Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt mức chi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 1194/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT MỨC CHI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của liên bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 334/TTr - SKHCN ngày 17 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh với nội dung chủ yếu sau:

1. Mức chi cho hoạt động khoa học và sáng kiến kinh nghiệm:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi tối đa (đồng)

1

Họp toàn thể Hội đồng khoa học

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

200.000

- Thành viên

Người/ngày

150.000

2

Họp tiểu ban

 

 

 

- Trưởng tiểu ban

Người/ngày

100.000

- Thành viên

Người/ngày

50.000

3

Chấm sáng kiến kinh nghiệm

Bản SKKN

500.000

4

Thẩm định kết quả

Bản SKKN

25.000

5

Thư ký chuẩn bị nội dung họp toàn thể Hội đồng khoa học

Người/buổi

150.000

6

Thưởng sáng kiến kinh nghiệm

 

 

 

- Bậc cấp tỉnh

Bản SKKN

500.000

- Bậc khuyến khích (cấp tỉnh)

Bản SKKN

250.000

Mức chi trên là mức chi tối đa, Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học được giao trong dự toán hàng năm để chi cho các nội dung theo quy định hiện hành (định mức trên không áp dụng cho tổng kết công tác sáng kiến).

2. Nguồn kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học được giao trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.
C-NN/2013

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt mức chi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.424
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144