụng hình ảnh đóng dấu nhận diện thương hiệu của đối tác liên kết.

- Cơ quan báo chí cấp giấy giới thiệu cho nhân sự của đối tác liên kết để tác nghiệp báo chí.

- Nội dung tin, bài đăng tải trên các sản phẩm của cơ quan báo chí theo chủ đề, đề tài phục vụ lĩnh vực, tiêu chí của đối tác liên kết, mất cân đối về tỷ lệ thông tin, không đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

2. Đối với phát thanh, truyền hình:

- Doanh nghiệp truyền thông, quảng bá chương trình, kênh chương trình liên kết với đài phát thanh, đài truyền hình ngay trong chương trình, kênh chương trình và trên các phương tiện truyền thông tạo nhận thức cho khán, thính giả đây là sản phẩm báo chí của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp đăng tải các chương trình tin tức, truyền hình do doanh nghiệp tự sản xuất trên mạng xã hội nước ngoài./.

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 1418/QD-BTTTT

Hanoi, July 22, 2022

 

DECISION

IDENTIFIERS OF “SOCIAL NEWS” MAGAZINES, “SOCIAL NEWS” AGGREGATOR WEBSITES, “SOCIAL NEWS” SOCIAL NETWORKS, AND SIGNS OF “PRIVATIZED" JOURNALISM

MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Pursuant to Law on Journalism dated April 5, 2016;

Pursuant to Decree No. 17/2017/ND-CP dated February 17, 2017 of Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Information and Communications;

Pursuant to the Plan No. 156-KH/BTGTW dated June 14, 2022 of the Communist Party of Vietnam's Central Committee’s Publicity and Education Commission;

Pursuant to guidance of the Deputy Prime Minister under Document No. 2766/VPCP-KGVX dated May 4, 2022 of the Office of the Government;

Pursuant to remarks of the Communist Party of Vietnam’s Central Committee’s Publicity and Education Commission under Document No. 3410-CV/BTGTW dated July 21, 2022 and Vietnam Journalist Association under Document No. 176/CV-HNBVN dated July 15, 2022;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.HEREBY DECIDES:

Article 1. Attach the identifiers of “social news magazines”, “social news” aggregator websites, “social news” social networks, and signs of “privatized” journalism to this Decision.

Article 2. This Decision comes into effect from the day of signing.

Article 3. Chief of Office, Director of Authority of Press, Director of Authority of Broadcasting and Electronic Information, and relevant authorities are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Anh Tuan

 

IDENTIFIERS OF “SOCIAL NEWS” MAGAZINES, “SOCIAL NEWS” AGGREGATOR WEBSITES, “SOCIAL NEWS” SOCIAL NETWORKS, AND SIGNS OF “PRIVATIZED" JOURNALISM

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I. OBJECTIVES:

Law on Journalism, Decree No. 72/2013/ND-CP dated July 15, 2013 of the Government, Decree No. 27/2018/ND-CP dated March 1, 2018 on amendments to Decree No. 72/2013/ND-CP, and other legislative documents have prescribed functions of newspaper, magazines, news aggregator websites, and social networks.

 However, there have been an increasing number of magazine agencies which operate and publish news in a way that cause them to be confused with newspaper.

Several news aggregator websites display contents, reference, even assign personnel to do field reporting, and publish news and articles in a way that cause them to be confused with online newspapers.

Some social networks display and present information under the guise of social network users despite manufacturing and duplicating such information in the same manner as a journalistic work and thus be confused with online newspapers.

Several news agencies, during operation, have assigned dedicated websites, sections, programs, channels to representative offices, groups of journalists or partners to take over the entire operation or perform joint venture or cooperation in a way that heads of said news agencies fail to exercise their powers and responsibilities, neglect management or transfer the rights to manage, operate, and control contents in part or in whole to partners for personal gains.

All of the above has led to the emergence of “social news” magazines, “social news” aggregator websites, “social news” social networks, and “privatized” journalism.

The identifiers of “social news” magazines, “social news” aggregator websites, “social news” social networks, and “privatized” journalism help coordinating press agencies and central, local press authorities, presiding authorities of press agencies, and organizations, individuals to identify, supervise, rectify, and deal with any signs of deviations in order to create a health environment, regulations and policies assisting press and communication.

II. IDENTIFYING “SOCIAL NEWS” MAGAZINES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. In terms of format:

- Article titles or website titles do not contain the phrase “tạp chí” (magazine) or contain the phrase “tạp chí” (magazine) only in fine prints in thereby causing difficulty recognizing or confusing readers.

- Dedicated websites do not contain the phrase “chuyên trang” (dedicated websites) or is not specified magazines to which the dedicated sections belong or contains solely the presiding authorities thereby causing the dedicated sections to be confused with independent news agencies affiliated to the presiding authorities.

