Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1240/2005/QĐ-UB về việc kiện toàn Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 1240/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 27/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1240/2005/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 27 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ BAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 15/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ Quyết định số 1210/2002/QĐ-UB ngày 14/6/2002 của UBND tỉnh Quảng trị về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Ban điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị) gồm các ông sau đây:

1. Ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban,

2. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực,

3. Ông Thái Xuân Lâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên,

4. Ông Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Sở Khao học - Công nghệ, Ủy viên,

5. Ông Trương Hoàng Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên,

6. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sổ Tài Chính, Ủy viên,

7. Ông Lê Châu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh, Thư ký.

Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban Điều hành phân công cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị.

Điều 2: Ban điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1210/2002/QĐ-UB ngày 14/6/2002.

2. Điều phối, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các đơn vị liên qua khác triển khai thực hiện Đề án Tin học của quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005 của tỉnh theo Quyết định nói trên.

3. Đề xuất các cơ chế, chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005; Phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước của các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Điều 3:

1. Ban điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị hoạt động kiêm nhiệm, được sử dụng khuôn dấu của UBND tỉnh khi Trưởng Ban Điều hành ký, và sử dụng khuôn dấu của Văn phòng UBND tỉnh khi Phó Trưởng Ban thường trực ký. Giúp việc cho Ban Điều hành giới thiệu và Trưởng Ban Điều hành Quyết định.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh Quảng Trị do ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm quyết toán số kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 1268/2002/QĐ-UB và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban Điều hành Đề án 112 CP
- T.vụ tỉnh ủy
- TT/HĐND tỉnh
- CT, các PCT,
- Lãnh đạo VP, CV.
- Các phòng, Trung tâm
- Lưu VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH


 

Lê Hữu Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1240/2005/QĐ-UB về việc kiện toàn Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108