Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1191/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1191/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 49/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm Đo lường là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin thực hiện chức năng đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Trung tâm Đo lường có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tổ chức thực hiện đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm sản phẩm, công trình, dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet. Tổ chức thực hiện đo kiểm trong việc giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

2. Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Tổ chức xây dựng hệ thống đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Nghiên cứu, đề xuất với Cục trưởng về kế hoạch xây dựng và phát triển các phòng đo kiểm, thử nghiệm được chỉ định, công nhận thuộc Cục. Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động các phòng đo kiểm, thử nghiệm được chỉ định, công nhận của Trung tâm.

4. Chủ trì tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy trình, phương pháp đo trong lĩnh vực đo kiểm về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo phân công của Cục trưởng.

6. Thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của nhà nước, của Bộ Bưu chính Viễn thông và phân cấp của Cục trưởng.

7. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

8. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

9. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

10. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng; quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ Bưu chính, Viễn thông và phân cấp của Cục trưởng.

11. Được chủ động phát triển các hoạt động liên quan đến đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động phù hợp với chức năng của Trung tâm theo các quy định của pháp luật, của Bộ và theo phân cấp của Cục trưởng; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3.

1. Trung tâm Đo lường có Giám đốc và các Phó giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Đo lường gồm:

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kỹ thuật

- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, chi nhánh do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Cục trưởng quyết định. Mối quan hệ giữa các phòng, chi nhánh do Giám đốc quy định.

Số lượng cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm do Giám đốc xây dựng trình Cục trưởng quyết định.

Điều 4. Trung tâm Đo lường là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng có trụ sở tại TP. Đà Nẵng có con dấu, tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng, Kho bạc, Công an TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ BCVT;
- Các doanh nghiệp BCVT và CNTT;
- Lưu: TCCB, QLCL, VT.

BỘ TRƯỞNG




Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1191/QĐ-BBCVT ngày 28/12/2006 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đo lường trực thuộc Cục quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.852
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251