- Name of sections do not convey depth or technicality of the information but instead generic contents carrying nature of press such as: Bản tin hằng ngày (Daily news), bản tin (news), bản tin truyền hình (television news), tin nóng (breaking news), tin hot (hot news), đời sống (life), etc.

- Create accounts, pages, and channels on social media carrying the phrase “báo” (newspaper) or ”truyền hình” (television) thereby causing confusion.

2. In terms of contents:

- Fail to comply with principles and objectives written in the license. Reflect issues or contents other than those under the principles and objectives written in the license (E.g. A magazine specializing in environment sector reports news on bidding in education sector, etc.)

- Science journals report news and real life situations more than they report science-related information, reasoning.

3. In terms of field report operation:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Issue letter of introduction without specifying working destination, request total document disclosure in the same manner as investigating, inspecting authority, and pressure constantly via phone calls and/or text messages.

- Do field reporting in groups without prior notice; do field reporting in groups of reporters from various magazines while only 1 reporter sends prior notice.

4. In terms of structure and organization:

- Science journals and magazines open multiple representative offices and employ correspondents, partners in a manner inconsistent with scale of operation.

- Specialized magazines and science journals employ personnel in a manner inconsistent with scale of operation and nature.

III. IDENTIFYING “SOCIAL NEWS” AGGREGATOR WEBSITES AND “SOCIAL NEWS" SOCIAL WEBSITES:

1. In terms of format: The presentation is confused with that of press agencies.

- The domain name is confused with that of press agencies such as Báo (newspaper), Tạp chí (magazine), Tin (news), Tin tức (news), News, Times, Online, Daily, etc.

- News aggregator websites do not specify whether the aggregator websites are web portals, social networks but solely agencies, voice, forums, etc.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Social networks are separated into sections: Politic, society, life, culture, entertainment, etc. and upload, aggregate news articles, display articles, titles, contents, images, videos, etc. in the same manner as online newspapers or news aggregator websites.

- Interface of news aggregator websites includes any of the following information: Tòa soạn (publisher), Văn phòng đại diện (representative office), Ban phóng viên (reporter), etc. in the same manner as news agencies, and include the phrase “nhà báo” (journalist), “phóng viên” (news reporter) in the “Người trách nhiệm nội dung” (Editorial director) section.

2. In terms of contents:

- Aggregate news articles from press agencies purposely and more so towards negative news and shocking news; aggregate news from various press agencies, consolidate into articles and write “Tổng hợp (PV)” (Consolidated (Reporter)).

- Social networks have no users interacting, sharing information or share articles of administrators which are written in a way confused with news articles.

3. In terms of technicality:

- Produce news in the same manner as newspaper, transfer to press agencies for publishing online, and be reuploaded by news aggregator websites in order to legitimize the information sources.

- News articles uploaded on information portal prior to be published on press works are referenced as articles.

- Social networks produce news articles in the same manner as press agencies and publish news articles via user upload (no more than 20 uploading accounts per page).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Send personnel to agencies, entities to gather news and materials for writing articles, producing media products in the same manner as reporters and correspondents.

5. In terms of personnel:

- Editorial directors and personnel of news aggregator websites also act as reporters, editors of press agencies.

- News aggregator websites and social networks have a large number of personnel entering into journalist employment contracts.

IV. SIGNS OF “PRIVATIZATION" IN JOINT PRESS OPERATION

Press agencies hand over dedicated websites, sections, programs, channels to representative offices, reporters, or partners for total responsibility for operation and joint venture in a way where heads of press agencies neglect management or authorize, transfer the right to manage, coordinate, decide the contents of dedicated websites, sections, programs, and channels in part or in whole to partners for personal gains.

1. In case of online newspapers and magazines:

- Cooperating entities are evidently provided with access to servers to upload, edit, or remove news and articles.

- The cooperation generates drastically more economic, commercial, and influential benefits for the cooperating entities than it does for press agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Press agencies issue letter of introduction to personnel of cooperating entities for performance of journalistic work.

- The number of news and articles covering fields, criteria of cooperating entities uploaded on products of press agencies are disproportionate to that covering fields, criteria of press agencies uploaded on products of press agencies.

2. In case of radio and television:

- Enterprises communicating, advertising programs, program channels cooperate with radio stations, television stations in the programs, program channels and on other media in a manner causing audiences and listeners to consider enterprises’ work as journalistic in nature.

- Enterprises upload news programs and television programs that they have produced on foreign social media./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/07/2022 về Tiêu chí nhận diện "báo hóa" tạp chí, "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hóa" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.829

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!