Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1190/QĐ-BTTTT năm 2012 về kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1190/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1190/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia (sau đây viết tắt là Ban Công tác) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban;

2. Ông Hoàng Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban;

3. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên thường trực;

4. Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

5. Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

8. Bà Lê Thị Ngọc Mơ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

9. Ông Trần Vũ Hà, Quyền Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

11. Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng, Thành viên;

12. Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Tuấn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

14. Ông Nghiêm Phú Hoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT), Thành viên;

15. Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel), Thành viên;

16. Ông Vũ Thế Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần NetNam, Thành viên;

17. Ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn VNPT, Thành viên;

18. Ông Hà Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Mạng thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Kim Đan, Phó Giám đốc Trung tâm IPT, Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (Công ty CP SPT), Thành viên;

20. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành mạng, Công ty cổ phần viễn thông FPT, Thành viên.

Điều 2. Ban Công tác có Tổ giúp việc gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý tài nguyên Internet, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

3. Ông Nguyễn Mạnh Thuấn, Trưởng phòng Quan hệ cộng đồng, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Trường Thành, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật tin học, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng Đài DNS, Trung tâm internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Ông Đỗ Xuân Bình, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên.

Điều 3. Ban Công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng IPv6, xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của các Thành viên Ban Công tác do Trưởng Ban phân công.

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban Công tác giao.

Ban Công tác và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 05/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2009, Quyết định số 875/QĐ-BTTTT ngày 26/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thành lập và bổ sung nhân sự cho Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ: GD và ĐT, KH và CN;
- Tập đoàn VNPT;
- Tập đoàn Viettel;
- Công ty CP NetNam;
- Công ty CP Viễn thông FPT;
- Công ty CP SPT;
- Học viện CNBCVT;
- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;
- Lưu: VT, TCCB, VNNIC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1190/QĐ-BTTTT năm 2012 về kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.739

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11