Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1192/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1192/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 49/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm Kiểm định là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin thực hiện chức năng kiểm định chuyên ngành viễn thông trên phạm vi 29 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Tây, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái.

Điều 2. Trung tâm Kiểm định có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông trên địa bàn hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định các sản phẩm, thiết bị, hệ thống thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ sau theo quy định của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin:

a. Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chuyên ngành viễn thông;

b. Chủ trì xây dựng, đề xuất quy trình kiểm định chuyên ngành viễn thông và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thực hiện quy trình;

c. Chủ trì thống kê, báo cáo số liệu liên quan đến kiểm định chuyên ngành viễn thông và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện;

d. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến kiểm định chuyên ngành viễn thông, quản lý và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thực hiện cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

4. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí từ hoạt động kiểm định chuyên ngành viễn thông theo quy định của Nhà nước, Bộ Bưu chính, Viễn thông và phân cấp của Cục trưởng.

5. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm định chuyên ngành viễn thông.

6. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về kiểm định chuyên ngành viễn thông.

7. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm định chuyên ngành viễn thông.

8. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng; quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ Bưu chính, Viễn thông và phân cấp của Cục trưởng.

9. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến kiểm định chuyên ngành viễn thông; tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động phù hợp với chức năng của Trung tâm theo các quy định của pháp luật, của Bộ Bưu chính, Viễn thông và theo phân cấp của Cục trưởng; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3.

1. Trung tâm Kiểm định có Giám đốc, có các Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Kiểm định gồm:

- Phòng Kiểm định

- Phòng Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Cục trưởng quyết định. Mối quan hệ giữa các phòng do Giám đốc quy định.

Số lượng cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm do Giám đốc xây dựng trình Cục trưởng quyết định.

Điều 4. Trung tâm Kiểm định là đơn vị sự nghiệp có thu,có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND TP. Hà Nội;
- Ngân hàng, Kho bạc, Công an TP. Hà Nội;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ BCVT;
- Các doanh nghiệp BCVT và CNTT;
- Lưu VT, TCCB, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1192/QĐ-BBCVT ngày 28/12/2006 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định trực thuộc Cục quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.872

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220