Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1267/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

10 năm để hoàn thành Bộ pháp điển

Bộ pháp điển sẽ được bắt đầu xây dựng từ năm 2014 và hoàn thành vào năm 2023 với 45 chủ đề, được chia thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 01 từ 2014 đến 2017 gồm 08 chủ đề như Dân tộc, Hành chính Tư pháp, Tài chính…
- Giai đoạn 02 từ 2018 đến 2020 gồm 27 chủ đề như Dân sự, Doanh nghiệp, Đất đai…
- Giai đoạn 03 từ 2021 đến 2023 gồm 10 chủ đề như An ninh quốc gia, Quốc phòng…

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển cho các cơ quan, cá nhân liên quan.

Cùng với đó, trong Quý III và Quý IV năm 2015 sẽ hoàn thành việc xây dựng trang thông tin điện tử pháp điển, phần mềm pháp điển. Tiến hành triển khai và hướng các cơ quan, tổ chức cũng như người dân vào sử dụng.

Các nội dung trên được đề cập tại Quyết định 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển ban hành ngày 29/7/2014.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1267/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ PHÁP ĐIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển với những nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Mục tiêu

Xác lập lộ trình xây dựng Bộ pháp điển; xác định các điều kiện về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm tiến độ, chất lượng của Bộ pháp điển theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Lộ trình xây dựng Bộ pháp điển phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay và điều kiện của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ưu tiên pháp điển các chủ đề thuộc các lĩnh vực có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định, nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật.

- Xác định cụ thể các công việc, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc xây dựng Bộ pháp điển.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Lộ trình xây dựng Bộ pháp điển

Bộ pháp điển được xây dựng và hoàn thành trong thời hạn 10 năm (2014 - 2023). Các cơ quan thực hiện pháp điển tiến hành ngay việc thực hiện pháp điển các đề mục đã được phân công tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các chủ đề của Bộ pháp điển theo lộ trình 03 giai đoạn, cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1 (2014 - 2017)

Thực hiện pháp điển xong 08 chủ đề gồm: Dân tộc; Hành chính tư pháp; Ngân hàng, tiền tệ; Tài chính; Thống kê; Tôn giáo, tín ngưỡng; Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ.

b) Giai đoạn 2 (2018-2020)

Thực hiện pháp điển xong 27 chủ đề gồm: Bưu chính, viễn thông; Bổ trợ tư pháp; Cán bộ, công chức, viên chức; Chính sách xã hội; Công nghiệp; Dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới; Dân sự; Đất đai; Doanh nghiệp, hợp tác xã; Giáo dục, đào tạo; Giao thông, vận tải; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Khiếu nại, tố cáo; Khoa học, công nghệ; Môi trường; Tài nguyên; Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thi hành án; Thông tin, báo chí, xuất bản; Thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác; Thương mại, đầu tư, chứng khoán; Tổ chức chính trị - xã hội, hội; Văn hóa, thể thao, du lịch; Xây dựng, nhà ở; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; Đô thị.

c) Giai đoạn 3 (2021 - 2023)

Thực hiện pháp điển xong 10 chủ đề gồm: An ninh quốc gia; Bảo hiểm; Lao động; Ngoại giao, điều ước quốc tế; Nông nghiệp, nông thôn; Quốc phòng; Tổ chức bộ máy nhà nước; Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; Trật tự an toàn xã hội; Y tế, dược.

2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Bộ pháp điển

Tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, bố trí, bổ sung biên chế và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác để thực hiện công tác pháp điển; tổ chức thực hiện pháp điển đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan. Bộ Tư pháp và các cơ quan thực hiện pháp điển khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

a) Hoàn thiện thể chế về công tác pháp điển

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật pháp điển; Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn về kinh phí thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Cơ quan thực hiện pháp điển ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện pháp điển tại cơ quan mình.

- Thời hạn hoàn thành: Các năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Bảo đảm nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện công tác pháp điển

- Các cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm bố trí biên chế phù hợp cho đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện pháp điển và quản lý công tác pháp điển. Trường hợp cần thiết, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung biên chế theo quy định.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan thực hiện pháp điển có thể sử dụng cộng tác viên để thực hiện pháp điển hoặc cho ý kiến đối với kết quả pháp điển. Cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về công tác pháp điển.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Để giúp thực hiện thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Bộ Tư pháp có thể sử dụng cộng tác viên cho ý kiến đối với kết quả pháp điển theo đề mục. Cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn về pháp luật phù hợp với nội dung đề mục được thẩm định; cộng tác viên làm việc theo hợp đồng vụ việc hoặc hợp đồng thuê theo tháng theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức thực hiện pháp điển đồng bộ các chủ đề của Bộ pháp điển.

