Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1399/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế quản lý, sử dụng hộp thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 1399/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bn điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 80/TTr-STTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quản lý, sử dụng hộp thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 348/QĐ-CT ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TP Văn xã;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, (TTH).01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1399/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 8 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Bạc Liêu. Trách nhiệm quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Bạc Liêu của cơ quan tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức).

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Bạc Liêu.

Chương II

TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU

Điều 2. Hệ thống thư điện tử tỉnh Bạc Liêu

1. Hệ thống thư điện tử tỉnh Bạc Liêu là thành phần trong hệ thống thông tin hành chính điện tử tnh Bạc Liêu, là phương tiện giúp cho các cơ quan, tổ chức; công chức, viên chức sử dụng để trao đổi, gửi nhn thông tin phục vụ hoạt động điu hành, tác nghiệp của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

2. Các hộp thư điện tử của hệ thống thư điện tử được tạo lập, quản lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh có tên miền là http://mail.baclieu.gov.vn.

3. Hệ thống thư điện tử phải đm bảo về an toàn, an ninh thông tin và tuân thủ các yêu cu kthuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Định dạng địa chỉ hộp thư điện tử

Định dạng địa chỉ hộp thư điện tử tỉnh Bạc Liêu gồm 2 loại:

1. Hộp thư cho các cơ quan, tổ chức (gọi chung là hộp thư công vụ). Là hộp thư dùng chung của một cơ quan, tổ chức được quy định như sau: tendonvi@baclieu.gov.vn; trong đó tên đơn vị là các chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức được cấp hộp thư và được đặt sao cho không trùng nhau (ví dụ hộp thư công vụ của Sở Nội vụ có địa chỉ như sau: snv@baclieu.gov.vn).

2. Hộp thư dành cho cá nhân là hộp thư dùng riêng cho từng công chức, viên chức có định dạng như sau: tenhodem@baclieu.gov.vn; trong đó tên họ đệm được đặt tên theo nguyên tắc tên người sử dụng viết bằng tiếng Việt không dấu + chữ cái đầu của họ + chữ cái đầu của tên đệm (ví dụ Nguyễn Văn An có địa chỉ hộp thư điện tử như sau: annv@baclieu.gov.vn).

Trong trường hợp tên hộp thư điện tử bị trùng sẽ thay đổi trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo cơ quan, tổ chức sao cho dễ hiểu, dễ nhớ đến hộp thư điện tử muốn khai báo.

Điều 4. Cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hệ thống thư điện tử của tỉnh, khi có nhu cầu cấp mới, thay đổi hoặc hủy bỏ hộp thư điện tử phải có văn bản đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cập nhật kịp thời các thông tin thay đổi vào danh bạ thư điện tử của tỉnh đảm bảo tính thống nhất người sử dụng trong hệ thống cơ sở dữ liệu thư điện tử.

2. Các hộp thư điện tử không truy xuất trong 6 tháng kể từ ngày được cấp hoặc lần truy xuất sau cùng sẽ bị thu hồi, các đơn vị, tổ chức, công chức, viên chức có nhu cầu sử dụng lại phải lập thủ tục như người hay cơ quan, tổ chức mới.

Điều 5. Quy định đối với các văn bản được trao đổi qua hệ thống thư điện tử

1. Văn bản phải được định dạng theo tiêu chuẩn được Bộ Thông tin Truyền thông quy định hiện hành như (txt), (.doc), (.odt), (.ods), (.pdf), …

2. Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt trong văn bản điện tử bắt buộc sử dụng thống nhất theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (Unicode).

3. Cơ quan phát hành văn bản có trách nhiệm lưu trữ văn bản gốc theo quy định của pháp luật hiện hành về văn thư, lưu trữ.

Điều 6. Quy định về tiêu đề (subject) thư điện tử

1. Tiêu đề thư điện tử được ghi bằng tiếng Việt.

2. Trường hợp dùng thư điện tử để gửi văn bản điện tử thì tiêu đề thư điện tử phải ghi nội dung trích yếu của văn bản điện tử chính gửi kèm theo thư điện tử đó.

3. Trường hợp khác tiêu đề thư điện tử phải ghi vắn tắt nội dung cần trao đổi qua hộp thư điện tử.

Chương III

SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU

Điều 7. Các loại văn bản, tài liệu được trao đổi qua hệ thống thư điện tử

1. Các loại văn bản, tài liệu (ngoại trừ nhng văn bản mật) được trao đi thông qua hệ thng thư điện tử, bao gồm:

a) Lch làm việc, lịch công tác (tun, tháng, quý,...) của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị,...

b) Thư mời dự họp, dự hội nghị và các tài liệu kèm theo.

c) Các tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị để nghiên cứu trước hoặc đ góp ý.

d) Các tài liu trao đi phục vụ công việc, các văn bản sao y

đ) Báo cáo chuyên đề; báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

e) Các văn bản dự thảo để xin ý kiến, văn bản để biết hoặc để báo cáo.

g) Hsơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan, đơn vị,...

h) Các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến thực hin thủ tục hành chính.

2. Giá trị pháp lý văn bn điện tử:

a) Văn bản điện tử phù hp với pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giy trong giao dịch gia các cơ quan nhà nước.

b) Văn bản điện tử gửi đến cơ quan nhà nước không nhất thiết phải sử dụng chký điện tử nếu văn bản đó có thông tin về người gửi, bảo đảm tính xác thực về ngun gc và sự toàn vẹn của văn bản.

