Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 1358/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 01/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 24 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó: bổ sung mới 04 TTHC; sửa đổi, bổ sung 20 TTHC.

(Đính kèm danh mục TTHC bổ sung mới; sửa đổi, bổ sung)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hậu Giang, Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh cập nhật những thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này vào Bộ TTHC chung của tỉnh và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thời hạn cập nhật thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giao Sở Tư pháp lập danh mục TTHC của đơn vị được công bố bổ sung, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho nhập TTHC vào cơ sở dữ liệu chung của cả nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện TTHC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
HK

CHỦ TỊCH




Trần Công Chánh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HẬU GIANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1358/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I. Lĩnh vực Bưu chính và chuyển phát

1

Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư (nội tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Xác nhận thông báo thay đổi hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát (nội tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông

II. Lĩnh vực Viễn thông và Internet

3

Thẩm tra và xác nhận Viễn thông công ích

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sở Thông tin và Truyền thông

6

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sở Thông tin và Truyền thông

III. Lĩnh vực Báo chí

8

Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

9

Cấp phép họp báo

Sở Thông tin và Truyền thông

10

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông

11

Cấp phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông

12

Thẩm định hồ sơ cấp mới thẻ nhà báo

Sở Thông tin và Truyền thông

13

Thẩm định hồ sơ cấp lại thẻ nhà báo

Sở Thông tin và Truyền thông

14

Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo

Sở Thông tin và Truyền thông

IV. Lĩnh vực Xuất bản

15

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông

16

Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông

17

Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

Sở Thông tin và Truyền thông

18

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Sở Thông tin và Truyền thông

19

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu

Sở Thông tin và Truyền thông

V. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình

20

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp cho các cơ quan báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

21

Cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông

22

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Sở Thông tin và Truyền thông

VI. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo

23

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Sở Thông tin và Truyền thông

24

Thủ tục giải quyết tố cáo

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113