Trên cơ sở lộ trình xây dựng Bộ pháp điển tại Quyết định này và Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, cơ quan thực hiện pháp điển chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch pháp điển của cơ quan mình, bảo đảm thực hiện đúng quy định, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện pháp điển sớm các đề mục thuộc các lĩnh vực có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định, nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian xây dựng Kế hoạch: Năm 2014 và năm 2015.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện pháp điển trình Chính phủ quyết định thông qua kết quả pháp điển theo từng chủ đề. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể đề nghị Chính phủ xem xét thông qua một hoặc một số đề mục trong mỗi chủ đề.

d) Trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện pháp điển

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện pháp điển, trong đó ưu tiên đối với các cơ quan thực hiện pháp điển các đề mục thuộc các chủ đề phải hoàn thành trong Giai đoạn 1.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Bộ Tư pháp biên soạn sổ tay nghiệp vụ, kỹ thuật pháp điển giúp cho người thực hiện pháp điển có đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện pháp điển một cách hiệu quả.

Thời hạn hoàn thành: Năm 2014.

- Bộ Tư pháp tổ chức các Tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ pháp điển định kỳ hàng quý nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho người thực hiện pháp điển.

Thời gian thực hiện: Hàng quý.

- Để bảo đảm triển khai xây dựng, quản lý, duy trì thường xuyên Bộ pháp điển một cách khoa học, hiệu quả, Bộ Tư pháp tổ chức 01 (một) đến 02 (hai) đoàn công tác bằng kinh phí ngân sách nhà nước để nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm xây dựng, quản lý, duy trì Bộ pháp điển tại những nước có nhiều kinh nghiệm, đã thực hiện thành công việc pháp điển. Đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp để các dự án nước ngoài hỗ trợ tổ chức thêm các đoàn công tác để nghiên cứu, khảo sát tại nước ngoài.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 và 2016.

đ) Xây dựng Trang thông tin điện tử pháp điển và phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

- Bộ Tư pháp xây dựng Trang thông tin điện tử pháp điển. Trang thông tin điện tử pháp điển là trang thông tin độc lập, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì hoạt động; là kênh giao tiếp chính thức giữa Bộ Tư pháp, các cơ quan thực hiện pháp điển với các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các hoạt động về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; bảo đảm tích hợp, duy trì Bộ pháp điển điện tử trên Trang thông tin điện tử pháp điển.

Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2015.

- Bộ Tư pháp xây dựng phần mềm pháp điển dùng chung để thực hiện pháp điển tại các cơ quan thực hiện pháp điển. Phần mềm pháp điển phải bảo đảm tính bảo mật, an toàn an ninh thông tin, ngăn chặn hiệu quả các truy cập trái phép làm sai lệch thông tin; dễ triển khai, sử dụng cho tất cả các cơ quan thực hiện pháp điển và phù hợp với xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2015.

e) Phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển

- Sau khi Chính phủ thông qua kết quả pháp điển theo từng đề mục hoặc chủ đề, cơ quan thực hiện pháp điển thực hiện phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc mỗi đề mục, chủ đề được Chính phủ thông qua.

- Bộ Tư pháp thực hiện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển theo đề mục, chủ đề.

3. Kinh phí xây dựng Bộ pháp điển

- Kinh phí được sử dụng từ ngân sách nhà nước bố trí cho các cơ quan thực hiện pháp điển hàng năm theo quy định và các nguồn hỗ trợ khác của cá nhân, tổ chức, nước ngoài (nếu có).

- Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan thực hiện pháp điển lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan thực hiện pháp điển

- Tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ; gửi báo cáo Bộ Tư pháp 6 tháng và hàng năm (trước ngày 05 tháng 6 và 05 tháng 12 hàng năm) về tình hình triển khai thực hiện Quyết định này để Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan thực hiện pháp điển chủ động trao đổi với Bộ Tư pháp để tìm biện pháp khắc phục; trong trường hợp có ý kiến không thống nhất, phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Tư pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ 6 tháng, hàng năm về tình hình triển khai, thực hiện Quyết định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện pháp điển tại các cơ quan đối với từng chủ đề, đề mục để bảo đảm các chủ đề được pháp điển đúng lộ trình và chất lượng.

- Tổ chức sơ kết tình hình triển khai, thực hiện Quyết định này theo Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2; tổ chức tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định này vào năm 2024.

- Cập nhật, quản lý, duy trì Bộ pháp điển điện tử theo quy định. In, quản lý 01 Bộ pháp điển bằng giấy và thường xuyên cập nhật khi Chính phủ thông qua kết quả pháp điển theo chủ đề, đề mục hoặc khi cập nhật quy phạm pháp luật mới theo quy định.

3. Bộ Tài chính

Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thực hiện pháp điển lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển hàng năm; bố trí đủ kinh phí xây dựng Bộ pháp điển theo quy định và kinh phí triển khai thực hiện Quyết định này.

4. Bộ Nội vụ

Phối hợp với các cơ quan thực hiện pháp điển bảo đảm biên chế thực hiện pháp điển phù hợp, hiệu quả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).KN 90

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.744

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!