Điều 8. Kiểm tra thư và phản hồi thư

1. Các cơ quan, tổ chức, được cấp hộp thư điện tử phải có trách nhiệm phân công người thường xuyên truy cập, kiểm tra thông tin trên hệ thống để nhận và xử lý, trả lời thư điện tử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân theo yêu cu.

2. Đối với hộp thư điện tử của công chức, viên chức cũng phải thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử của mình đxử lý kịp thời thư điện tgửi đến.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tổ chức triển khai tuyên truyền và hướng dn chi tiết các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Ủy ban nhân dân tnh có liên quan đến công tác quản lý, duy trì hoạt động hệ thng thư điện tử tnh Bạc Liêu có hiệu quả.

2. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT), Cc Tin học hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin mạng, phòng chống thư rác cho hệ thống thư đin tử. Sao cho:

a) Các thông tin tài khoản trên hộp thư điện tử của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo không bị ly cp và không được thay đi thông tin nếu không có sự đng ý của chủ tài khon.

b) Đảm bảo không có thư rác và virus gửi từ hthống hộp thư điện tử bên ngoài vào hệ thống hộp thư điện tử của tỉnh.

3. Phối hợp với Cục Cơ yếu Chính phủ từng bước triển khai ứng dụng chứng thực chký điện tử vào việc gửi nhận văn bản trên môi trưng mạng thay thế cho văn bản giấy tờ thông thưng.

4. Có trách nhiệm quản lý, xây dựng, phát triển và bảo trì hệ thống thư điện tử.

5. Chủ động kịp thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhm đm bảo hạ tng kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống thư điện tử được an toàn thông sut, liên tục và tốc độ trao đổi cao.

6. Quản lý danh bạ thư điện tử (tạo lập, sửa đổi, loại bỏ) và quản lý quyền sử dụng truy cập thư điện tử của các cơ quan, tổ chức và công chức, viên chức trên hệ thống thư điện tử hiệu quả.

7. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình sử dụng hệ thống thư điện tử định kỳ hàng năm. Thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp về tình hình sử dụng hệ thống thư điện tử theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức sử dụng hệ thống thư điện tử

1. Thông báo việc thay đổi thông tin liên quan về hộp thư điện tử của cá nhân trong cơ quan, tổ chức gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời cập nhật.

2. Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, trình độ tin học của cán bộ, công chức, viên chức để trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử tại cơ quan, đơn vị được thông suốt và ổn định.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản tài liệu, trao đổi công việc với các cá nhân trong và ngoài cơ quan, đơn vị.

4. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, xây dựng, ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử đi với cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Điều 11. Trách nhiệm của công chức, viên chức sử dụng hộp thư cá nhân

Ngưi sử dụng cn chú ý tuân thủ đy đủ các nguyên tắc cơ bn sau:

1. Không sử dụng các hộp thư cá nhân dạng khác (có phần mở rộng không phải …..@.............gov.vn) để trao đổi công việc của cơ quan, tổ chức trên môi trường mạng Internet.

2. Đổi mật khẩu ban đu được Sở Thông tin và Truyền thông cấp nhm bảo mật thông tin. Trường hợp quên bị mất quyền kiểm soát thư điện tử công vụ, cá nhân, phát hiện có lỗi hoặc có sự cố với hthống thư điện t, báo ngay cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của đơn vị tng hợp báo cáo đến Sở Thông tin và Truyn thông có giải pháp phối hợp khắc phục, xử lý.

3. Bảo vệ mật khẩu sử dụng Thư điện tử của mình; không cung cấp hoặc để lộ mật khu vào hệ thống thư điện tử cho người khác và chịu trách nhim v ni dung thư điện tử của mình.

4. Không truy nhập vào hộp thư của người khác và không để người khác sử dụng địa chỉ hộp thư điện tử của mình.

5. Không phát tán thư rác hoặc các thư điện tử có nội dung không phù hợp với mục đích phục vụ công tác thông qua địa chỉ sử dụng của mình.

6. Không thực hiện các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

7. Hạn chế việc truy cập hộp thư điện tử bằng các thiết bị không đảm bảo an toàn hoặc h thng mạng không an toàn như: truy cập vào hệ thống thư đin tthông qua các dịch vụ mạng Internet công cộng không rõ ngun gc

Điều 12. Xử lý công việc khi sử dụng hệ thống thư điện tử

Thực hiện khi nhận các loại văn bản thộp thư điện tử

1. Đi với hộp thư điện tử chung của cơ quan

Cán bộ được phân công quản lý hộp thư điện tử của cơ quan phải kiểm tra và nhận các loại văn bản được gửi qua Email (trừ các thư rác quảng cáo) và lưu vào máy tính làm việc của mình.

Chuyển nội dung file đã nhận (gửi, nhận file trực tiếp, hoặc email của thủ trưng, trường hợp thật cn thiết mới in ra bản giy) cho thtrưởng để phân công xử lý trực tiếp.

2. Đi với hộp thư cá nhân của công chc, viên chức

Trực tiếp xử lý các loại văn bản đã nhận trong hộp thư điện tử cá nhân.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Công tác báo cáo

Các cơ quan, tổ chức hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 14. Khen thưởng và xử lý kỷ luật

1. Đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt các quy định trong Quy chế này được đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu khen thưởng nhân dịp tổng kết.

2. Thực hiện Quy chế này được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa vào nội dung đánh giá chỉ tiêu cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

3. Trường hợp cá nhân, tập thể vi phạm các điều khoản trong Quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo pháp luật hiện hành.

Điều 15. Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa hợp lý, các Sở, Ban, Ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1399/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế quản lý, sử dụng hộp thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.542
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87